سورس بازی Ballon Season در اندروید

در این مقاله می خواهیم در مورد بازی Ballon ها صحبت نماییم که این بازی به چه صورت است ، در این بازی بالن هایی از پایین صفحه به بالای صفحه می آیند و شما با ضربه زدن به آن ها امتیاز لازم را کسب می کنید .

سورس بازی Ballon Season در اندروید

ابتدا در مورد لایه layout برنامه صحبت می کنیم:

این بازی بیشتر با سنسور های گوشی شما کار می کند در واقع زمانی که شما بالن ها را می بیند به صورت عکس هستن که این بالن با استفاده از تعریف چند تا Imageview در کنار یک دیگر و حرکت این ها و بازدن ضربه به هر کدام عکس مورد نظر بالن ها عوض می شود، و عکس دومی جای آن را می گیرد فقط حرکت بالن ها مهم است.

چون تعداد لایه ها و کلاس ها زیاد است ما از هر کدام 3 مورد را توضیح می دهیم بقیه کلاس ها و لایه ها را اگر مشکلی داشتید و جایی از آن را متوجه نشدید در بخش انجمن اندروید بپرسید:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
				xmlns:ads="http://schemas.android.com/apk/lib/com.google.ads"
			  android:layout_width="fill_parent"
			  android:layout_height="fill_parent"
			  android:orientation="vertical"  
			  android:background="@drawable/sky_background"
			  android:weightSum="1">

	<View android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="0dp" android:layout_weight="0.05"/> 
	<ImageView 
		android:layout_weight="0.50"
		android:src="@drawable/tentative_logo"
		android:layout_height="0dp"
		android:layout_width="fill_parent"
		android:visibility="invisible"
		android:id="@+id/logo"/>

	<View android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="0dp" android:layout_weight="0.075"/> 
  <LinearLayout android:id="@+id/bottom_elements" android:visibility="invisible" android:weightSum="1" android:orientation="horizontal" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="0dp" android:layout_weight="0.375">
	 
	 	<!-- -->
	 	<View android:layout_width="0dp" android:layout_height="fill_parent" android:layout_weight="0.12"/> 
    <ImageView 
     	android:layout_height="fill_parent" 
     	android:layout_width="0dp" 
     	android:src="@drawable/menu_start_button" 
     	android:id="@+id/start_button"
     	android:layout_weight="0.4"
     	android:adjustViewBounds="true"/>

    	<ImageView 
     	android:layout_height="fill_parent"        	
     	android:layout_width="0dp" 
     	android:src="@drawable/menu_tutorial_button" 
     	android:id="@+id/tutorial_button"
     	android:adjustViewBounds="true"
			android:layout_weight="0.4"/>	
  	
  	<LinearLayout android:id="@+id/option_button_list" android:layout_width="0dp" android:layout_height="fill_parent" android:orientation="vertical" android:layout_alignParentBottom="true" android:layout_alignParentRight="true" android:layout_weight="0.081" android:weightSum="0.9">
  	  
	  	<CheckBox android:id="@+id/option_button_sound" android:layout_height="0dp" android:layout_width="fill_parent" android:layout_weight="0.3" android:button="@drawable/option_button_sound"/>

	  	<CheckBox android:id="@+id/option_button_colour_wheel" android:layout_height="0dp" android:layout_width="fill_parent" android:layout_weight="0.3" android:button="@drawable/option_button_colour_wheel"/>

	  	<CheckBox android:id="@+id/option_button_vibrate" android:layout_height="0dp" android:layout_width="fill_parent" android:layout_weight="0.3" android:button="@drawable/option_button_vibrate"/>  

		</LinearLayout>

	</LinearLayout>

	
</LinearLayout>

این لایه از چند Imageview و چک باکس و... تشکیل شده است لایه ای است که کاربر ابتدا چند عکس در صفحه می بیند که این عکس ها برای خروج کاربر ، ادامه بازی و شروع بازی از اول و همین طور برای تنظیمات بازی هم هست که کاربر بتواند صدا را قطع کند یا ویبره ای که بر اثر زدن ضربه به بالن ها انجام می شود آن ها را قطع نماید.

لایه مربوط به توضیح بازی:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout 
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
	android:layout_width="wrap_content"
	android:layout_height="wrap_content"
	android:background="@drawable/sky_background">
	<!-- Everything is in a single RelativeLayout for easy exit animation -->
	<RelativeLayout
		android:layout_width="fill_parent"
		android:layout_height="fill_parent"
		android:id="@+id/tutorial_frame">
		<RelativeLayout
			android:layout_width="fill_parent"
			android:layout_height="fill_parent">
		  	<LinearLayout
		  	  android:id="@+id/tutorial_page_1"
			  android:layout_width="match_parent"
			  android:layout_height="match_parent"
			  android:orientation="vertical"
			  android:weightSum="1" >
			  	<ImageView 
			  	  android:layout_width="fill_parent"
			  	  android:layout_height="0dp"
			  	  android:layout_weight="0.3"
			  	  android:src="@drawable/tutorial_label"/>
			  	<TextView
					  style="@style/TutorialFont"
					  android:layout_width="fill_parent"
					  android:layout_height="0dp"
					  android:layout_weight="0.7"
					  android:text="@string/tutorial_page_1"/>  
			</LinearLayout>
		  	<LinearLayout
		  	  android:id="@+id/tutorial_page_2"
			  android:layout_width="match_parent"
			  android:layout_height="match_parent"
			  android:orientation="vertical"
			  android:weightSum="1"
			  android:visibility="invisible" >
			  		<View
					  android:layout_width="fill_parent"
					  android:layout_height="0dp"
					  android:layout_weight="0.2"/>
			  	<TextView
					  style="@style/TutorialFont"
					  android:layout_width="fill_parent"
					  android:layout_height="0dp"
					  android:layout_weight="0.8"
					  android:text="@string/tutorial_page_2"/> 
			</LinearLayout>
		  	<LinearLayout
		  	  android:id="@+id/tutorial_page_3"
			  android:layout_width="match_parent"
			  android:layout_height="match_parent"
			  android:orientation="vertical"
			  android:visibility="invisible"
			  android:weightSum="1" >
			  	<View
					  android:layout_width="fill_parent"
					  android:layout_height="0dp"
					  android:layout_weight="0.1"/>  
			  		<LinearLayout
						android:layout_width="fill_parent"
						android:layout_height="0dp"
						android:layout_weight="0.9"
						android:orientation="horizontal"
						android:weightSum="1">
				  	<TextView
						  style="@style/TutorialFont"
							android:layout_height="fill_parent"
							android:layout_width="0dp"
							android:layout_weight="0.85"
						  android:text="@string/tutorial_page_3"/>
	  			  		<ImageView
						  android:layout_height="100dp"
						  android:layout_width="0dp"
						  android:layout_weight="0.15"
						  android:paddingRight="5dp"
						  android:src="@drawable/colour_wheel_target_red"/>		  		  
			  		</LinearLayout> 
			</LinearLayout>
		  	<LinearLayout
		  	  android:id="@+id/tutorial_page_4"
			  android:layout_width="match_parent"
			  android:layout_height="match_parent"
			  android:background="@drawable/tutorial_combo_examples"
			  android:orientation="vertical"
			  android:visibility="invisible" >
			  	<TextView
					  style="@style/TutorialFont"
					  android:layout_width="fill_parent"
					  android:layout_height="fill_parent"
					  android:text="@string/tutorial_page_4"/>
			</LinearLayout>
		  	<LinearLayout
		  	  android:id="@+id/tutorial_page_5"
			  android:layout_width="match_parent"
			  android:layout_height="match_parent"
			  android:orientation="vertical"
			  android:weightSum="1"
			  android:visibility="invisible" >
			  		<View
					  android:layout_width="fill_parent"
					  android:layout_height="0dp"
					  android:layout_weight="0.25"/>
			  	<TextView
					  style="@style/TutorialFont"
					  android:layout_width="fill_parent"
					  android:layout_height="0dp"
					  android:layout_weight="0.75"
					  android:text="@string/tutorial_page_5"/>  
			</LinearLayout>
		  	<LinearLayout
		  	  android:id="@+id/tutorial_page_6"
			  android:layout_width="match_parent"
			  android:layout_height="match_parent"
			  android:background="@drawable/tutorial_mode_buttons"
			  android:orientation="vertical"
			  android:weightSum="1"
			  android:visibility="invisible" >
			  		<View
					  android:layout_width="fill_parent"
					  android:layout_height="0dp"
					  android:layout_weight="0.1"/>
			  	<TextView
					  style="@style/TutorialFont"
					  android:layout_width="fill_parent"
					  android:layout_height="0dp"
					  android:layout_weight="0.9"
					  android:text="@string/tutorial_page_6"/>
			</LinearLayout>
			<!-- -->
		  	<LinearLayout
		  	  android:id="@+id/tutorial_page_7"
			  android:layout_width="match_parent"
			  android:layout_height="match_parent"
			  android:background="@drawable/tutorial_snow"
			  android:orientation="vertical"
			  android:weightSum="1"
			  android:visibility="invisible" >
			  	<TextView
					  style="@style/TutorialFont"
					  android:layout_width="fill_parent"
					  android:layout_height="0dp"
					  android:layout_weight="0.3"
					  android:text="@string/tutorial_page_7"
					  android:background="#DD000000"/>
			  		<View
					  android:layout_width="fill_parent"
					  android:layout_height="0dp"
					  android:layout_weight="0.7"/>  
			</LinearLayout>
		  	<LinearLayout
		  	  android:id="@+id/tutorial_page_8"
			  android:layout_width="match_parent"
			  android:layout_height="match_parent"
			  android:background="@drawable/tutorial_sun"
			  android:orientation="vertical"
			  android:weightSum="1"
			  android:visibility="invisible">
			  	<TextView
					  style="@style/TutorialFont"
					  android:layout_width="fill_parent"
					  android:layout_height="0dp"
					  android:layout_weight="0.25"
					  android:text="@string/tutorial_page_8"
					  android:background="#DD000000"/>
			  		<View
					  android:layout_width="fill_parent"
					  android:layout_height="0dp"
					  android:layout_weight="0.75"/>  
			</LinearLayout>
		  	<LinearLayout
		  	  android:id="@+id/tutorial_page_9"
			  android:layout_width="match_parent"
			  android:layout_height="match_parent"
			  android:background="@drawable/tutorial_fog"
			  android:orientation="vertical"
			  android:weightSum="1"
			  android:visibility="invisible" >
			  	<TextView
					  style="@style/TutorialFont"
					  android:layout_width="fill_parent"
					  android:layout_height="0dp"
					  android:layout_weight="0.3"
					  android:text="@string/tutorial_page_9"
					  android:background="#DD000000"/>
			  		<View
					  android:layout_width="fill_parent"
					  android:layout_height="0dp"
					  android:layout_weight="0.7"/>  
			</LinearLayout>
		  	<LinearLayout
		  	  android:id="@+id/tutorial_page_10"
			  android:layout_width="match_parent"
			  android:layout_height="match_parent"
			  android:orientation="vertical"
			  android:weightSum="1"
			  android:visibility="invisible" >
			  		<View
					  android:layout_width="fill_parent"
					  android:layout_height="0dp"
					  android:layout_weight="0.2"/>  
			  	<TextView
					  style="@style/TutorialFont"
					  android:layout_width="fill_parent"
					  android:layout_height="0dp"
					  android:layout_weight="0.8"
					  android:text="@string/tutorial_page_10"/>
			</LinearLayout>
		  	<LinearLayout
		  	  android:id="@+id/tutorial_page_11"
			  android:layout_width="match_parent"
			  android:layout_height="match_parent"
			  android:orientation="vertical"
			  android:weightSum="1"
			  android:visibility="invisible" >
			  		<View
					  android:layout_width="fill_parent"
					  android:layout_height="0dp"
					  android:layout_weight="0.3"/>
			  	<TextView
					  style="@style/TutorialFont"
					  android:layout_width="fill_parent"
					  android:layout_height="0dp"
					  android:layout_weight="0.7"
					  android:text="@string/tutorial_page_11"/>  
			</LinearLayout>
		</RelativeLayout>
	
