استفاده از چندین Form در یک صفحه MVC

در این مقاله ، نحوه استفاده از چندین Form در یک صفحه View را توضیح خواهیم داد، و با ارائه یک مثال بصورت مرحله به مرحله به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت .

استفاده از چندین Form در یک صفحه MVC

Controller :
یک Controller شامل چندین Action Method میباشد . 

Action Method هایی برای مدیریت عملیات های GET :
درون این Action Method ها یک View ساده Return میشود . 

Action Method هایی برای مدیریت عملیات های POST - FORM 1 :
این Acion Method زمانی که Form 1 ، در حین زدن دکمه Submit ، Save میشود ، فراخوانی میشود . در مثال زیر ، یک رشته درون TempData ذخیره میشود برای اینکه نشان دهیم که دکمه "Save" کلیک شده است و در آخر آن را به صفحه Index بازمیگردانیم .

Action Method هایی برای مدیریت عملیات هایPOST - FORM 1 :
این Acion Method زمانی که Form 2 ، در حین زدن دکمه Submit ، Cancelمیشود ، فراخوانی میشود . در مثال زیر ، یک رشته درون TempData ذخیره میشود برای اینکه نشان دهیم که دکمه "Cancel" کلیک شده است و در آخر آن را به صفحه Index بازمیگردانیم .

public class HomeController : Controller
{
  // GET: Home
  public ActionResult Index()
  {
    return View();
  }
 
  [HttpPost]
  public ActionResult Save()
  {
    TempData["Message"] = "You clicked Save!";
    return RedirectToAction("Index");
  }
 
  [HttpPost]
  public ActionResult Cancel()
  {
    TempData["Message"] = "You clicked Cancel!";
    return RedirectToAction("Index");
  }
}


View :
در View زیر دو Form جود دارد که با استفاده از Helperهای Html.BeginForm ایجاد شده اند و هر فرم دارای یک دکمه Submit میباشد . 

و در آخر ، متدهای JavaScript ای برای نمایش TempData مورد استفاده قرار میگیرد .  استفاده از JavaScript Alert Message Box  برای نمایش پیام TempData .

@{
  Layout = null;
}
 
<!DOCTYPE html>
 
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width"/>
  <title>Index</title>
</head>
<body>
  <table>
    <tr>
      <td>
        @using (Html.BeginForm("Save", "Home", FormMethod.Post))
        {
          <input type="submit" id="btnSave" value="Save"/>
        }
      </td>
      <td>
        @using (Html.BeginForm("Cancel", "Home", FormMethod.Post))
        {
          <input type="submit" id="btnCancel" value="Cancel"/>
        }
      </td>
    </tr>
  </table>
 
  @if (TempData["Message"] != null)
  {
    <script type="text/javascript">
      window.onload = function () {
        alert('@TempData["Message"]');
      };
    </script>
  }
</body>
</html>

خروجی برنامه بصورت زیر خواهد بود :

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب