فرمت های Date Time در ASP.Net MVC

در این مقاله ، با فرمت بندی زمان و تاریخ با استفاده از #C در MVC آشنا خواهید شد . همچنین در این مقاله با چگونگی ارسال اطلاعات از Controller به Views با استفاده از ViewData ها آشنا خواهید شد .

فرمت های Date Time در ASP.Net MVC

معرفی :
اکثرِ اوقات ، زمانی که با یک برنامه کار می‌کنید ، مجبور به  وارد کردن Date, DateTime یا یک فرمت سفارشی date در پایگاه داده هستید . یا اینکه گاهی اوقات ما قصد نشان دادن زمان را در UI داریم . گاهی اوقات ما باید زمان را از سیستم کاربر دریافت کنیم . در این مقاله ما با یکسری از فرمت های date و استفاده آنها در MVC آشنا خواهیم .

مرحله اول : یک Controller ایجاد کنید که یک view را بازمیگرداند . 

public class DemoController : Controller 
  { 
    public ActionResult DtLocation() 
    { 
      DateTime defaultDate = default(DateTime);            // return 1/1/0001 12:00:00 AM 
      var shortDT = defaultDate.ToString().Replace("12:00:00 AM", ""); // return 08/05/2016 12:56 PM 
      var userDt = DateTime.Now.ToString("MM/dd/yyyy hh:mm tt");    // return 08/05/2016 12:56 PM 
      var nwDt = DateTime.Now.ToShortDateString();           // return 08/05/2016 12:56 PM 
      var nwTm = DateTime.Now.ToShortTimeString();           // return 12:24 PM 
      DateTime dtByUser = DateTime.Parse(userDt).Date;        // return 8/5/2016 12:00:00 AM 
      var longDt = dtByUser.ToLongDateString();            // return Friday, August 05, 2016 
      var shortTm = dtByUser.ToLongTimeString();           // return 12:00:00 AM 
      var formattedDt = dtByUser.ToString("yyyy-MM-dd");       // return 2016-08-05 
      var fDt = DateTime.Now.ToString("dddd, dd MMMM yyyy");     // return Friday, 05 August 2016 
      ViewData["removeTm"] = shortDT; 
      ViewData["nowDt"] = nwDt; 
      ViewData["nowTm"] = nwTm; 
      ViewData["userDt"] = dtByUser; 
      ViewData["longDt"] = longDt; 
      ViewData["shortTm"] = shortTm; 
      ViewData["formattedDt"] = formattedDt; 
      ViewData["fDt"] = fDt; 
      TimeZone zone = TimeZone.CurrentTimeZone; 
      ViewData["CurrentTimeZone"] = zone.StandardName; 
      TimeSpan UTCOffset = zone.GetUtcOffset(DateTime.Now);                  // return 05:30:00 
      ViewData["UTCOffset"] = UTCOffset; 
      System.Globalization.DaylightTime dayLightTm = zone.GetDaylightChanges(dtByUser.Year); 
      ViewData["dayLightStartTm"] = dayLightTm.Start.ToString("hh:mm:ss tt"); 
      var s = TimeZoneInfo.ConvertTimeBySystemTimeZoneId(DateTime.Now, zone.StandardName);   // return 8/5/2016 12:56:18 PM 
      ViewData["ConvertedTZone"] = s; 
      return View(); 
    } 
  } 

مرحله دوم : برای action بالا یک view ایجاد کرده ، و از تمامی ViewDataها استفاده میکنیم . کدهای زیر را در View قرار دهید .


@{
  ViewBag.Title = "Time & Date";
}

@*Barnamenevisan.org*@

<div style="width: 100%;">
  <br/>
  <br/>
  <div class="panel panel-success">
    <div class="panel-heading"> فرمت بندی زمان و تاریخ </div>
    <div class="panel-body">
      <table style="width: 100%;">
        <tr>
          <td style="width: 15%;">
            Remove Time From Default Date :
          </td>
          <td style="width: 50%;">
            @ViewData["removeTm"]
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="width: 15%;">
            Todays Date :
          </td>
          <td style="width: 50%;">
            @ViewData["nowDt"]
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="width: 15%;">
            Current Time :
          </td>
          <td style="width: 50%;">
            @ViewData["nowTm"]
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="width: 15%;">
            User Date :
          </td>
          <td style="width: 50%;">
            @ViewData["userDt"]
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="width: 15%;">
            Long Date :
          </td>
          <td style="width: 50%;">
            @ViewData["longDt"]
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="width: 15%;">
            Formatted Date:
          </td>
          <td style="width: 50%;">
            @ViewData["formattedDt"]
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="width: 15%;">
            Date :
          </td>
          <td style="width: 50%;">
            @ViewData["fDt"]
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="width: 15%;">
            Current Time Zone :
          </td>
          <td style="width: 50%;">
            @ViewData["CurrentTimeZone"]
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="width: 15%;">
            UTC Offset :
          </td>
          <td style="width: 50%;">
            @ViewData["UTCOffset"]
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="width: 15%;">
            Day Light Start Time :
          </td>
          <td style="width: 50%;">
            @ViewData["dayLightStartTm"]
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="width: 15%;">
            Converted Time :
          </td>
          <td style="width: 50%;">
            @ViewData["ConvertedTZone"]
          </td>
        </tr>
      </table>
    </div>


  </div>
</div> خروجی آن بصورت زیر خواهد بود  :

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب