Google RECaptcha در ASP.NET

دراین مقاله قصد داریم شما را با چگونگی پیاده سازی اعتبارسنجی Google RECaptcha نسخه 2 درسمت کلاینت با استفاده از JavaScript و jQuery در ASP.NET آشنا کنیم.

Google RECaptcha در ASP.NET

Google RECaptcha نسخه ی 2 به شما اجازه اعتبارسنجی Captcha در سمت کلاینت با استفاده از تابع CallBack را میدهد. 

Google RECaptcha در ASP.Net با استفاده از  RequiredField اعتبارسنجی میشود.

کد HTML :

کد زیر شامل یک div برای نمایش Google RECaptcha ، یک RequiredFieldValidator  وButton است.

در اینجا همچنین یک  TextBox txtCaptcha اما به صورت مخفی داریم که برای اعتبار سنجی   Google RECaptcha استفاده میشود.

<div id="dvCaptcha">
</div>
<asp:TextBox ID="txtCaptcha" runat="server" Style="display: none" />
<asp:RequiredFieldValidator ID = "rfvCaptcha" ErrorMessage="Captcha validation is required." ControlToValidate="txtCaptcha"
  runat="server" ForeColor = "Red" Display = "Dynamic" />
<br />
<br />
<asp:Button ID="btnSubmit" Text="Submit" runat="server" />

NameSpace :

شما نیاز به وارد کردن NameSpace  های زیر در پروژه خود دارید :

using System.Net;
using System.Web.Services;

WebMethod برای تایید RECaptcha :

در code behind دو متغییر استرینگ protected تعریف شده است که مقدارهای  کلید سایت و کلید Secret را نگهداری میکند.

شما نیاز به تنظیم کلید گوگل reCAPTCHA سایت و کلید مخفی در متغیرهای مربوطه دارید.

در اینجا همچنین یک WebMethod بعد از جواب درست کاربر به  RECaptcha اجرا میشود.

این webMethod مقدار درخواست که به  Google RECaptcha SiteVerify با  secret key  ازسال میشود را accept میکند و در response یک Json برمیگرداند که ان را به سمت کلاینت ارسال میکند. 

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  protected static string ReCaptcha_Key = "<RECaptcha Site Key>";
  protected static string ReCaptcha_Secret = "<RECaptcha Secret Key>";
 
  [WebMethod]
  public static string VerifyCaptcha(string response)
  {
    string url = "https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify?secret=" + ReCaptcha_Secret + "&response=" + response;
    return (new WebClient()).DownloadString(url);
  }
}

پیاده سازی و اعتبارسنجی RECaptcha در سمت کلاینت :

در رویداد OnLoadCallBack  از Google RECaptcha API ، این RECaptcha در صفحه با استفاده از تابعی که ID را accept کرده است  رندر شده است .

رویداد Callback شروع به کار میکند زمانی که کاربر یه recaptcha  به درستی پاسخ دهد.

مقدار فرستاده شده از کپچا به VerifyCatpcha  از  WebMethod  ارسال میشود و یک شی JSON  را برمیگرداند که شامل حالت موفقیت و ارور میباشد.

اگر حالت موفقیت  true باشد مقدار آن  در داخل textbox مخفی قرار میگیرد و RequiredFieldValidator  پنهان میشود.

اگر حالت موفقیت  false باشد RequiredFieldValidator  را نمایش میدهیم که یک پیغام خطا را نمایان میکند. و به Google RECaptcha SiteVerify API مارا برمیگرداند.

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=onloadCallback&render=explicit"
async defer></script>
<script type="text/javascript">
var onloadCallback = function () {
  grecaptcha.render('dvCaptcha', {
    'sitekey': '<%=ReCaptcha_Key %>',
    'callback': function (response) {
      $.ajax({
        type: "POST",
        url: "Default.aspx/VerifyCaptcha",
        data: "{response: '" + response + "'}",
        contentType: "application/json; charset=utf-8",
        dataType: "json",
        success: function (r) {
          var captchaResponse = jQuery.parseJSON(r.d);
          if (captchaResponse.success) {
            $("[id*=txtCaptcha]").val(captchaResponse.success);
            $("[id*=rfvCaptcha]").hide();
          } else {
            $("[id*=txtCaptcha]").val("");
            $("[id*=rfvCaptcha]").show();
            var error = captchaResponse["error-codes"][0];
            $("[id*=rfvCaptcha]").html("RECaptcha error. " + error);
          }
        }
      });
    }
  });
};
</script>

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید
دانلود نسخه ی PDF این مطلب