فراخوانی وب متد با استفاده از AngularJs, AJAX و JSON در ASP.Net

در این مقاله ما نحوه فراخوانی وب متد (WebMethod یا PageMethod) را با استفاده از AngularJS ، AJAX و JSON در ASP.Net با استفاده از #C به همراه مثال برای شما توضیح خواهیم داد.

فراخوانی وب متد با استفاده از AngularJs, AJAX و JSON در ASP.Net

 WebMethod :

در اینجا  WebMethod با استفاده از AngularJS  ، AJAX  و JSON فراخوانی خواهد شد.

در داخل WebMethod ،مقدار پارامتر نام، از متد  AngularJS برمیگردد و به  وب متد میرسد.

[System.Web.Services.WebMethod]
public static string GetCurrentTime(string name)
{
  string message = "Hello ";
  message += name;
  message += "\nCurrent Time: ";
  message += DateTime.Now.ToString();
  return message;
}

 فراخوانی  وب متد ( WebMethod )  با استفاده از AngularJS  ، AJAX  و JSON در ASP.Net  :

Html زیر شامل یک div است که برای دستورات  ng-app و ng-controller از AngularJS اختصاص داده شده است.

این div شامل یک TextBox  و یک Button است که دکمه برای AngularJS ng-click تعریف شده است.

هنگامی که دکمه کلیک میشود تابع ButtonClick  اجرا میشود.

در داخل تابع ButtonClick سرویس http$ برای ایجاد یک فراخوانی ajax در  ASP.Net WebMethod استفاده شده است.

$http service شامل متد ها و property های زیر است.

property ها :

1-تابع - نوع متد  HTTP Request . کهGET یاPOST است.

2-URL - ادرس WebMethod 

3-نوع داده - فرمت داده که میتواند  XML یا JSON

4- داده(data)  - پارامتر هایی که به WebMethod اارسال شده اند.

5-هدر - لیست هدر ها برای HTTP Request

Event Handler :

1-success - این رویداد یک trigger است هنگامی که فراخوانی ajax  با موفقیت انجام شود اجرا میشود.

2- error  - این رویداد یک trigger است که هنگامی که فراخوانی ajax با خطا مواجه میشود اجرا میشود.

پاسخ از فراخوانی ajax با فرمتjson به رویداد success سرویس http$ میرسد و در آخر نتیجه با استفاده از JavaScript به صورت پیام نمایش داده میشود.

<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.9/angular.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
  var app = angular.module('MyApp', [])
  app.controller('MyController', function ($scope, $http, $window) {
    $scope.ButtonClick = function () {
      var post = $http({
        method: "POST",
        url: "Default.aspx/GetCurrentTime",
        dataType: 'json',
        data: { name: $scope.Name },
        headers: { "Content-Type": "application/json" }
      });
 
      post.success(function (data, status) {
        $window.alert(data.d);
      });
 
      post.error(function (data, status) {
        $window.alert(data.Message);
      });
    }
  });
</script>
<div ng-app="MyApp" ng-controller="MyController">
  Name:
  <input type="text" ng-model="Name" />
  <br />
  <br />
  <input type="button" value="Submit" ng-click="ButtonClick()" />
</div>

خروجی :

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید
دانلود نسخه ی PDF این مطلب