Query زدن روی JSON با استفاده از LINQ

JSON.Net یک فریمورک فوق‌العاده برای کار با داده های JSON است . ما در این مقاله به عملیات های JSON Serialization و JSON Deserialization و کوئری زدن روی داده های JSON با استفاده از LINQ خواهیم پرداخت .

 Query زدن روی JSON با استفاده از LINQ

JSON بصورت پیش فرض توسط Net. پشتیبانی نمی‌شود ، بنابراین ، زمانی که ما از یک زبان Net. همانند #C برای توسعه برنامه های خود استفاده میکنیم ، ما باید از JSON.Net استفاده کنیم . JSON.Net یک فریمورک ، با کارایی بالا از JSON برای Net. است . ما میتوانیم با استفاده از NuGet package Manager منابع مربوط به آن را به References خود اضافه کنیم . 

در این مقاله ، ما از پکیج Newtonsoft.JSON برای کار با اعمال JSON Serialization  و JSON Deserialization با استفاده از LINQ ، استفاده خواهیم کرد . 
ما برنامه را در VS 2015 پیاده سازی خواهیم کرد ، اما شما از VS 2013 هم برای پیاده سازی این برنامه میتوانید استفاده کنید . 

مرحله اول : Visual Studio را باز کنید و یک پروژه Console با نام JSON_LINQ_TOJSON ایجاد کنید . با استفاده از NuGet پکیج Newtonsoft.Json را به پروژه اضافه کنید . 

مرحله دوم : به پروژه یک کلاس با نام ModelClasses اضافه کنید و کدهای زیر را در آن قرار دهید :

using System.Collections.Generic;
 
namespace JSON_LINQ_TOJSON
{
public class Course
{
  public int CourseId { get; set; }
  public string CourseName { get; set; }
}
public class Student
{
  public int StudentId { get; set; }
  public string StudentName { get; set; }
  public string AcadmicYear { get; set; }
  public List<Course> Courses { get; set; }
}
 
public class StudentsDatabase : List<Student>
{
  public StudentsDatabase()
  {
    Add(new Student()
    {
      StudentId = 1,
      StudentName = "MS",
      AcadmicYear = "First",
      Courses = new List<Course>()
      {
         new Course() {CourseId=101,CourseName="C++" },
         new Course() {CourseId=102,CourseName="C" },
         new Course() {CourseId=103,CourseName="Visual Basic" }
      }
    });
 
    Add(new Student()
    {
      StudentId = 2,
      StudentName = "LS",
      AcadmicYear = "Second",
      Courses = new List<Course>()
      {
         new Course() {CourseId=101,CourseName="C++" },
         new Course() {CourseId=104,CourseName="MVC" },
         new Course() {CourseId=105,CourseName="AngularJS" }
      }
    });
    Add(new Student()
    {
      StudentId = 3,
      StudentName = "TS",
      AcadmicYear = "Third",
      Courses = new List<Course>()
      {
         new Course() {CourseId=102,CourseName="C" },
         new Course() {CourseId=104,CourseName="MVC" },
         new Course() {CourseId=103,CourseName="Visual Basic" }
      }
    });
    Add(new Student()
    {
      StudentId = 4,
      StudentName = "VB",
      AcadmicYear = "First",
      Courses = new List<Course>()
      {
         new Course() {CourseId=101,CourseName="C++" },
         new Course() {CourseId=102,CourseName="C" },
         new Course() {CourseId=103,CourseName="Visual Basic" }
      }
    });
 
    Add(new Student()
    {
      StudentId = 5,
      StudentName = "PB",
      AcadmicYear = "Second",
      Courses = new List<Course>()
      {
         new Course() {CourseId=104,CourseName="MVC" },
         new Course() {CourseId=105,CourseName="AngularJS" },
         new Course() {CourseId=106,CourseName="KnockoutJS" }
      }
    });
    Add(new Student()
    {
      StudentId = 6,
      StudentName = "AB",
      AcadmicYear = "Third",
      Courses = new List<Course>()
      {
         new Course() {CourseId=101,CourseName="C++" },
         new Course() {CourseId=102,CourseName="C" },
         new Course() {CourseId=103,CourseName="Visual Basic" }
      }
    });
  }
}
 
public class Employee
{
  public int EmpNo { get; set; }
  public string EmpName { get; set; }
  public string DeptName { get; set; }
}
 
public class EmployeesDatabase : List<Employee>
{
  public EmployeesDatabase()
  {
    Add(new Employee() {EmpNo=1,EmpName="A",DeptName="IT" });
    Add(new Employee() { EmpNo = 1, EmpName = "B", DeptName = "Systems" });
    Add(new Employee() { EmpNo = 1, EmpName = "C", DeptName = "IT" });
    Add(new Employee() { EmpNo = 1, EmpName = "D", DeptName = "Systems" });
    Add(new Employee() { EmpNo = 1, EmpName = "E", DeptName = "IT" });
    Add(new Employee() { EmpNo = 1, EmpName = "F", DeptName = "Systems" });
  }
}
 