		<RelativeLayout
		   android:layout_width="fill_parent"
		   android:layout_height="fill_parent">
			<LinearLayout 
			  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
			  android:layout_width="match_parent"
			  android:layout_height="match_parent"
			  android:orientation="vertical"
			  android:weightSum="1" >
				<View
					android:layout_width="fill_parent"
					android:layout_height="0dp"
					android:layout_weight="0.65"/>
				<LinearLayout
				  android:layout_width="fill_parent"
				  android:layout_height="0dp"
				  android:layout_weight="0.35"
				  android:weightSum="1"
				  android:orientation="horizontal">
				  <ImageButton
						android:background="@null"
						android:id="@+id/exit_tutorial"
						android:src="@drawable/exit_button"
						android:layout_weight="0.2"
						android:layout_width="0dp"
						android:layout_height="fill_parent"/>
					<View android:layout_height="fill_parent" android:layout_width="0dp" android:layout_weight="0.4"/>
	  			  <ImageButton
						android:background="@null"
						android:id="@+id/goto_prev_page"
						android:src="@drawable/prev_button"
						android:layout_weight="0.2"
						android:layout_width="0dp"
						android:layout_height="fill_parent"/>
				  <ImageButton
						android:background="@null"
						android:id="@+id/goto_next_page"
						android:src="@drawable/next_button"
						android:layout_weight="0.2"
						android:layout_width="0dp"
						android:layout_height="fill_parent"/>
				</LinearLayout>   
		 	</LinearLayout>
		</RelativeLayout>
	</RelativeLayout>  
</FrameLayout>

در این لایه برای کاربر در مورد بازی توضیح داده شده است که کاربر می تواند آن را بخواند دو دکمه برای بازگشت به بازی , رفتن به صفحات بعدی هم گذاشته شده است.

لایه سوم :

این لایه در مورد امتیاز دهی به کاربر است که از یک کلاس استفاده شده است:

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:custom="http://schemas.android.com/apk/res/com.balloon.dl"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:background="@drawable/end_score_layout_empty"
  android:weightSum="1" >
		<com.balloon.dl.customviews.BorderedTextView
		  android:text="@string/game_over_score_label"
			android:layout_weight="0.4"
		  android:layout_height="0dp"
		  android:layout_width="match_parent"
		  android:paddingTop="8dp"
		  android:paddingLeft="8dp"
  		  android:textSize="30dp"
		  android:textColor="#FFECECFF"
		  custom:borderSize="3dp"
			custom:borderColor="#FF777777"/>
		<com.balloon.dl.customviews.BorderedTextView
	    android:id="@+id/final_score"
			android:layout_weight="0.4"
		  android:layout_height="0dp"
		  android:layout_width="match_parent"
		  android:paddingTop="5dp"
		  android:paddingLeft="10dp"
		  android:textSize="40dp"
		  android:textColor="#FFECECFF"
		  custom:borderSize="5dp"
			custom:borderColor="#FF777777"/>
		<com.balloon.dl.customviews.BorderedTextView
		  android:text="@string/game_over_highscore_label"
	    style="@style/GoldenFont"
	    android:id="@+id/high_score_label"
			custom:borderSize="2dp"
		  android:layout_weight="0.2"
		  android:layout_height="0dp"
		  android:layout_width="match_parent"
			custom:borderColor="#FFABAB37"			/>
			<!-- android:visibility="invisible" -->

</LinearLayout>

حالا در مورد کلاس ها می خواهیم توضیح دهیم:

گفتیم که این بازی در مورد حرکت اشکال در بازی است در این بازی حرکت ابر و خورشید را هم داریم برای این کار یک کلاس نوشته شده است که عکس های مربوطه با حرکت x,y بر روی صفحه گوشی شما حرکت خواهند کرد.

package com.balloon.dl;

import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Rect;

public class Cloud extends GameObject{
	private Bitmap mSpriteSheet;
	private int mCloudID;

	public final int ONSCREEN = 0;
	public final int OFFSCREEN_X = 1;
	public final int OFFSCREEN_Y = 2;
	
	private final int mTotalFrames = 7;
	private final int mFPS = 1000/12;
	private long mFrameTimer;
	private int mCurrentFrame;
	private Rect mSRectangle;
	
	private int mCloudHeight;
	private int mCloudWidth;
	
	public Cloud () {
		super();
	}
	
	public void setAttributes(Bitmap sprite, int cloudID, int x, int y, int xSp, int ySp) {
		mSpriteSheet = sprite;
		mCloudHeight = mSpriteSheet.getHeight();
		mCloudWidth = mSpriteSheet.getWidth()/mTotalFrames;
		
		mFrameTimer = 0;
		mCurrentFrame = 0;
		mSRectangle = new Rect();
		
		mCloudID = cloudID;
		updateSpeed(xSp, ySp);
		
		mX = x;
		mY = y;
	
		if (xSp > 0)
			this.mX-=mCloudWidth;
	}
	
	public boolean updatePosition(int minX, int maxX) {
		mX += mXSpeed; 
		mY += mYSpeed;
		
		if (mX + mCloudWidth < minX || mX > maxX)
			return false;
		
		return true;
	}

	public void updateSpeed(int xSpeed, int ySpeed) {
		this.mXSpeed = xSpeed;
		this.mYSpeed = ySpeed;
	}
	
	public int getCloudID() {
		return mCloudID;
	}

	@Override
	public Rect getHitBox(int offset) {
		mHitbox.set(mX - offset, mY - offset, mX + mCloudWidth + offset, mY + mCloudHeight + offset);
		
		return mHitbox;
	}

	@Override
	public void draw(Canvas canvas) {
		Rect bounds = getHitBox(0);
	  canvas.drawBitmap(mSpriteSheet, mSRectangle, bounds, null);
	}

	@Override
	public boolean update(int interval) {
		mFrameTimer+=interval;
	  if(mFrameTimer > mFPS ) {
	    mFrameTimer = 0;
	    mCurrentFrame +=1;
	 
    	if (mCurrentFrame >= mTotalFrames)
    			mCurrentFrame = 0;
    	
    	mSRectangle.top = 0;
    	mSRectangle.bottom = mCloudHeight;
  	  mSRectangle.left = mCurrentFrame * mCloudWidth;
  	  mSRectangle.right = mSRectangle.left + mCloudWidth;
	  }
	  return true;
	}
	
	public void cleanUp() {
		mSpriteSheet = null;
	}

	@Override
	void onCollision(GameObject other, boolean isArbitrator) {

	}
}

پس ما برای هر کدام از اشکال خورشید و ابر و بارش برف و شب و روز شدن کلاس داریم که برای هر کدام تصاویر بر روی صفحه به صورت x,y حرکت خواهند کرد.

برای منو و تنطظیمات از یک کلاس داخل کلاس Main تعریف شده است.

کلاس دیگری که می خواهیم در مورد آن صحبت کنیم کلاس مربوط به سرعت حرکت اشکال در صفحه است که برای هر کدام از اشکال ها یک سرعتی مشخص شده است که چه زمانی ظاهر شوند و نمایش داده شوند.

package com.balloon.dl;

import android.os.Bundle;
import android.util.DisplayMetrics;
import android.view.KeyEvent;


/*
 * Note that this activity should be an interface; a bridge between the game and the player. The GameCanvas and GameThread
 * classes take care of the game elements while the ArcadeModeActivity merely relays input and output between the game and the
 * user.package com.balloon.dl;
 * */
public class ArcadeModeActivity extends GameActivity {

	//End of the timer code
	
	@Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    PreferencesManager.getInstance(this);
    
		game = (GameCanvas)findViewById(R.id.arcadecanvas);
		game.setOnTouchListener(mTouchEvent);
		thread = game.getThread();
    
    initializeGame();
    
    if (savedInstanceState == null) {
    	mHandler.postDelayed(mUpdateTimeTask, mInterval);
      thread.setState(GameCanvas.STATE_RUNNING);
      
    } else {
      thread.restoreState(savedInstanceState);  
      thread.togglePause(true);
    }
  }
  
  /*
   * Captures the back button press to pause the game instead of killing the activity
   * */
  public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
    return super.onKeyDown(keyCode, event);
  }

  private void initializeGame() {
  	Utilities.resetOptionButtons(mOptionSound, mOptionColourWheel, mOptionVibrate);
		
  	DisplayMetrics dm = new DisplayMetrics();
		getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics(dm);
		int width = dm.widthPixels;
		int height = dm.heightPixels;
  	//thread.setGameVariables(width, height, -1, 1000, GameCanvas.GAME_OVER_TIMEOUT);
		thread.setGameVariables(width, height, -1, 60000, GameCanvas.GAME_OVER_TIMEOUT);
  	
  	// Sets all the object managers
		BalloonManager b = new BalloonManager();
		b.setAttributes(0, width, 0, height, 2, 4, 2, 5, 13, 35, getBaseContext(), true);
		//b.setAttributes(0, width, 0, height, 3, 5, 2, 6, 15, 40, getBaseContext(), true); // Old configurations
		thread.setBalloonManager(b);

		CloudManager c = new CloudManager();
		c.setAttributes(0, width, 0, height, -1, -1, -1, -1, 4, 2, getBaseContext(), false);
		thread.setCloudManager(c);

		// Add all the events
  	SnowyEvent snow = new SnowyEvent();
  	snow.setAttributes(5000, 1, game);
  	thread.addEvent(snow);

  	SunnyEvent sun = new SunnyEvent();
  	sun.setAttributes(4000, 2, game);
  	thread.addEvent(sun);

  	MistEvent mist = new MistEvent();
  	mist.setAttributes(3500, 2, game);
  	thread.addEvent(mist);

  	HUD hud = new HUD(this, dm.density, width, height);
  	hud.setRule(HUD.RULE_SHOW_SCORE, true);
  	hud.setRule(HUD.RULE_SHOW_COMBO, true);
  	hud.setRule(HUD.RULE_SHOW_HIGHSCORE, true);
  	hud.setRule(HUD.RULE_SHOW_TIMER, true);
  	hud.setRule(HUD.RULE_SHOW_COLOUR_WHEEL, true);
  	thread.setHUD(hud);
  	
  	// Prevents the device from going to sleep mode
		game.setKeepScreenOn(true);
		
    // give the GameCanvas a means to update UI elements
    game.setActivityReference(this);
    thread.initializeGame();
  }
/*
  protected void initializeHandlers() {
  	super.initializeHandlers();
  	mHudHandler = new Handler() {
      public void handleMessage(Message m) {
  	  	((HUDForTimedGame)mHUD).updateScore(m.getData().getInt("score"));
  	  	((HUDForTimedGame)mHUD).updateCombo(m.getData().getInt("combo"));
  	  	((HUDForTimedGame)mHUD).updateHighScore(m.getData().getInt("highscore"));
  	  	((HUDForTimedGame)mHUD).updateTimer(m.getData().getInt("timer"));
      }
  	};
  }*/
}

در آخر یک خروجی از بازی :

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید