ایجاد Web API با استفاده از Node.js و MySQL

چهارشنبه 1 دی 1395

در این مقاله ، به بررسی چگونگی ایجاد یک RESTful API ساده با استفاده از node.js و MySQL به عنوان پایگاه داده خواهیم پرداخت . و در ادامه ی مقاله مثالی را ارائه خواهیم داد و بصورت مرحله به مرحله به بررسی آن خواهیم پرداخت .

ایجاد Web API با استفاده از Node.js و MySQL

آیا میدانید ایجاد RESTful API با استفاده از node.js و Express Template به راحتی آب خوردن میباشد ؟؟ 

در صورتی که به یادگیری اصولی و حرفه ای این تکنولوژی قدرتمند علاقمند هستید میتوانید دوره کامل و جامع آموزش Node Js موجود در سایت تاپ لرن را مشاهده کنید .

ما کار خود را با پیاده سازی عملیات Craete , Read , Update , Delete) CRUD) با استفاده از Node.s شروع خواهیم کرد . API ما درخواست های GET, POST , PUT , DELETE را خواهد پذیرفت . 

قبل از شروع به کار برای ایجاد API  با استفاده از Node.js ، در زیر به یکسری از تنظیماتی که باید اعمال شوند اشاره خواهیم کرد . همچنین شما به MySQL نیاز دارید . 

تنظیمات :

node.js را نصب کنید .
• Express generator را نصب کنید . 

cmd> npm install express -generator -g 


• Express Template از Node.js را نصب کنید :

cmd> express 

در اینجا ، در این مثال ، ما از Express Template برای Node.js استفاده میکنیم . کد بالا یک پروژه ساده Node.js را برای ما آماده میکند • وابستگی ها را برای MySQL نصب کنید :

cmd> npm install mysql --save

ما از MYSQL به عنوان پایگاه داده استفاده خواهیم کرد ، بنابراین نیاز است که وابستگی های آن را در پروژه پیاده سازی کنیم . با نوشتن دستور بالا ، وابستگی ها را در فایل Package.Json به پروژه اضافه میکنیم .• Cors را نصب کنید :

cmd> npm install cors --save

همانطور که میدانید ، cross -origin resource sharing) CORS) در زمان ایجاد Web API بسیار مهم است ، در واقع با نوشتن دستور بالا وابستگی ها را به فایل Package.Json اصافه میکنیم . 


• حال تمام وابستگی های فایل Package.json را نصب کنید :

cmd> npm 

جداول را در MySQL تنظیم کنید :

script file 
for table[code language = "sql"] 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `task` (`Id` 
  varchar(50) NOT NULL, `Title` 
  varchar(500) DEFAULT NULL, `Status` 
  varchar(100) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY(`Id`)) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = latin1; 
--Dumping data 
for table `task` 
  -- 
  INSERT INTO `task` (`Id`, `Title`, `Status`) VALUES('1', 'Go to Market tomorrow', 'done'), ('2', 'Email to manager', 'pending'), ('3', 'Push code to GitHub', 'done'), ('4', 'Go For Running', 'done'), ('5', 'Go to Movie', 'pending'); 
[/code] 


ایجاد API با استفاده از Node.Js :
حال که ، تنظیمات محیطی و پایگاه داده خود را انجام داده ایم ، ما نیاز به یک فایل برای ایجاد ارتباط با پایگاه داده داریم . بنابراین ، به سراغ ایجاد یک فایل با نام dbconnection.js میرویم که در داخل این فایل ، اطلاعات لازم برای اتصال به پایگاه داده را خواهیم نوشت . در مثال زیر ، ما به local database ای که در کد بالا ایجاد کردیم متصل شدیم . شما با تغییر دادن اطلاعات Username و Password و hosting Name می توانیم به پایگاه داده خود متصل شوید . 

