ساخت PDF با استفاده از PDF Make و AngularJS

دراین مقاله قصدداریم که شما را با نحوه ساخت pdf با استفاده از PDF Make و AngularJS آشنا کنیم. که با مثالی که در این مقاله است ،بهتر برای شما این موضوع قابل درک میشود .

ساخت PDF با استفاده از PDF Make و AngularJS

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

PDF Make ما را در ساخت PDF با استفاده از داده JSON کمک می کند.

<html lang='en'>  
 <head>  
  <meta charset='utf-8'>  
  <title>my first pdfmake example</title> 
   
<script src="Scripts/pdfmake/pdfmake.js"></script> 
<script src="Scripts/pdfmake/vfs_fonts.js"></script> 
<script src="Scripts/angular.js"></script> 
<script src="Scripts/angular-ui-router.js"></script> 
 </head>  

ما نیاز به ساخت یک document  برای ساخت یک PDF داریم .

var docDefinition = { content: 'This is an sample PDF printed with pdfMake' }  

کتابخانه های سبک (Style Libraries) :

style های که reusable هستند قابلیت استفاده مجدد را دارند .

styles: { 
          'lineSpacing': { 
            margin: [0, 0, 0, 6] 
          }, 
          'doublelineSpacing': { 
            margin: [0, 0, 0, 12] 
          }, 
          'headingColor': 
          { 
            color: '#999966' 
          }, 
          tableHeader: { 
            bold: true, 
            fontSize: 13, 
            color: '#669999' 
          } 
        } 

Header 

header: function() { 
 
            return { 
              columns: [ 
                { 
                text:'Csharp' , 
                  width: 200, 
                  margin: [50, 20, 5, 5] 
                }, 
                { 
                  stack: [ 
                    { text: 'Project Details', alignment: 'right', fontSize: 12, margin: [0, 30, 50, 0] } 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 

در این مثال Header شامل تابع های داخلی است. اگر ما چندین صفحه داشته باشیم، Header بر روی آن حرکت میکند، این کار با یک تابع انجام میشود.

Footer 

footer: function (currentPage, pageCount) { 
            return { 
              stack: [{ canvas: [{ type: 'line', x1: 0, y1: 5, x2: 595, y2: 5, lineWidth: 1, lineColor: '#ffff00', style: ['lineSpacing'] }] }, 
              { text: '', margin: [0, 0, 0, 5] }, 
              { 
                columns: [ 
                  {}, 
                  { text: currentPage.toString(), alignment: 'center' }, 
                  { text: moment(new Date()).format("DD-MMM-YYYY"), alignment: 'right', margin: [0, 0, 20, 0] } 
                ] 
              }] 
 
            }; 
          }, 

Table :

return [ 
        { text: 'PDF Print Test', fontSize: 20, bold: false, alignment: 'center', style: ['lineSpacing', 'headingColor'] }, 
        { canvas: [{ type: 'line', x1: 0, y1: 5, x2: 595 - 2 * 40, y2: 5, lineWidth: 1, lineColor: '#990033', style: ['lineSpacing'] }] }, 
        {text:'',style:['doublelineSpacing']}, 
        { 
          table: { 
            widths: ['auto', 'auto', 'auto', 'auto'], 
            headerRows: 1, 
            // keepWithHeaderRows: 1, 
            body: [ 
              ['Project', { text: 'Technology', style: 'tableHeader' },'Language','Database'], 
              ['Intranet', 'Microsoft', { text: 'Sharepoint', colSpan: 2 }, {}], 
              ['Online Jobs', 'Microsoft','Asp.Net','SQL Server'] 
              
            ] 
          }, layout: getLayout() 
        } 
        
      ]; 

دانلود PDF :

var date = new Date(); 
      date = moment(date).format('DD_MMM_YYYY_HH_mm_ss'); 
      pdfMake.createPdf(docDefinition).download('PDF_' + date + '.pdf'); 
      
//pdfMake.createPdf(docDefinition).open(); //to open pdf in new window 

 خروجی :

آموزش angular

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب