URLهای Dynamic و Friendly با استفاده از MVC

Dynamic URL یکی از ویژگی های فوق العاده در کار با MVC می باشد . Friendly URL حتی بهتر هم میباشد . مقاله ای که برای شما آماده کرده ایم ، راه مناسبی برای کار با Friendly URL ها می باشد .

URLهای Dynamic و Friendly با استفاده از MVC

خب ، حال به سراغ یکسری قرارداد ها می رویم :

1. URLها باید درون یک Repository ذخیره شوند . این بدان معناست که ما قصد ایجاد و تغییر یک URL را در Repository خود داریم .
2. یک یا چندین URL میتوانند به یک Controller/Action اشاره داشته باشند . این بدان معناست که ما میخواهیم که URL ها نام داشته باشند . 
3. اگر یک URL در Repository ما وجود ندارد ، سعی کنید با استفاده از رفتارهای پیش فرض Controllerها و Action ها در MVC این مسئله را مرتفع سازید . این بدان معناست که ، رفتار های پیش فرض MVC هنوز کار خواهند کرد . 
4. URL نمی تواند در انتها شامل ID باشند . این بدان معناست که آخرین قسمت ، میتواند شامل یک ID Number طولانی باشد . 

اول از همه ، MVC دارای ساختار درونی برای URL های dynamic و Friendly نمی باشد . شما باید کدهای خودتان رو بنویسید . 

برای Solution ما به قسمت های زیر نیاز داریم :

1. پروژه MVC 
2. یک کلاس برای مدیریت درخواست های Route
3. یک Route Repository
4. Controllerها و Viewها 

ما از پایگاه داده برای ذخیره سازی این URL ها استفاده نمیکنیم ما از Repository Pattern و Dependency Resolver برای پیکربندی این استفاده میکنیم . بنابراین ، شما میتوانید در آینده یک پایگاه داده Reository ایجاد کنید . 

کلاسی که یک URL را میشناسد :

Handlers/UrlHandler.cs :

public sealed class UrlHandler { 
  public static UrlRouteData GetRoute(string url) { 
    url = url ? ? "/"; 
    url = url == "/" ? "" : url; 
    url = url.ToLower(); 
 
    UrlRouteData urlRoute = null; 
 
    using(var repository = DependencyResolver.Current.GetService < IRouteRepository > ()) { 
      var routes = repository.Find(url); 
      var route = routes.FirstOrDefault(); 
      if (route != null) { 
        route.Id = GetIdFromUrl(url); 
        urlRoute = route; 
        urlRoute.Success = true; 
      } else { 
        route = GetControllerActionFromUrl(url); 
        urlRoute = route; 
        urlRoute.Success = false; 
      } 
    } 
 
    return urlRoute; 
  } 
 
  private static RouteData GetControllerActionFromUrl(string url) { 
    var route = new RouteData(); 
 
    if (!string.IsNullOrEmpty(url)) { 
      var segmments = url.Split('/'); 
      if (segmments.Length >= 1) { 
        route.Id = GetIdFromUrl(url); 
        route.Controller = segmments[0]; 
        route.Action = route.Id == 0 ? (segmments.Length >= 2 ? segmments[1] : route.Action) : route.Action; 
      } 
    } 
 
    return route; 
  } 
 
  private static long GetIdFromUrl(string url) { 
    if (!string.IsNullOrEmpty(url)) { 
      var segmments = url.Split('/'); 
      if (segmments.Length >= 1) { 
        var lastSegment = segmments[segmments.Length - 1]; 
        long id = 0; 
        long.TryParse(lastSegment, out id); 
 
        return id; 
      } 
    } 
 
    return 0; 
  } 
} 


Route Handler که تمام درخواست ها را مدیریت میکند . 

public IHttpHandler GetHttpHandler(RequestContext requestContext)  
{ 
  var routeData = requestContext.RouteData.Values; 
  var url = routeData["urlRouteHandler"] as string; 
  var route = UrlHandler.GetRoute(url); 
 
  routeData["url"] = route.Url; 
  routeData["controller"] = route.Controller; 
  routeData["action"] = route.Action; 
  routeData["id"] = route.Id; 
  routeData["urlRouteHandler"] = route; 
 
  return new MvcHandler(requestContext); 
} 

پیکربندی Route Handler :

App_Start/RouteConfig.cs :

public class RouteConfig  
{ 
  public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes)  
 { 
    routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); 
 
    routes.MapRoute( 
      "IUrlRouteHandler", 
      "{*urlRouteHandler}").RouteHandler = new UrlRouteHandler(); 
  } 
} 

Repository/IRouteRepository.cs :

public interface IRouteRepository: IDisposable  
{ 
  IEnumerable < RouteData > Find(string url); 
} 

Repository/StaticRouteRepository.cs :

public class StaticRouteRepository: IRouteRepository 
{ 
  public void Dispose() { 
 
  } 
 
  public IEnumerable < RouteData > Find(string url) { 
    var routes = new List < RouteData > (); 
    routes.Add(new RouteData() { 
      RoouteId = Guid.NewGuid(), 
        Url = "how-to-write-file-using-csharp", 
        Controller = "Articles", 
        Action = "Index" 
    }); 
    routes.Add(new RouteData() { 
      RoouteId = Guid.NewGuid(), 
        Url = "help/how-to-use-this-web-site", 
        Controller = "Help", 
        Action = "Index" 
    }); 
 
    if (!string.IsNullOrEmpty(url)) { 
      var route = routes.SingleOrDefault(r => r.Url == url); 
      if (route == null) { 
        route = routes.FirstOrDefault(r => url.Contains(r.Url)) ? ? routes.FirstOrDefault(r => r.Url.Contains(url)); 
      } 
 
      if (route != null) { 
        var newRoutes = new List < RouteData > (); 
        newRoutes.Add(route); 
 
        return newRoutes; 
      } 
    } 
 
    return new List < RouteData > (); 
  } 
} 

ما دو URL ایجاد کردیم ، ک URL به HelpController اشاره دارد درحالی که دیگری به ArticleController اشاره میکند . برای پیکربندی Dependency Resolver ما از Ninject استفاده میکنیم . 

App_Start/NinjectWebCommon.cs :

private static void RegisterServices(IKernel kernel) 
{ 
  kernel.Bind < Repository.IRouteRepository > ().To < Repository.StaticRouteRepository > (); 
} 

آموزش asp.net mvc

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید
دانلود نسخه ی PDF این مطلب