ایجاد dbconnection.jd :

[code language = "javascript"] 
var mysql = require('mysql'); 
var connection = mysql.createPool({ 
  host: 'localhost', 
  user: 'root', 
  password: '', 
  database: 'demo' 
}); 
module.exports = connection; 
[/code] 


ایجاد Task Model :

در داخل فولدر Model فایل Task.js را ایجاد کنید ، همانند زیر :زمانی که تنظیمات مربوط به اتصال به پایان رسید ، حال ما Model را برای Task ایجاد میکنیم . یک فولدر با نام models ایجاد کنید و درداخل این فولدر،یک فایل Task.js ایجاد کنید.Task modelما شامل 5 متد خواهد بود.getAllTasks, getTaskById, addTask, updateTask, و deleteTask

ابتدا باید به سراغ dbconnection moduleای برویم که بیشتر آن را ایجاد کردیم . 

Task.js :

[code language = "javascript"] 
var db = require('../dbconnection'); //reference of dbconnection.js 
var Task = { 
  getAllTasks: function(callback) { 
    return db.query("Select * from task", callback); 
  }, 
  getTaskById: function(id, callback) { 
    return db.query("select * from task where Id=?", [id], callback); 
  }, 
  addTask: function(Task, callback) { 
    return db.query("Insert into task values(?,?,?)", [Task.Id, Task.Title, Task.Status], callback); 
  }, 
  deleteTask: function(id, callback) { 
    return db.query("delete from task where Id=?", [id], callback); 
  }, 
  updateTask: function(id, Task, callback) { 
    return db.query("update task set Title=?,Status=? where Id=?", [Task.Title, Task.Status, id], callback); 
  } 
}; 
module.exports = Task; 
[/code] 

تنظیمات Route :

با این وجود که ما  مدل های dbconnection و Task را ایجاد کردیم اما بدون تنظیم کردن Route ما قادر به انجام هیچ کاری با این چیزی که ایجاد کرده ایم نیستیم .  هر Route یک متد HTTP میباشد که میتواند GET , POST , PUT یا DELETE باشد .

[code language = "javascript"] 
router.get('/:id?', function(req, res, next) { 
  if (req.params.id) { 
    Task.getTaskById(req.params.id, function(err, rows) { 
      if (err) { 
        res.json(err); 
      } else { 
        res.json(rows); 
      } 
    }); 
  } else { 
    Task.getAllTasks(function(err, rows) { 
      if (err) { 
        res.json(err); 
      } else { 
        res.json(rows); 
      } 
    }); 
  } 
}); 
[/code] 

حال اجازه دهید که بررسی کنیم چه کاری انجام داده ایم ، ما فقط متد  router.get را ایجاد کردیم ، که زمانی که کاربر درخواست HTTP GET را ارسال کند اجرا خواهد شد . فراخوانی متد route.get میتواند با پارامتر یا بدون پارامتر باشد . پارامتر id اختیاری میباشد . ما با اضافه کردن تنها یک "؟" به عنوان پسوند ، آن فیلد را به عنوان Optional تعریف میکنیم . پس ، ابتدا بررسی میکنیم که id اوکی است یا نه . اگر اوکی بود ، سپس ما Task.getTaskById را که در مرحله قبل در Task.js ایجادش کردیم را فراخوانی میکنیم .

[code language = "javascript"] 
router.post('/', function(req, res, next) { 
  Task.addTask(req.body, function(err, count) { 
    if (err) { 
      res.json(err); 
    } else { 
      res.json(req.body); //or return count for 1 & 0 
    } 
  }); 
}); 
[/code] 

زمانی که کاربر درخواستی را برای متد HTTP POST ارسال کند این اجرا خواهد شد . این متد Task.AddTask را فراخوانی خواهد کرد و داده ها را به عنوان پارامتر req.body ارسال خواهد کرد . در صورت موفق بودن insertation یک task object را باز میگرداند و در صورتی که insertation با موفقیت همراه نباشد ، پیام خطایی را باز میگرداند . 

مروری بر Task.js :

 فایل routing ، باید task.js  که بیش تر آن را در فولدر model ایجاد کردیم را ، شامل شود . 

[code language = "javascript"] 
var express = require('express'); 
var router = express.Router(); 
var Task = require('../models/Task'); 
router.get('/:id?', function(req, res, next) { 
  if (req.params.id) { 
    Task.getTaskById(req.params.id, function(err, rows) { 
      if (err) { 
        res.json(err); 
      } else { 
        res.json(rows); 
      } 
    }); 
  } else { 
    Task.getAllTasks(function(err, rows) { 
      if (err) { 
        res.json(err); 
      } else { 
        res.json(rows); 
      } 
    }); 
  } 
}); 
router.post('/', function(req, res, next) { 
  Task.addTask(req.body, function(err, count) { 
    if (err) { 
      res.json(err); 
    } else { 
      res.json(req.body); //or return count for 1 & 0 
    } 
  }); 
}); 
router.delete('/:id', function(req, res, next) { 
  Task.deleteTask(req.params.id, function(err, count) { 
    if (err) { 
      res.json(err); 
    } else { 
      res.json(count); 
    } 
  }); 
}); 
router.put('/:id', function(req, res, next) { 
  Task.updateTask(req.params.id, req.body, function(err, rows) { 
    if (err) { 
      res.json(err); 
    } else { 
      res.json(rows); 
    } 
  }); 
}); 
module.exports = router; 
[/code] 


تنظیمات مربوط app.js :

این قسمت نقطه ی عطف برنامه node.js میباشد . زمانی که کاربر هر متدی درخواست میدهد ، ابتدا این درخواست به App.js هدایت میشود و سپس از app.js به route هدایت خواهد شد . بنابراین ، میتوان گفت که این Configuration file است . 

ما باید یکسری چیز ها را در app.js تنظیم کنیم که آنها را در زیر مشاهده میکنید :

• var cors=require('cors');

• var Tasks=require('./routes/Tasks');

• app.use(cors());

• app.use('/Tasks',Tasks);

بعد از اضافه کردن این دستورات به App.js ، فایل app.js َما همانند زیر خواهد شد. 

[code language = ”javascript”] 
var express = require('express'); 
var path = require('path'); 
var favicon = require('serve-favicon'); 
var logger = require('morgan'); 
var cookieParser = require('cookie-parser'); 
var bodyParser = require('body-parser'); 
var cors = require('cors'); 
var routes = require('./routes/index'); 
var users = require('./routes/users'); 
var Tasks = require('./routes/Tasks'); 
var app = express(); 
// view engine setup 
app.set('views', path.join(__dirname, 'views')); 
app.set('view engine', 'jade'); 
// uncomment after placing your favicon in /public 
//app.use(favicon(path.join(__dirname, 'public', 'favicon.ico'))); 
app.use(cors()); 
app.use(logger('dev')); 
app.use(bodyParser.json()); 
app.use(bodyParser.urlencoded({ 
  extended: false 
})); 
app.use(cookieParser()); 
app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public'))); 
app.use('/', routes); 
app.use('/users', users); 
app.use('/Tasks', Tasks); 
// catch 404 and forward to error handler 
app.use(function(req, res, next) { 
  var err = new Error('Not Found'); 
  err.status = 404; 
  next(err); 
}); 
// error handlers 
// development error handler 
// will print stacktrace 
if (app.get('env') === 'development') { 
  app.use(function(err, req, res, next) { 
    res.status(err.status || 500); 
    res.render('error', { 
      message: err.message, 
      error: err 
    }); 
  }); 
} 
// production error handler 
// no stacktraces leaked to user 
app.use(function(err, req, res, next) { 
  res.status(err.status || 500); 
  res.render('error', { 
    message: err.message, 
    error: {} 
  }); 
}); 
module.exports = app; 
[/code] 

کار ما به اتمام رسیده است ، حال به سراغ اجرای RESTful API خود میرویم :

npm start :جدول زیر خلاصه ای از Routeهایی ست که ما استفاده خواهیم کرد و متدهایی که فراخوانی خواهیم کرد :

برای تست کردن API ما از ابزار REST Client که در مرورگر Mozilla FireFox موجود است استفاده میکنیم . 

http://localhost:3000/Tasks 


http://localhost:3000/Tasks/1

نتیجه گیری :

ما در این مقاله دیدیم که چگونه با استفاده از Node.js , Express و MySQL یک RESTful API ایجاد کنیم . 

برنامه نویسان

نویسنده 3355 مقاله در برنامه نویسان
 • NodeJs
 • 3k بازدید
 • 3 تشکر

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید