محدود کردن دسترسی از طریق IP کاربر با استفاده از فیلترها

گاهی اوقات ، در یک برنامه شما نیاز دارید که دسترسی به یک Action ِ یا Controller را از طریق IP کاربر ، محدود کنید . برای مثال ، شما محدودیتی برای پنل مدیریت سایت خود ایجاد میکنید که فقط از طریق IP شرکت شما قابل دسترسی باشد . در این مقاله به بررسی این ویژگی خواهیم پرداخت .

محدود کردن دسترسی از طریق IP کاربر با استفاده از فیلترها

برای انجام این کار راه های گوناگونی وجود دارد . IIS امکان ، اعمال محدودیت با استفاده از IP را به شما میدهد ، اما در برنامه نویسی چگونه این را پیاده سازی میکند ؟

الگوریتم (سودو - کد) :

1. IP Address کاربر را بگیرید . 
2. لیست IP Address های معتبر را بگیرید . 
3. اگر IP کاربر در لیست IP ها میباشد ، آنرا به صفحه login یا هر صفحه ای که دوست دارید ارجاع دهید و در صورت معتبر نبودن و عدم وجود در لیست نیز کاربر را به یک صفحه هدایت کنید . 

کار با Context of ASP.Net MVC ، قرار دادن این منطق در یک Action Filter سفارشی ، این ویژگی را در سرتاسر برنامه برای ما فراهم خواهد آورد ، و این ویژگی در تمامی Controller ها در دسترس ما خواهد بود .

فرض کنید که در حال کار کردن با یک برنامه MVC هستید ، یک کلاس جدید اضافه کنید که منطق Action filter ما در آن پیاده سازی میشود . ما این کلاس را در فولدری به نام Filters قرار میدهیم . برای این مثال ، ما یک کلاس با نام AuthorizeIPAddress.cs در فولدر Filters ایجاد میکنیم و کد های زیر را در آن مینویسیم :

using System; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Configuration;
 
namespace YourMVCApplication.Filters 
{ 
  /// <summary> 
  /// Only allows authorized IP addresses access. 
  /// </summary> 
  public class AuthorizeIPAddressAttribute : ActionFilterAttribute 
  { 
    public override void OnActionExecuting(ActionExecutingContext filterContext) 
    { 
      //Get users IP Address 
      string ipAddress = HttpContext.Current.Request.UserHostAddress;
 
      if (!IsIpAddressValid(ipAddress.Trim())) 
      { 
        //Send back a HTTP Status code of 403 Forbidden 
        filterContext.Result = new HttpStatusCodeResult(403);
      }
 
      base.OnActionExecuting(filterContext); 
    } 
     
    /// <summary> 
    /// Compares an IP address to list of valid IP addresses attempting to 
    /// find a match 
    /// </summary> 
    /// <param name="ipAddress">String representation of a valid IP Address</param> 
    /// <returns></returns> 
    public static bool IsIpAddressValid(string ipAddress) 
    { 
      //Split the users IP address into it's 4 octets (Assumes IPv4) 
      string[] incomingOctets = ipAddress.Trim().Split(new char[] { '.' });
 
      //Get the valid IP addresses from the web.config 
      string addresses = 
       Convert.ToString(ConfigurationManager.AppSettings["AuthorizeIPAddresses"]);
 
      //Store each valid IP address in a string array 
      string[] validIpAddresses = addresses.Trim().Split(new char[] { ',' });
 
      //Iterate through each valid IP address 
      foreach (var validIpAddress in validIpAddresses) 
      { 
        //Return true if valid IP address matches the users 
        if (validIpAddress.Trim() == ipAddress) 
        { 
          return true; 
        }
 
        //Split the valid IP address into it's 4 octets 
        string[] validOctets = validIpAddress.Trim().Split(new char[] { '.' });
 
        bool matches = true;
 
        //Iterate through each octet 
        for (int index = 0; index < validOctets.Length; index++) 
        { 
          //Skip if octet is an asterisk indicating an entire 
          //subnet range is valid 
          if (validOctets[index] != "*") 
          { 
            if (validOctets[index] != incomingOctets[index]) 
            { 
              matches = false; 
              break; //Break out of loop 
            } 
          } 
        }
 
        if (matches) 
        { 
          return true; 
        } 
      }
 
      //Found no matches 
      return false; 
    } 
  } 
}

و کد زیر را در Web.Config قرار دهید :

<appsettings> 
   
  <!-- IP addresses allowed to view IP Address Restricted portions of the website. 
     An asterisk indicates an entire subnet is valid. --> 
   <add value="::1, 127.0.0.1, 10.0.*.*, 79.88.44.33" key="AuthorizeIPAddresses" />
 
</appsettings>

حال شما به راحتی میتوانید از آن در Controller خود استفاده کنید :

[AuthorizeIPAddress]

مثالی از استفاده آن در Action Method را در زیر مشاهده میکنید :

[AuthorizeIPAddress] 
public ActionResult AdministratorLogin() 
{ 
  return View(); 
}

مثالی از استفاده در سطح Controller :

[AuthorizeIPAddress] 
public class AdministratorController : BaseController 
{ 
  ... 
}

آموزش asp.net mvc

دانلود نسخه ی PDF این مطلب