ایجاد برنامه چت با استفاده از SignalR

در این مقاله، چگونگی ایجاد یک برنامه چت خصوصی را با استفاده از SignalR خواهیم آموخت . و در ادامه با ارائه یک مثال و بررسی مرحله به مرحله آن ، SignalR را بطور کامل برای شما شرح خواهیم داد .

ایجاد برنامه چت با استفاده از SignalR

معرفی :

در این مقاله قصد بررسی برنامه ای چت با استفاده از SignalR را داریم . قبل از شروع به کار نیاز داریم که با SignalR آشنا شویم . SignalR یک کتابخانه رایگان و Open است که برای توابع RealTime در Web Application ها مورد استفاده قرار میگیرد . Real-Time بدین معناست که سرور شما در سریع ترین زمان ممکن پاسخ درخواست کاربر را بدهد . 

حال ، به عنوان مثال ، ما در هنگام آپلود عکس قصد داریم که میزان درصدی از عکس که در سرور آپلود شده است را به کاربر نمایش دهیم . اینجاست که SignalR میتواند به کمک ما بیاید . کاربرد SignalR فقط در برنامه های چت نمیباشد . 

Theory :

تصویر زیر را مشاهده فرمایید :


امروزه ، هر برنامه ای نیاز به یک پاسخ Real-Time در قبال درخواست های ارسالی به سرور دارد . 
(Remote Procedure Calls (RPC  یکی از ظرفیت هایی ست که در SignalR جای دارد .  SignalR یک API را فراهم می آورد که به ما در ایجاد یک RPC ما بین سرور و کاربر کمک میکند . در واقع ، SignalR API به ما در مدیریت و اتصال آنها در زمان نیاز کمک خواهد کرد . به زبان ساده تر ، SignalR اتصال بین سرور و کاربر را فراهم می آورد ، این امکان را میدهد که سرور توابع سمت کاربر را فراخوانی کند و از سمت کاربر ، سرور را فراخوانی کند . 

این امر Server-Push نامیده میشود . SignalR با HTTP  شروع میکند و سپس در صورت در درسترس بودن اتصال به یک WebSocket می رود . WebSocket یک پروتکل است که یک کانال ارتباطی تمام دوطرفه را از طریق یک اتصال Single TCP برقرار میکند . یک از مزیت های استفاده از WebSocket این است که هم از طریق سمت سرور در دسترس است و هم از سمت کاربر برنامه در دسترس میباشد . این یکی از دلایلی است که SignalR را کارآمد میکند . SignalR تراکنش را بر مبنای Browser قرار میدهد . این بدین معناست که اگر مرورگرها  نوع تراکنش مورد درخواست SignalR را پشتیبانی کنند. در مرحله بعد انواع تراکنش ها را بررسی خواهیم کرد :

HTML 5 Transports :

• WebSockets همانطور که مورد بحث قرار دادیم . این تراکنش سعی بر این دارد که بدون وقفه باشد و یک اتصال دو طرفه بین سرور و کاربر در صورتی که مرورگر پشتیبانی کند ، برقرار کند . 

• Server Sent Event ، همچنین با نام Event Source شناخته میشود، که وسط تمامی مرورگرها به غیر از IE پشتیانی میشود . 

Comet Transports :

Comet معمولا ، یک مدل web application است که یک درخواست long-held HTTP این امکان را به سرور میدهد که داده ای  به یک کاربر ارسال کند . 

• Forever Frame : این فقط توسط Internet Explorer پشتیبانی میشود . یک فریم پنهانی ایجاد کرده ، یک درخواست به نقطه پایانی سرور میسازد . سرور یک اتصال یک طرفه ایجاد میکند و به ازای هر درخواست یک اتصال جدی ایجاد میکند .

• Ajax Polling این در واقع همان Long Polling است ، که بدون وقفه است . این درخواست ها را Polls میکند و تا رسیدن جواب از سمت سرور صبر میکند . 


Practical -- تمرین :

ما با استفاده از SignalR یک برنامه چت خواهیم نوشت . SignalR را نصب خواهیم کرد ، به ازای هر کاربر یک Hub ایجاد خواهیم کرد . یک پروژه جدید MVC در VS ایجاد کرده و با استفاده از دستور زیر در Manage NuGet Console ;jhfohki کتابخانه SignalR را به پروژه اضافه کنید . 

PM > Install-Package Microsoft.AspNet.SignalR

تمام وابستگی های SignalR در زمان اجرای این دستور به پروژه اضافه خواهد شد . بعد از اتمام نصب ، کتابخانه هایی که در تصویر بالا مشاهده میکنید به پروژه شما اضافه خواهد شد . ما  یک کلاس با نام Startup.cs داریم که در Root پروژه قرار خواهد گرفت . کدهای این کلاس بصورت زیر است :

using Owin; 
using Microsoft.Owin; 
[assembly: OwinStartup(typeof(SignalRChat.Startup))] 
namespace SignalRChat  
{ 
  public class Startup  
  { 
    public void Configuration(IAppBuilder app) { // Any connection or hub wire up and configuration should go here app.MapSignalR();  
    }  
  } 
 }


این یک برنامه بر مبنای OWIN است . هر برنامه OWIN یک کلاس Startup.cs دارد ، که مولفه های لازمه ی برنامه به آن اضافه میشود . همانطور که در تصویر زیر مشاهده میفرمایید ، در این پروژه دو فایل Scripts دیگر با نصب پکیج SignalR به پروژه اضافه خواهد شد . این Scripts ها برای فعال سازی SignalR در View Page مورد استفاده قرار خواهد گرفت . ما نیاز به اضافه کردن یک کلاس Hub به فولدر Hubs داریم ، نام این کلاس را LetsChatHub.cs  میگذاریم . که همانند زیر است . 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using Microsoft.AspNet.SignalR; 
namespace LetsChatApplication.Hubs 
{ 
  public class LetsChatHub: Hub 
  { 
    public void Send(string name, string message, string connId) 
    { 
      Clients.Client(connId).appendNewMessage(name, message); 
    } 
  } 
} 


متد بالا سه پارامتر name , messaage و connId را می پذیرد . connId به ما کمک میکند که پیام خود را به یک شخص خاصی ارسال کنیم . اگر شما میخواهید پیام ها بصورت عمومی ارسال و دریافت شود میتوانید این پارامتر را حذف کنید و که در این صورت متد ما بصورت زیر خواهد شد :

namespace LetsChatApplication.Hubs 
{ 
  public class LetsChatHub: Hub 
  { 
    public void Send(string name, string message) 
    { 
      Clients.All.appendNewMessage(name, message); 
    } 
  } 
} 

متد Send با پارامترهایش ، توسط کاربر  بعد از تنظیم اتصال سمت کاربر و زمانی که سرور درخواست را دریافت کرد ، درخواست داده میشود ، پردازشی انجام میشود و پاسخ به کاربر با استفاده از appendNewMessage دوباره ارسال میشود . شما نیاز به اضافه کردن یک Controller دارید . نام آن و Action Method آن را LetsChat میگذاریم . View این Controller همانند زیر است . 

@{ 
  ViewBag.Title = "LetsChat"; 
 
} 
 
 
<h2>Lets Chat</h2> 
<link href="~/Content/sweetalert.css" rel="stylesheet" /> 
 
<div class="form-group col-xl-12"> 
  <label class="control-label">Your connection Id</label><br /> 
  <input type="text" class="col-lg-12 text-primary" id="frndConnId" placeholder="Paste your friend's connection Id" /><br /><br /> 
  <label class="control-label">Your Message</label><br /> 
  <textarea type="text" class="col-lg-10 text-primary" id="message"></textarea>   
 
  <input type="button" class="btn btn-primary" id="sendmessage" value="Send" /><br /><br /> 
  <img src="~/Content/smile.jpg" width="20" height="20" id="smile" style="cursor:pointer"/> 
  <img src="~/Content/uff.jpg" width="20" height="20" id="ufff" style="cursor:pointer" /> 
  <div class="container chatArea"> 
    <input type="hidden" id="displayname" /> 
    <ul id="discussion"></ul> 
  </div> 
</div> 
<br /> 
<input type="hidden" id="connId" /> 
 
<!--Reference the autogenerated SignalR hub script. --> 
@section scripts { 
  <script src="~/Scripts/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
  <script src="~/Content/sweetalert.min.js"></script> 
  <script src="~/Scripts/jquery.signalR-2.2.0.min.js"></script> 
  <script src="~/signalr/hubs"></script> 
  <script> 
    //var userName = ""; 
    //var sessionVal = ''; 
    $(function () { 
      // Reference the auto-generated proxy for the hub. 
      var chat = $.connection.letsChatHub; 
       
      debugger; 
 
      // Create a function that the hub can call back to display messages. 
      chat.client.addNewMessageToPage = function (name, message) { 
        // Add the message to the page. 
        $('#discussion').append('<li><strong>' + htmlEncode(name) 
          + '</strong>: ' + htmlEncode(message) + '</li>'); 
      }; 
      // Get the user name and store it to prepend to messages. 
      swal({ 
        title: "Lets Chat!", 
        text: "<span style='color:#f8bb86;font-weight:700;'>Enter your name:</span>", 
        type: "input", 
        html: true, 
        showCancelButton: true, 
        closeOnConfirm: true, 
        animation: "slide-from-top", 
        inputPlaceholder: "Your Name" 
      }, 
      function (inputValue) { 
        userName = inputValue; 
        if (inputValue === false) return false; 
        if (inputValue === "") { 
          swal.showInputError("You need to type your name!"); 
          return false; 
        } 
        $('#displayname').val(inputValue); 
      }); 
      // Set initial focus to message input box. 
      $('#message').focus(); 
      $('#message').keypress(function (e) { 
        if (e.which == 13) {//Enter key pressed 
          $('#sendmessage').trigger('click');//Trigger search button click event 
        } 
      }); 
      $("#smile").click(function () { 
 
      }); 
      // Start the connection. 
      $.connection.hub.start().done(function () { 
 
        $('#sendmessage').click(function () { 
          // Call the Send method on the hub. 
          var connId = $("#connId").val(); 
          var frndConnId = $("#frndConnId").val(); 
          var finalConnId = frndConnId == "" ? $.connection.hub.id : frndConnId; 
          chat.server.send($('#displayname').val(), $('#message').val(), finalConnId); 
          $("#connId").val($.connection.hub.id); 
          if (frndConnId == "") { 
            swal("You connection Id", $.connection.hub.id, "success"); 
          } 
          // Clear text box and reset focus for next comment. 
          $('#discussion').append('<li><strong>' + htmlEncode($('#displayname').val()) 
          + '</strong>: ' + htmlEncode($('#message').val()) + '</li>'); 
          $('#message').val('').focus(); 
        }); 
      }); 
   
    }); 
  // This optional function html-encodes messages for display in the page. 
  function htmlEncode(value) { 
    var encodedValue = $('<div />').text(value).html(); 
    return encodedValue; 
  } 
  </script> 
} 

ما یک UI معمولی داریم که کاربر بتواند پیامی بنویسد و با استفاده از دکمه ارسال متدهای سرور را فراخوانی کند . کد بالا را برای درک بهتر ، قسمت به قسمت بررسی خواهیم کرد . 

var chat = $.connection.letsChatHub; 

در کد بالا ، ما یک اتصال را برای Hub Class تنظیم کردیم . اگر توجه کنید letsChatHub ، با نام فایل hub class ای که به پروژه اضافه کردیم ،  یکی است . با استفاده از این ، ما از chat برای پردازش متد های send استفاده میکنیم . 

$.connection.hub.start().done(function() 
      { 
      $('#sendmessage').click(function() 
             { 
            // Calls the Send method on the hub. chat.server.send($('#displayname').val(), $('#message').val(), finalConnId); 

chat.server.send خود تفسیری می باشد . این اتصال چت را برای فراخوانی server send method تنظیم میکند . 

chat.client.appendNewMessage = function (name, message) { 
// 
} 

این زمانی که سرور درخواست را دریافت کرد و متد را در سمت سرور فراخوانی کرد ، فراخوانی می شود . 


چگونگی کارکرد برنامه :

کدهای این برنامه را میتوانید در انتهای مقاله دانلود کنید . 

• در ابتدای برنامه یک Alert نمایش داده میشود که از کاربر میخواهد که نام خود را وارد کند . زمانی که شما نام خود را وارد میکنید ، شما یک TextBox خواهید دید که از شما شناسه اتصال دوستی که قصد چت کردن با آن را دارید را میخواهد ، بعد از آن کافیست یک پیام ارسال کنید ، یک popUp جدید باز خواهد شد که شناسه اتصال شما را خواهد داد . این Id را در اختیار دوست خود قرار دهید . به یاد داشته باشید که تنها کسی که شناسه اتصال شما را دارد توانایی ارسال پیام به شما را دارد . 

تصویر زیر فضای برنامه ما رانمایش میدهد :نتیجه گیری :

این فقط یک برنامه چت ساده است . که این امکان را به شما میدهد که با دوست خود به چت کردن بپردازید . اما SignalR فقط محدود به این امر نمیشود . کاربرد های بسیار دیگری وجود دارد که ما در مقاله های بعدی به بررسی انها خواهیم پرداخت . 

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید
دانلود نسخه ی PDF این مطلب