نصب ابزار های مورد نیاز Python بروی Visual Studio

در این مقاله قصد داریم چگونگی نصب ابزارهای Python در برنامه Visual Studio را به شما آموزش دهیم که در زیر به شرح آن میپردازیم.

نصب ابزار های مورد نیاز Python بروی Visual Studio

معرفی :

ابزار Python برای نصب و راه اندازی Visual Studio کاملا رایگان است. ابزار Pythonبا نسخه های مختلف ویژوال استودیو سازگار است و پشتیبانی میشود.

• Visual Studio 2015 Community Edition

• Visual Studio 2015 Express for Web

• Visual Studio 2015 Express for Desktop

• Visual Studio 2013 Community Edition

• Visual Studio 2013 Express for Web

• Visual Studio 2013 Express for Desktop

ویژگی ها :

• زبان Python رایگان و متن باز است.

• زبان Python قابل اعتماد است.

• زبان Python قابل انعطاف پذیر است.

• زبان Python به خوبی از آن حمایت میشود.

• زبان Python دارای سبک object-oriented programming است.

• زبان Python دارای ابزار profile است.

• زبان Python دارای ابزار تست است.

مراحل نصب :

مرحله اول  Python Tools 

• دانلود و نصب Visual Studio 2015 Community و انتخاب نصب سفارشی (Custom)

• نصب از طریق https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=532606&clcid=0x409

• عکس ISO (نصب آفلاین) https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=615448&clcid=0x409

• اگر Visual Studio 2015 Community را نصب کرده اید ، فقط گزینه repair را بزنید.

• اگر شما Visual Studio 2015 آفلاین را امتحان کرده اید ، گزینه repair را بزنید.

• بررسی کنید که ابزار پایتون فعال است یا خیر. اگر فعال نیست آن را فعال کنید.

مرحله دوم نصب یک interpreter :

پایتون دارای interpreter های مختلفی است . که عبارتند از :

• CPython

• IronPython

• Anaconda

• Canopy

CPython :

- CPython یک interpreter مخصوص و بومی برای پایتون است.

- CPython  با سازگاری حداکثر کتابخانه است.

-  CPython   با سازگاری حداکثر زباناست

- مسیر برای نصب پایتون 2.7.10 32-bit https://www.python.org/ftp/python/2.7.10/python-2.7.10.msi

- مسیر برای نصب پایتون  3.5.0 32-bit https://www.python.org/ftp/python/3.5.0/python-3.5.0-webinstall.exe

CPython :

- رابطه ای بسیار خوب با #C دارد.

مسیر برای نصب IronPython  به این صورت است :

https://github.com/IronLanguages/main/releases/tag/ipy-2.7.6.3

• Anaconda

- مسیر برای نصب Anaconda   به صورت زیراست :

http://www.continuum.io/downloads

Canopy :

- مسیر برای نصب Canopy   به صورت زیر است :

https://www.enthought.com/downloads/

تمام مراحل نصب را رفته ایم. حال میتوانیم برنامه Python خود را در visual studio گسترش دهیم.

مرحله سوم :

ساخت یک پروژه #C و نوشتن کد زیر.

Create new project=>Click python application.

کد زیر را وارد کنید :

namespace WindowsFormsApplication1 { 
  public partial class Form1: Form { 
    public Form1() { 
      InitializeComponent(); 
    } 
 
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { 
      run_cmd(); 
    } 
 
    private void run_cmd() { 
 
      string fileName = @ "C:\sample_script.py"; 
 
      Process p = new Process(); 
      p.StartInfo = new ProcessStartInfo(@ "C:\Python27\python.exe", fileName) { 
        RedirectStandardOutput = true, 
          UseShellExecute = false, 
          CreateNoWindow = true 
      }; 
      p.Start(); 
 
      string output = p.StandardOutput.ReadToEnd(); 
      p.WaitForExit(); 
 
      Console.WriteLine(output); 
 
      Console.ReadLine(); 
 
    } 
  } 
} 

Python sample_script  :

print "Python C# Test" 

خروجی :

شما در Console پیام  'Python C# Test' را میبینید.