}

کلاس بالا یک کلاس Student که شامل لیستی از courseها میباشد را تعریف میکند . StudentDatabase نیز مقادیری را در خود ذخیره میکند . این همچنین دارای یک کلاس  Employee با EmployeesDatabase و یکسری داده از پیش تعریف شده میباشد :

مرحله سوم : کدهای زیر را در Program.cs قرار دهید :

using System;
using System.Linq;
 
using Newtonsoft.Json;
using Newtonsoft.Json.Linq;
 
namespace JSON_LINQ_TOJSON
{
class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    //1. Get the Data in JSON Serialized Form
    string StudentsData = JsonConvert.SerializeObject(new StudentsDatabase(),Formatting.Indented);
    //Console.WriteLine(StudentsData); 
 
    //2. Convert the JSON string into an Array
    JArray studentsArray = JArray.Parse(StudentsData);
 
 
    //3. Read all Student Names
 
    var resStudents = (from s in studentsArray
              select s["StudentName"]).ToList();
 
    Console.WriteLine("Only Student Names");
    foreach (var item in resStudents)
    {
      Console.WriteLine(item.Value<string>().ToString());
    }
 
    //4. Get only Course Details 
    Console.WriteLine();
    var result = (from s in studentsArray.Children()["Courses"]
           select s).ToList();
 
    Console.WriteLine("Course Details");
    foreach (var item in result.Children().ToList())
    {
      Console.WriteLine(item.ToObject<Course>().CourseId + "\t" + item.ToObject<Course>().CourseName);
    }
 
 
    //5. Get the Data in JSON Serialized Form
    string employeesData = JsonConvert.SerializeObject(new EmployeesDatabase(), Formatting.Indented);
 
    //6. Convert the JSON string into an Array
    JArray employeesArray = JArray.Parse(employeesData);
 
    //7.
    var empGroupByDeptName = from e in employeesArray
                 group e by e["DeptName"] into deptGroup
              select new
              {
                DeptName = deptGroup.Key,
                EmpCount = deptGroup.Count()
                
              };
 
    Console.WriteLine("Deptrtment \t\t Total Employees Employee");
    foreach (dynamic deptGrp in empGroupByDeptName)
    {
      Console.WriteLine(deptGrp.DeptName + " \t\t " + deptGrp.EmpCount);
    }
 
    Console.ReadLine();
  }
}
}

کدهای فوق رفتارهای زیر را دارد :

(توجه داشته باشید که ، شماره های زیر با شماره های کامنتهایی که در کد بالا گذاشته شده است هماهنگ است )

1. با استفاده از ()StudentDatabse ، JsonConvert.SerializeObject را در فرمت serialize ، JSON کنید .
2. با استفاده از JArray.Parse ، داده های Student را در آرایه JSON ذخیره کنید . 
3. برای خواندن نام تمام Studentها JSON را به LINQ Query متصل سازید . Query نام JToken را در [] مشخص میکند برای مثال : ["StudentName"] .
4. داده های JSON شامل دانش آموزانی است که به عنوان فرزند دارای یک آرایه از Courseها میباشند که دارای یک رابطه یک به چند میباشند . برای خواندن این Query از متد ()Children در مجموعه JToken برای خواندن تمام Courseها استفاده می‌کنیم . داده های Course ها در Console با تبدیل هر JToken به
Course Object با استفاده از T>ToObject>، نمایش داده میشوند . 
5. همانطور که در مورد 1 توضیح داده شد ، داده های Employee به رشته ای از Serialized ، Json میشوند.
6. داده Employee به JArray تبدیل میشود .
7. با استفاده از عبارت GroupBy در هر Department ، تعداد Employeeها محاسبه میشود .

برنامه را اجرا کنید، خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد :

همانطور که مشاهده میکنید ، JSON.Net یک روش فوق‌العاده برای کار با داده های JSON با استفاده از LINQ میباشد . 

آموزش سی شارپ

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید
دانلود نسخه ی PDF این مطلب