ایجاد منو درWPF

دوشنبه 24 آبان 1395

در این مقاله با ارائه یک مثال ساده ، مرحله به مرحله به بررسی چگونگی ایجاد یک منو و چگونگی بارگذاری و load صفحه یا فرم مربوط به آن گزینه از منو ، در WPF خواهیم پرداخت .

 ایجاد منو درWPF

راه های مختلفی برای ایجاد منو در WPF وجود دارد ، ما در این مقاله از Frame برای ایجاد منو استفاده خواهیم کرد . با یک جستجوی ساده میتوانید راه های دیگر برای ایجاد منو در WPF را براحتی نیز یافت کنید . 

نکته : برای کسانی که با Windows Application در Windows Form آشنایی دارند ، ما میتوانیم MDI ایجاد کنیم . در WPF ما توانایی ایجاد MDI را در فرم های خود نداریم . 

• ابتدا ، Visual Studio را باز کنید :
• حال عکس های مربوط به پروژه را به آن اضافه کنید ، برای ان کار یک فولدر با نام images ساخته و تصاویر را به آن اضافه کنید :• پس از اضافه کردن تصاویر به پروژه ، کدهای لازم را برای MainScreen یا همان صفحه اصلی خود می نویسیم . 

<Window x:Class="The_Parcel.MainScreen" 
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"    
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
    Height="{Binding SystemParameters.PrimaryScreenHeight}"  
Width="{Binding SystemParameters.PrimaryScreenWidth}" 
    Title="Dashbooard" Topmost="False" WindowStartupLocation="CenterScreen" WindowStyle="ThreeDBorderWindow" WindowState="Maximized" >

• همانطور که مشاهده میکنید ، title = dashboard میباشد ، این نامگذاری به سلیقه شماست ، که در بالای برنامه نمایش داده خواهد شد . نامی مناسب برای برنامه خود انتخاب کنید : 

• Windowstartuplocation : موقعیت مکانی باز شدن صفحه را مشخص میکند . Centerscreen بدین معناست که در وسط صفحه نمایش داده خواهد شد . 

• WindowState : وضعیت صفحه را مشخص میکند ، که بصورت Maximize نمایش داده شود یا Minimize .


وضعیت های WindowsState :
Maximized ، صفحه به صورت تمام صفحه نمایش داده خواهد شد . درحالی که در وضعیت Minimized  صفحه کوچکی نمایش داده خواهد شد . 

<Window.Background> 
<ImageBrush ImageSource="Images/Simple-Orange-Wallpaper.jpg" /> 
</Window.Background> 
<Window.Resources> 
<ImageBrush x:Key="Background1" ImageSource="Images/17_Booksellers_Most.jpg" /> 
<ImageBrush x:Key="Background2" ImageSource="Images/promotion_new.png" /> 
<ImageBrush x:Key="Background3" ImageSource="Images/smsalerts.jpg" /> 
<ImageBrush x:Key="Background4" ImageSource="Images1/reports.jpg" /> 
<ImageBrush x:Key="Background5" ImageSource="Images1/xyz.png" /> 
<ImageBrush x:Key="Background6" ImageSource="Images1/partyorders.jpg" /> 
<ImageBrush x:Key="Background7" ImageSource="Images/help_balloon.png" /> 
<ImageBrush x:Key="Background8" ImageSource="Images1/neworder.jpg" /> 
<ImageBrush x:Key="Background9" ImageSource="Images1/inventory.png" /> 
<ImageBrush x:Key="Background10" ImageSource="Images1/Loyalcustomers.jpg" /> 
<ImageBrush x:Key="Background11" ImageSource="Images1/oie_3svVKQ9e5T5o.png" /> 
</Window.Resources> 


• کلید هایی را که برای دکمه ها مشخص کردید را به یاد داشته باشید .
• حال دکمه ها را اضافه کنید .

همانطور که در کد زیر مشاهده میکنید ، ما برای دکمه یک کلید مشخص میکنیم :

<ImageBrush x:Key="Background2" ImageSource="Images/promotion_new.png" /> 


حال ، به دنبال اضافه کردن کلید ها ، آن هارا بوسیله {staticResource ResourceKey=”ItsBackground”} 
bind میکنیم .

<Viewbox Stretch="Uniform"> 
    <Grid Height="950" Width="1500"> 
      <Grid Height="950"> 
        <Grid.ColumnDefinitions> 
          <ColumnDefinition Width="435*" /> 
          <ColumnDefinition Width="723*" /> 
        </Grid.ColumnDefinitions> 
        <Button Background="{StaticResource ResourceKey=Background3}" ToolTip="Send SMS and Email." Height="91" HorizontalAlignment="Left" Name="btnSMSEmail" VerticalAlignment="Top" Width="100" Click="btnSMSEmail_Click" Grid.Column="1" Margin="19,8,0,0"> 
 
        </Button> 
        <Button Background="{StaticResource ResourceKey=Background5}" ToolTip="Manage employee data." Height="92" HorizontalAlignment="Left" Margin="473,7,0,0" Name="btnEmpDetails" VerticalAlignment="Top" Width="90" Click="btnEmpDetails_Click"> 
 
        </Button> 
        <Button Background="{StaticResource ResourceKey=Background7}" ToolTip="Need help click here." Height="91" HorizontalAlignment="Left" Margin="134,8,0,0" Name="btnHelp" VerticalAlignment="Top" Width="92" Grid.Column="1" Click="btnHelp_Click"> 
 
        </Button> 
        <Button Background="{StaticResource ResourceKey=Background8}" Height="91" ToolTip="Place New Order" HorizontalAlignment="Left" Margin="14,7,0,0" Name="btnOrder" VerticalAlignment="Top" Width="92" Click="btnOrder_Click"> 
 
        </Button> 
        <Button Background="{StaticResource ResourceKey=Background9}" ToolTip="View Reports" Height="91" HorizontalAlignment="Left" Margin="132,7,0,0" Name="btnInventory" VerticalAlignment="Top" Width="92" Click="btnInventory_Click"> 
 
        </Button> 
        <Button Background="{StaticResource ResourceKey=Background10}" ToolTip="View your customers." Height="92" HorizontalAlignment="Left" Margin="365,7,0,0" Name="btnCustomer" VerticalAlignment="Top" Width="92" Click="btnCustomer_Click" Grid.ColumnSpan="2"> 
 
        </Button> 
        <Button Background="{StaticResource ResourceKey=Background11}" ToolTip="Party orders coming soon.." Height="92" HorizontalAlignment="Left" Margin="250,6,0,0" Name="btnPartyOrders" VerticalAlignment="Top" Width="92" Click="btnPartyOrders_Click_1"> 
 
        </Button> 


ازاین جا به بعد ، این همانند یک منو نمایش داده خواهد شد ، به تصویر زیر توجه فرمایید :حال به سراغ اضافه کردن یک frame برای نمایش فرم های مربوط به هر منو می رویم . 

 یک تگ معمولی <Frame></Frame> در اینجا ایجاد خواهد شد . و ما یکسری property برای آن مشخص میکنیم :

VerticalAlignment="Stretch" Width="1480" NavigationUIVisibility="Hidden" Grid.ColumnSpan="2" 
<Frame Height="900" HorizontalAlignment="Left" Name="frame1" VerticalAlignment="Stretch" Width="1480" NavigationUIVisibility="Hidden" Grid.ColumnSpan="2" Margin="6,104,0,6"></Frame> 

• کد نهایی :

MainScren.Xaml :

<Window x:Class="The_Parcel.MainScreen" 
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"    
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
    Height="{Binding SystemParameters.PrimaryScreenHeight}"  
Width="{Binding SystemParameters.PrimaryScreenWidth}" 
    Title="Dashbooard" Topmost="False" WindowStartupLocation="CenterScreen" WindowStyle="ThreeDBorderWindow" WindowState="Maximized" > 
  <Window.Background> 
    <ImageBrush ImageSource="Images/Simple-Orange-Wallpaper.jpg" /> 
  </Window.Background> 
  <Window.Resources> 
    <ImageBrush x:Key="Background1" ImageSource="Images/17_Booksellers_Most.jpg" /> 
    <ImageBrush x:Key="Background2" ImageSource="Images/promotion_new.png" /> 
    <ImageBrush x:Key="Background3" ImageSource="Images/smsalerts.jpg" /> 
    <ImageBrush x:Key="Background4" ImageSource="Images1/reports.jpg" /> 
    <ImageBrush x:Key="Background5" ImageSource="Images1/xyz.png" /> 
    <ImageBrush x:Key="Background6" ImageSource="Images1/partyorders.jpg" /> 
    <ImageBrush x:Key="Background7" ImageSource="Images/help_balloon.png" /> 
    <ImageBrush x:Key="Background8" ImageSource="Images1/neworder.jpg" /> 
    <ImageBrush x:Key="Background9" ImageSource="Images1/inventory.png" /> 
    <ImageBrush x:Key="Background10" ImageSource="Images1/Loyalcustomers.jpg" /> 
    <ImageBrush x:Key="Background11" ImageSource="Images1/oie_3svVKQ9e5T5o.png" /> 
  </Window.Resources> 
  <Viewbox Stretch="Uniform"> 
    <Grid Height="950" Width="1500"> 
      <Grid Height="950"> 
        <Grid.ColumnDefinitions> 
          <ColumnDefinition Width="435*" /> 
          <ColumnDefinition Width="723*" /> 
        </Grid.ColumnDefinitions> 
        <Button Background="{StaticResource ResourceKey=Background3}" ToolTip="Send SMS and Email." Height="91" HorizontalAlignment="Left" Name="btnSMSEmail" VerticalAlignment="Top" Width="100" Click="btnSMSEmail_Click" Grid.Column="1" Margin="19,8,0,0"> 
 
        </Button> 
        <Button Background="{StaticResource ResourceKey=Background5}" ToolTip="Manage employee data." Height="92" HorizontalAlignment="Left" Margin="473,7,0,0" Name="btnEmpDetails" VerticalAlignment="Top" Width="90" Click="btnEmpDetails_Click"> 
 
        </Button> 
        <Button Background="{StaticResource ResourceKey=Background7}" ToolTip="Need help click here." Height="91" HorizontalAlignment="Left" Margin="134,8,0,0" Name="btnHelp" VerticalAlignment="Top" Width="92" Grid.Column="1" Click="btnHelp_Click"> 
 
        </Button> 
        <Button Background="{StaticResource ResourceKey=Background8}" Height="91" ToolTip="Place New Order" HorizontalAlignment="Left" Margin="14,7,0,0" Name="btnOrder" VerticalAlignment="Top" Width="92" Click="btnOrder_Click"> 
 
        </Button> 
        <Button Background="{StaticResource ResourceKey=Background9}" ToolTip="View Reports" Height="91" HorizontalAlignment="Left" Margin="132,7,0,0" Name="btnInventory" VerticalAlignment="Top" Width="92" Click="btnInventory_Click"> 
 
        </Button> 
        <Button Background="{StaticResource ResourceKey=Background10}" ToolTip="View your customers." Height="92" HorizontalAlignment="Left" Margin="365,7,0,0" Name="btnCustomer" VerticalAlignment="Top" Width="92" Click="btnCustomer_Click" Grid.ColumnSpan="2"> 
 
        </Button> 
        <Button Background="{StaticResource ResourceKey=Background11}" ToolTip="Party orders coming soon.." Height="92" HorizontalAlignment="Left" Margin="250,6,0,0" Name="btnPartyOrders" VerticalAlignment="Top" Width="92" Click="btnPartyOrders_Click_1"> 
 
        </Button> 
 
        <Frame Height="900" HorizontalAlignment="Left" Name="frame1" VerticalAlignment="Stretch" Width="1480" NavigationUIVisibility="Hidden" Grid.ColumnSpan="2" Margin="6,104,0,6"></Frame> 
      </Grid> 
 
    </Grid> 
  </Viewbox> 
</Window> 

• با دو بار کلیک کردن بر روی هر دکمه ، وارد فضای جدید میشوید که در آنجا شما میتوانید eventای را برای آن دکمه تعریف کنید :
حال ، فرم ساده ای همانند زیر به آن اضافه میکنیم :


همانند زیر صفحه را مشخص کنید :


نام مناسبی برای آن انتخاب کنید :

چیزی که شما میخواهیم به عنوان نسخه برنامه نمایش داده شود را ، اضافه کنید :

Page2.Xaml :

<Page x:Class="The_Parcel.Page1" 
   xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
   xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
   xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"  
   xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"  
   mc:Ignorable="d"  
   d:DesignHeight="192" d:DesignWidth="469" 
  Title="Page1"> 
 
  <Grid Height="958" Width="604"> 
    <Grid.ColumnDefinitions> 
      <ColumnDefinition Width="7*" /> 
      <ColumnDefinition Width="1169*" /> 
    </Grid.ColumnDefinitions> 
    <Grid.RowDefinitions> 
      <RowDefinition Height="361*" /> 
      <RowDefinition Height="597*" /> 
    </Grid.RowDefinitions> 
    <RichTextBox SpellCheck.IsEnabled="True" Margin="4,8,0,43" Name="RichTextBox1" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Center" Width="588" Height="310" FontSize="18" FontFamily="Tahoma" IsReadOnly="True" Grid.ColumnSpan="2" ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility="Visible" > 
      <FlowDocument> 
        <Paragraph> 
          <Bold FontFamily="Tahoma">Welcome To Parcel V 1.0 .</Bold> 
        </Paragraph> 
        
       
 
      </FlowDocument> 
    </RichTextBox> 
  </Grid> 
</Page> 


• حال ، دوباره به Mainscreen.xaml.cs بروید و تکه کد زیر را به آن اضافه کنید :

private void btnHelp_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
    { 
      frame1.Source = new Uri("Page2.xaml", UriKind.Relative); 
    } 

کد نهایی Mainscrren.xaml.cs  :

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows; 
using System.Windows.Controls; 
using System.Windows.Data; 
using System.Windows.Documents; 
using System.Windows.Input; 
using System.Windows.Media; 
using System.Windows.Media.Imaging; 
using System.Windows.Shapes; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Configuration; 
 
 
namespace The_Parcel 
{ 
  /// <summary> 
  /// Interaction logic for Window1.xaml 
  /// </summary> 
  public partial class MainScreen : Window 
  { 
 
    // Uri iconUri = new Uri("pack://application:,,,/Icon1.ico", UriKind.RelativeOrAbsolute); 
    //this.Icon = BitmapFrame.Create(iconUri); 
    // public static string strconn = ConfigurationManager.ConnectionStrings["HotemManagement"].ConnectionString; 
    // SqlConnection connection = new SqlConnection(strconn); 
    public MainScreen() 
    { 
      InitializeComponent(); 
    } 
 
    private void btnOrder_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
    { 
      
       
 
    } 
 
    private void btnEmpDetails_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
    { 
       
    } 
 
    private void btnSMSEmail_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
    { 
       
    } 
 
    private void btnCustomer_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
    { 
       
    } 
     
    private void btnPartyOrders_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e) 
    { 
      //frame1.Source = new Uri("Partorders.xaml", UriKind.Relative); 
      MessageBox.Show("Coming Soon......."); 
    } 
 
    private void btnHelp_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
    { 
      frame1.Source = new Uri("Page2.xaml", UriKind.Relative); 
    } 
 
    private void btnInventory_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
    { 
       
    } 
  } 
} 

خروجی برنامه بصورت زیر خواهد بود : 

فایل های ضمیمه

برنامه نویسان

نویسنده 3355 مقاله در برنامه نویسان
 • WPF
 • 2k بازدید
 • 1 تشکر

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید