نحوه اندازه گیری طول و عرض صفحه نمایش در Xamarin

در این مقاله ، نحوه به دست آوردن طول و عرض صفحه نمایش تلفن همراه را در یک برنامه Xamarin می آموزیم. برای ساخت این برنامه، نیاز به استفاده از Visual Studio 2015 خواهید داشت.

نحوه اندازه گیری طول و عرض صفحه نمایش در Xamarin

گام1- از مسیر File--> New--> Project یک پروژه جدید ایجاد کنید .

گام 2- سپس یک Blank App انتخاب کنید، برای برنامه خودتان ، یک نام و محل ذخیره سازی دلخواه انتخاب کنید.

گام 3 سپس به مسیر Resource-->Layout بروید و در فایل main.axml همه کدهای مربوط به دکمه را پاک کنید. سپس به فایل MainActivity.cs بروید و کدهای مربوط به دکمه را از این محل، نیز پاک کنید. 

گام 4 - حالا به پنجره ی نوار ابزار (toolbox ) بروید . در این پنجره ، می توانید تمامی ابزار و کنترل های موجود را مشاهده کنید. 

از بین ابزار های موجود، دوتا TextView بکشید و به درون صفحه بیاورید. 

گام 5

حالا به پنجره ی properties  بروید. می خواهیم id  مربوط به TextView  را ویرایش کنیم. برای این کار مطابق زیر عمل کنید. 

گام 6 

اگر مراحل قبل را به درستی انجام داده باشید، باید کدهای زیر را در این صفحه ببینید:

  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"> 
    <TextView android:text="Screen Width:" android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:id="@+id/screenWidthDp" /> 
    <TextView android:text="Screen Height:" android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:id="@+id/screenHeightDp" /> 
  </LinearLayout> 

گام 7 

حالا به صفحه ی MainActivity.cs بروید و کدهای زیر را در متد   OnCreate()  وارد نمایید. 

  protected override void OnCreate(Bundle bundle) { 
    base.OnCreate(bundle); 
    // Set our view from the "main" layout resource 
    SetContentView(Resource.Layout.Main); 
    var metrics = Resources.DisplayMetrics; 
    var widthInDp = ConvertPixelsToDp(metrics.WidthPixels); 
    var heightInDp = ConvertPixelsToDp(metrics.HeightPixels); 
    FindViewById < TextView > (Resource.Id.screenWidthDp).Text = "Screen Width: " + widthInDp + " dp."; 
    FindViewById < TextView > (Resource.Id.screenHeightDp).Text = "Screen Height: " + heightInDp + " dp."; 
  } 
  private int ConvertPixelsToDp(float pixelValue) { 
    var dp = (int)((pixelValue) / Resources.DisplayMetrics.Density); 
    return dp; 
  } 

حالا می توانید برنامه را اجرا کنید تا خروجی آن را مشاهده نمایید. 

آموزش زامارین

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید
دانلود نسخه ی PDF این مطلب