سفارشی سازی Identity برای قرار دادن عکس پروفایل در MVC

در این مقاله ، ما مطالبی را در مورد سفارشی سازی Identity در ASP.Net MVC خواهیم آموخت . ابتدا ، در مورد آپلود و ذخیره سازی عکس پروفایل کاربر در جدول AspNetUsers در SQL Server مطالبی را بررسی خواهیم کرد . سپس ، زمانی که کاربر وارد سایت میشود عکس پروفایلش را در home page و Title bar خواهد دید .

سفارشی سازی Identity برای قرار دادن عکس پروفایل در MVC

پیشنیاز ها :
برای این برنامه ، شما نیاز به Visual Studio 2015 دارید . 

آموزش تصویری نصب و استفاده از Asp.Net Identity 2مرحله اول : ایجاد پایگاه داده 

ابتدا ، ما یک پایگاه داده برای ذخیره سازی تمام اطلاعات Identityt ایجاد می‌کنیم . ما از SQl Server 2014 استفاده میکنیم . Script زیر را برای ایجاد پایگاه داده در SQL sqrver خود اجرا کنید . 

USE MASTER 
GO 
 
 --1) Check for the Database Exists .If the database is exist then drop and create new DB 
 
IF EXISTS (SELECT [name] FROM sys.databases WHERE [name] = 'UserProfileDB' ) 
DROP DATABASE UserProfileDB 
 
GO 
 
CREATE DATABASE UserProfileDB 
GO 
 
USE UserProfileDB 
GO 

مرحله دوم : ایجاد web application در visual studio 2015 

یک پروژه web application با MVC Template ایجاد کنید .مرحله سوم : web.Config 

در فایل web.config شما میتوانید رشته DefaultConnection را پیدا کنید .  بصورت پیش فرض ASp.net MVC برای ساخت جداولی نظیر AspNetUsers و ... از این Connection برای ایجاد آنها در پایگاه داده استفاده میکند . 

connection string زیر را در web.config قرار دهید . توجه داشته باشید کدی که در زیر قرار دارد نیازمند ویرایش است . نام data source و اطلاعات مربوط به پایگاه داده خود را در آن قرار دهید . 

<connectionStrings>  
  <add name="DefaultConnection" connectionString="data source=YOURSERVERNAME;initial catalog=UserProfileDB;user id=UID;password=PWD;Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient" />   
 </connectionStrings> 

مرحله چهارم :  IdentityModels.cs
در IdentityModels.cs، ما برای ذخیره سازی تصویر در پایگاه داده نیاز داریم که مشخصه image را به آن اضافه کنیم . در کلاس ApplicationUser ، برای ذخیره سازی تصویر مشخصه از نوع byte به آن اضافه میکنیم ، به کد زیر توجه فرمایید : 
public class ApplicationUser : IdentityUser 
{ 
  // Here we add a byte to Save the user Profile Pictuer 
  public byte[] UserPhoto { get; set; } 
  //We can find this class inside the In IdentityModels.cs in Model folder 


مرحله پنجم : قسمت MVC Model 
در RegisterViewModel ،  AccountViewModel.cs را پیدا کرده و مشخصه هایی را همانند زیر به ان اضافه کنید : 

[Display(Name = "UserPhoto")] 
public byte[] UserPhoto { get; set; } 


مرحله ششم : برای آپلود تصویر register View را ویرایش کنید 

همانطور که در زیر نشان داده شده است ، در Register.cshtml تغییرات زیر را اعمال کنید :

@using(Html.BeginForm("Register", "Account", FormMethod.Post, new { 
  @class = "form-horizontal", role = "form", enctype = "multipart/form-data" 
})) { بعد ، ما باید صفحه Register خود را سفارشی کنیم ، کد زیر را برای آپلود عکس به آن اضافه کنید :

<div class="form-group"> 
  @Html.LabelFor(m => m.UserPhoto, new { @class = "col-md-2 control-label" }) 
  <div class="col-md-10"> 
       
   <input type="file" name="UserPhoto" id="fileUpload" accept=".png,.jpg,.jpeg,.gif,.tif" /> 
       
  </div> 
</div> 


مرحله هفتم : قسمت Conroller MVC

در AccountController.cs ، ما کدهای متد Register ، Post را به منظور ذخیره سازی عکس آپلود شده در پایگاه داده ، بروزرسانی میکنیم.در آن متد ، ما تصویر آپلود شده را در آرایه ای از byte ها ذخیره خواهیم کرد و از این آرایه ای از byte ها را در پایگاه داده خود ذخیره میکنیم . 

if (ModelState.IsValid) { 
 
  // To convert the user uploaded Photo as Byte Array before save to DB  
  byte[] imageData = null; 
  if (Request.Files.Count > 0) { 
    HttpPostedFileBase poImgFile = Request.Files["UserPhoto"]; 
 
    using(var binary = new BinaryReader(poImgFile.InputStream)) { 
      imageData = binary.ReadBytes(poImgFile.ContentLength); 
    } 
  } 
  var user = new ApplicationUser { 
    UserName = model.Email, Email = model.Email 
  }; 
 
  //Here we pass the byte array to user context to store in db  
  user.UserPhoto = imageData; 

در زیر کدهای کامل  Register post method را مشاهده میکنید : 

[HttpPost]  
[AllowAnonymous]  
[ValidateAntiForgeryToken]  
public async Task<ActionResult> Register([Bind(Exclude = "UserPhoto")]RegisterViewModel model)  
{  
  if (ModelState.IsValid)  
  {  
       
    // To convert the user uploaded Photo as Byte Array before save to DB  
    byte[] imageData = null;  
    if (Request.Files.Count > 0)  
    {  
      HttpPostedFileBase poImgFile = Request.Files["UserPhoto"];  
 
      using (var binary = new BinaryReader(poImgFile.InputStream))  
      {  
        imageData = binary.ReadBytes(poImgFile.ContentLength);  
      }  
    }  
 
 
    var user = new ApplicationUser { UserName = model.Email, Email = model.Email };  
 
    //Here we pass the byte array to user context to store in db  
    user.UserPhoto = imageData;  
 
    var result = await UserManager.CreateAsync(user, model.Password);  
    if (result.Succeeded)  
    {  
      await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent:false, rememberBrowser:false);  
        
      // For more information on how to enable account confirmation and password reset please visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=320771  
      // Send an email with this link  
      // string code = await UserManager.GenerateEmailConfirmationTokenAsync(user.Id);  
      // var callbackUrl = Url.Action("ConfirmEmail", "Account", new { userId = user.Id, code = code }, protocol: Request.Url.Scheme);  
      // await UserManager.SendEmailAsync(user.Id, "Confirm your account", "Please confirm your account by clicking <a href=\"" + callbackUrl + "\">here</a>");  
 
      return RedirectToAction("Index", "Home");  
    }  
    AddErrors(result);  
  }  
 
  // If we got this far, something failed, redisplay form  
  return View(model);  
} 

در HomeController ، یک متد با نام UserPhotos ایجاد میکنیم و برای نمایش تصویر به کاربر آن را به صفحه View بازمیگردانیم . درون این متد ، ما مجاز بودن (Authenticated) کاربر را بررسی میکنیم . اگر کاربر وارد سایت شده بود ، تصویری را که خود کاربر برای نمایش انتخاب کرده است را نمایش میدهیم :

 در غیر این صورت یک تصویر پیش فرض که در پروژه ما تصویر یک "؟" را نمایش میدهیم . 


کد زیر ، مجاز بودن یا نبودن کاربر را چک میکند و در صورت معتبر بودن کاربر عکس آن را به صفحه View ارسال میکند . این متدی است که ما در Home Controller ایجاد کردیم :

public FileContentResult UserPhotos()  
{  
  if (User.Identity.IsAuthenticated)  
  {  
  String  userId = User.Identity.GetUserId();  
 
  if (userId == null)  
    {  
      string fileName = HttpContext.Server.MapPath(@"~/Images/noImg.png");  
 
      byte[] imageData = null;  
      FileInfo fileInfo = new FileInfo(fileName);  
      long imageFileLength = fileInfo.Length;  
      FileStream fs = new FileStream(fileName, FileMode.Open, FileAccess.Read);  
      BinaryReader br = new BinaryReader(fs);  
      imageData = br.ReadBytes((int)imageFileLength);  
        
      return File(imageData, "image/png");  
 
    }  
   // to get the user details to load user Image  
    var bdUsers = HttpContext.GetOwinContext().Get<ApplicationDbContext>();  
  var userImage = bdUsers.Users.Where(x => x.Id == userId).FirstOrDefault();  
 
  return new FileContentResult(userImage.UserPhoto, "image/jpeg");  
  }  
  else  
  {  
    string fileName = HttpContext.Server.MapPath(@"~/Images/noImg.png");  
 
    byte[] imageData = null;  
    FileInfo fileInfo = new FileInfo(fileName);  
    long imageFileLength = fileInfo.Length;  
    FileStream fs = new FileStream(fileName, FileMode.Open, FileAccess.Read);  
    BinaryReader br = new BinaryReader(fs);  
    imageData = br.ReadBytes((int)imageFileLength);           
    return File(imageData, "image/png");  
      
  }  
} 

مرحله نهم : قسمت View

در Home Index ، ما کد زیر را برای نشان دادن تصویر کاربر در صورت لاگین شدن ، مینویسیم . 

<h1>Shanu Profile Image .. 
   
   <img src="@Url.Action("UserPhotos", "Home" )" style="width:160px;height:160px; background: #FFFFFF;  
  margin: auto; 
  -moz-border-radius: 60px; 
  border-radius: 100px; 
  padding: 6px; 
  box-shadow: 0px 0px 20px #888;" /> 
</h1> 

Layout.cshtml_ :

برای نمایش عکس پروفایل کاربر لاگین شده در بالای صفحه ، کد زیر را در loyaout قرار میدهیم : 

<div class="navbar-collapse collapse">  
  <ul class="nav navbar-nav">  
    <li>   
      <img src="@Url.Action("UserPhotos", "Home" )" height="48" width="48" />  
     
    </li>  
    <li>@Html.ActionLink("Home", "Index", "Home")</li>  
    <li>@Html.ActionLink("About", "About", "Home")</li>  
    <li>@Html.ActionLink("Contact", "Contact", "Home")</li>  
  </ul>  
  @Html.Partial("_LoginPartial")  
</div>  

مرحله ده : برنامه را اجرا کنید و خروجی را مشاهده کنید .

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب