متصل کردن CheckBoxList به پایگاه داده با استفاده از Model در ASP.Net MVC Razor

در این مقاله، ما با ارائه یک مثال نحوه متصل کردن CheckBoxList به پایگاه داده با استفاده از Model در ASP.Net MVC Razor را توضیح خواهیم داد . Asp.Net MVC دارای کنترل CheckBoxList نمی‌باشد و با استفاده از کلاس SelectListItem به عنوان Model ، در Asp.Net Mvc Razor یک CheckBoxList ساخته میشود .

متصل کردن CheckBoxList به پایگاه داده با استفاده از Model در ASP.Net MVC Razor

شما می‌توانید کدها و پایگاه داده را از طریق فایلی که به این مقاله ضمیمه شده است ، دانلود کنید . 

پایگاه‌داده :

پایگاه داده مثالی که قصد ارائه آن را داریم ، دارای یک جدول با نام Fruit است و جدول آن همانند زیر است :


جدول Fruit رکوردهای زیر را دارد :
Namespaceها :

شما باید namespaceهای زیر را اضافه کنید :

using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;
using System.Collections.Generic;Model :
در این مقاله ما از SelectListItem که یک کلاس ساخته شده در ASP.Net MVC است ، به عنوان Model استفاده می‌کنیم . این تمام کلاس های لازم برای CheckBoxList را دارد . 

Controller :
Controller ما دارای دو Action Methode خواهد بود :
•  متد برای مدیریت عملیات های GET :
درون این متد ، رکوردهای پایگاه داده با استفاده از DataReader و  GenericListای از کلاس SelectListItem ، بازیابی خواهند شد FruitName ، در   Text property ذخیره خواهد شد ، در حالی که FruitId در Value property ذخیره خواهد شد . 

• متدی برای مدیریت عملیات های POST :
این متد فراخوانی هایی که از سمت View با POSt انجام میشود را ، مدیریت خواهد کرد . 

زمانی که Form ثبت شد ، مقادیر POST شده در شی ای از کلاس SelectListItem ثبت و ضبط خواهد شد . 

سپس ، حلقه ای از GenericListای از کلاس SelectListItem ، اجرا خواهد شد ، که  Fruit names هایی که انتخاب شده اند را بعدا توسط Alert نمایش خواهد داد . 

public class HomeController : Controller
{
  // GET: Home
  public ActionResult Index()
  {
    List<SelectListItem> items = new List<SelectListItem>();
    string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["Constring"].ConnectionString;
    using (SqlConnection con = new SqlConnection(constr))
    {
      string query = " SELECT FruitName, FruitId FROM Fruits";
      using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(query))
      {
        cmd.Connection = con;
        con.Open();
        using (SqlDataReader sdr = cmd.ExecuteReader())
        {
          while (sdr.Read())
          {
            items.Add(new SelectListItem
            {
              Text = sdr["FruitName"].ToString(),
              Value = sdr["FruitId"].ToString()
            });
          }
        }
        con.Close();
      }
    }
 
    return View(items);
  }
 
  [HttpPost]
  public ActionResult Index(List<SelectListItem> items)
  {
    ViewBag.Message = "Selected Items:\\n";
    foreach (SelectListItem item in items)
    {
      if (item.Selected)
      {
        ViewBag.Message += string.Format("{0}\\n", item.Text);
      }
    }
    return View(items);
  }
}


View :
در View ، در خطا اول همانطور که مشاهده می‌کنید کلاس SelectListItem به عنوان یک Model برای View معرفی شده است . View شامل یک HTML Form است که در اینجا با استفاه از متد  HTML BeginForm ساخته شده است . که دارای پارامتر های زیر می‌باشد :

ActionName : در قسمت اول نام Action مورد نظر قرار می‌گیرد ، که در اینجا Inedx است .
ControllerNaem : در قسمت دوم ، نا م Controller قرار می‌گیرد ، که در اینجا نام Controller ما Home است .
FormMethode : در قسمت بعدی نوع متد فرم را مشخص میکنیم که در این مورد از POST استفاده می‌کنیم . 

درون Form ، یک حلقه بر روی GenericListای از کلاس SelectListItem ، اجرا خواهد شد . یک جدول ساخته خواهد شد که شامل یک CheckBox و دو HiddenFields خواهد بود . 

نکته : HiddenFieldsبرای ذخیره کردن Text و مقدار checkBox و فرستادن آن در زمان Submit کردن ، مورد استفاده قرار میگیرد . همچنین آنها برای نگهداری از Text و مقدار CheckBoxدر زمان ثبت Form ، بسیار مناسب هستند . 

زمانی که دکمه "ثبت" کلیک شد ، فرم ثبت خواهد شد و شی Model به Controller ارسال میشود . سپس نام Fruit با استفاده از JavaScript Alert Message Box نمایش داده خواهد شد . 


@model List<SelectListItem>
 
@{
  Layout = null;
}
 
<!DOCTYPE html>
 
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width"/>
  <title>Index</title>
  <style type="text/css">
    body {
      font-family: Arial;
      font-size: 10pt;
    }
  </style>
</head>
<body>
  @using (Html.BeginForm("Index", "Home", FormMethod.Post))
  {
    <table>
      @for (int i = 0; i < Model.Count(); i++)
      {
      <tr>
        <td>
          @Html.CheckBoxFor(m => m[i].Selected)
        </td>
        <td>
          @Html.DisplayFor(m => m[i].Text)
          @Html.HiddenFor(m => m[i].Value)
          @Html.HiddenFor(m => m[i].Text)
        </td>
      </tr>
      }
    </table>
    <br/>
    <input type="submit" value="Submit"/>
  }
  @if (ViewBag.Message != null)
  {
    <script type="text/javascript">
      window.onload = function () {
        alert("@ViewBag.Message");
      };
    </script>
  }
</body>
</html>


در خروجی داریم :آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب