کتاب آموزش پایگاه داده ها

در این کتاب ابتدا مفاهیم اولیه در پایگاه داده تدریس می شود. سپس در فصل دوم نمودار ER و در فصل سوم مدل رابطه ای تدریس می شود. در ادامه جبر رابطه ای و SQL و در انتها وابستگی و نرمال سازی به زبانی بسیار ساده تدریس می شود. از این آموزش می توان جهت آمادگی برای کنکور ارشد نیز استفاده کرد.هدف از این آموزش، آشنایی با مفاهیم و معماری چندسطحی سیستم پایگاه داده و نقش DBMS، معرفی مدل های داده خصوصا مدل رابطه ای و نحوه ترسیم نمودار ER و نرمال سازی پایگاه داده است.

کتاب آموزش پایگاه داده ها

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده

فصل ۱: مفاهیم اولیه

-تعاریف اولیه

-روش های ایجاد سیستم های کاربردی

-نسل های ذخیره و بازیابی اطلاعات

-عناصر محیط پایگاه داده ها

-ساختارهای داده ای

-معماری پایگاه داده ها

-استقلال داده ای

-کاتالوگ سیستم

-تراکنش

-معماری سیستم پایگاه داده ها

-آزمون

فصل ۲: مدل سازی داده ها با استفاده از مدل ER

-مفاهیم اساسی در مدل ER

-نمودار ER

-انواع مشترک

-درجه نوع ارتباط

-انواع تناظر

-دام های پیوندی

-روش EER

-آزمون

فصل ۳: مدل رابطه ای

-تعریف رابطه

-انواع کلید

-قاعده جامعیت

-آزمون

فصل ۴: جبر رابطه ای

عملگرهای جبر رابطه ای

-مثال هایی برای عملگرهای گزینش، پرتو، تقسیم و ضرب

-عملگر پیوند

-پایگاه داده دانشجو و درس

-پایگاه داده تهیه کننده و قطعه

-عملگر نیم پیوند

-عملگر نیم تفاضل

-ضریب گزینش عملگر پیوند

-عملگرهای فراپیوند

-دسته بندی عملگرها

-عملگر گروه بندی

-حساب رابطه ای

-آزمون

فصل ۵: زبان رابطه ای SQL

-زبان رابطه ای SQL

-دستورهای SQL

-توابع جمعی

-مرتب سازی رکوردها

-عملگر LIKE

-عملگرUNION

-عملگر BETWEEN

-گروه بندی اطلاعات

-استفاده از HAVING در دستور SELECT

-پیوند رابطه ها

-پرسش های تودرتو

-پایگاه داده تهیه کننده – قطعه

-پایگاه داده تهیه کننده – قطعه – پروژه

-پایگاه داده بانک

-مجوز در SQL

-دید (VIEW)

-متغیرها – ساختارهای تصمیم – رویه های ذخیره شده- توضیحات

-آزمون

فصل ۶: انواع وابستگی ها

-انواع وابستگی ها

-وابستگی تابعی

-وابستگی تابعی کامل

-وابستگی با واسطه

-قواعد استنتاج آرمسترانگ

-پیدا کردن کلید کاندید

-وابستگی چند مقداری

-وابستگی پیوندی

-آزمون

فصل ۷: نرمال تر سازی رابطه ها

-آنومالی

-صورت های نرمال

-رابطه ۱NF

-رابطه ۲NF

-رابطه ۳NF

-رابطه BCNF

-رابطه ۴NF

-رابطه ۵NF

-ضوابط ریسانن برای تجزیه مطالب

-قضیه هیث

-آزمون

آموزش نصب sql server 2017

فایل های ضمیمه