ساخت تقویم ایستاتیک و داینامیک در اندروید

در این مقاله قصد داریم تقویم بسازیم البته این تقویم میلادی است و برای تنظیم آن به فارسی باید از کتابخانه های فارسی استفاده کرد ابتدا برای شما ساخت تقویم ایستا را توضیح می دهیم و بعد در مورد داینامیک توضیح خواهم داد.

ساخت تقویم ایستاتیک و داینامیک در اندروید

یک پروژه جدید ایجاد نمایید در لایه Main آن این کد ها را بنویسید:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent" >


  <TextView
      android:id="@+id/textView1"
      android:textColor="#FF0000"
      android:textSize="20dp"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_alignParentTop="true"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:layout_marginTop="30dp"
      android:text="Static CalendarView" />

  <CalendarView
      android:id="@+id/calendarView1"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:layout_below="@+id/textView1"
      android:layout_marginTop="60dp" />


</RelativeLayout>

حالا باید در قسمت کلاس از Calender خود اندروید استفاده نمایید:

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.widget.CalendarView;
import android.widget.CalendarView.OnDateChangeListener;
import android.widget.Toast;

public class MyActivity extends Activity {
  CalendarView cal;

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);

    cal = (CalendarView) findViewById(R.id.calendarView1);

    cal.setOnDateChangeListener(new OnDateChangeListener() {

      @Override
      public void onSelectedDayChange(CalendarView view, int year, int month,
                      int dayOfMonth) {
        // TODO Auto-generated method stub

        Toast.makeText(getBaseContext(),"Selected Date is\n\n"
                +dayOfMonth+" : "+month+" : "+year ,
            Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
    });
  }


}

زمانی که برنامه ایجاد می شود با زدن آن روی تاریخ یک پیغام Toast نمایش داده می شود

خروجی آن به صورت زیر خواهد بود:

حالا داینامیک شدن تقویم را درست می کنیم ابتدا در لایه Layout کد زیر را بنویسید:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
        android:id="@+id/rl"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent" >


  <TextView
      android:id="@+id/textView1"
      android:textColor="#FF0000"
      android:textSize="20dp"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_alignParentTop="true"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:layout_marginTop="30dp"
      android:text="Dynamic CalendarView" />


</RelativeLayout>

حالا در کلاس جاوا قطعه کد زیر را بنویسید:

import android.os.Bundle;
import android.annotation.SuppressLint;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.widget.CalendarView;
import android.widget.Toast;
import android.widget.CalendarView.OnDateChangeListener;
import android.widget.RelativeLayout;
import android.widget.RelativeLayout.LayoutParams;
 
public class MainActivity extends Activity {
	
	RelativeLayout rl;
	CalendarView cal;
 
  @SuppressLint({ "NewApi", "NewApi" })
	@Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    
    rl = (RelativeLayout) findViewById(R.id.rl);
    
    cal = new CalendarView(MainActivity.this);
    
    RelativeLayout.LayoutParams params = new RelativeLayout.LayoutParams
    		((int) LayoutParams.MATCH_PARENT, (int) LayoutParams.MATCH_PARENT);
    
    params.topMargin = 100;
    cal.setLayoutParams(params);
    
    rl.addView(cal);
    
    cal.setOnDateChangeListener(new OnDateChangeListener() {
			
		@Override
		public void onSelectedDayChange(CalendarView view, int year, int month,
				int dayOfMonth) {
			// TODO Auto-generated method stub
			
			Toast.makeText(getBaseContext(),"Selected Date is\n\n"
				+dayOfMonth+" : "+month+" : "+year ,
				Toast.LENGTH_LONG).show();
		}
	});
  }
 
  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu);
    return true;
  }
}

شما اینجا از calender یک شی ایجاد کردید و دیگر نیاز نبود که از تقویم خود ابزارها تون استفاده کنید خروجی به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه