سورس بازی World Of Word

در این مقاله می خواهیم یک سورس بازی اندروید قرار دهیم حدس زدن کلمات با مفهموم در اندروید این بازی به این صورت است که شما با استفاده از حروف انگلیسی داده شده باید کلمات با معنی درست پیدا نمایید و اگر درست بود پیغام به شما می دهد و اگر اشتباه بود می گوید که کلمه مورد نطر اشتباه است.

سورس بازی World Of Word

چون تعداد لایه ها زیاد است من یک لایه و یک کلاس را توضیح می دهم اگر سوالی بود در بخش انجمن اندروید بفرمایید.

<RelativeLayout
 xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 android:orientation="vertical"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent">
  <Button android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="wrap_content" android:id="@+id/startGame" android:layout_centerVertical="true" android:layout_centerHorizontal="true" android:text="Start Game"></Button>
  <Button android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="wrap_content" android:layout_above="@+id/startGame" android:layout_toLeftOf="@+id/startGame" android:layout_marginRight="15dp" android:layout_marginBottom="28dp" android:text="Options" android:id="@+id/options"></Button>
  <Button android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="wrap_content" android:text="High Scores" android:layout_alignRight="@+id/missedWords" android:layout_alignBaseline="@+id/options" android:layout_alignBottom="@+id/options" android:id="@+id/highScores"></Button>
  <Button android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="wrap_content" android:id="@+id/missedWords" android:text="Missed Words" android:layout_below="@+id/startGame" android:layout_toRightOf="@+id/startGame" android:layout_marginTop="28dp"></Button>
  <Button android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="wrap_content" android:layout_alignBaseline="@+id/missedWords" android:layout_alignBottom="@+id/missedWords" android:layout_alignRight="@+id/button1" android:text="Instructions" android:id="@+id/instructions"></Button>
  
</RelativeLayout>

اولین لایه لایه ی منو است که شامل دکمه های شروع بازی و امتیازات و منوی تنظیمات و دستور العمل هایی نوشته شده است

حالا در مورد یک کلاس هم توضیح می دهم

package world.of.words;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;

import android.app.TabActivity;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.Gravity;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.view.Window;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Button;
import android.widget.ListView;
import android.widget.TabHost;
import android.widget.Toast;

public class PossibleWords extends TabActivity implements OnClickListener{
	
	SQLiteDatabase myDB;
	int flag=0,pressed=0;
	String me[]; 
	ArrayList<String> words = new ArrayList<String>();
	@Override
	  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
	    super.onCreate(savedInstanceState);
	    requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
	    setContentView(R.layout.possible);
	    
	    words.addAll(GameSpace.wordsCopy);
	    TabHost mTabHost = getTabHost();
	    String con[]=GameSpace.enter.toArray(new String[GameSpace.enter.size()]);
	    for(int i=0;i<GameSpace.enter.size();i++)
					words.remove(con[i]);
	    ArrayList<String> words3 = new ArrayList<String>();
	    ArrayList<String> words4 = new ArrayList<String>();
	    ArrayList<String> words5 = new ArrayList<String>();
	    ArrayList<String> words6 = new ArrayList<String>();
	    me=words.toArray(new String[words.size()]);
	    for(int i=0;i<me.length;i++){
	    	if(me[i].length()==3)
	    		words3.add(me[i]);
	    	else if(me[i].length()==4)
	    		words4.add(me[i]);
	    	else if(me[i].length()==5)
	    		words5.add(me[i]);
	    	else if(me[i].length()==6)
	    		words6.add(me[i]);
	    }
	    String[] array3,array4,array5,array6;
	    array3=words3.toArray(new String[words3.size()]);
	    array4=words4.toArray(new String[words4.size()]);
	    array5=words5.toArray(new String[words5.size()]);
	    array6=words6.toArray(new String[words6.size()]);
	    Arrays.sort(array3);
	    Arrays.sort(array4);
	    Arrays.sort(array5);
	    Arrays.sort(array6);
	   // String me[]={"c","b","a"};
	    ListView m_listview = (ListView) findViewById(R.id.list);
	    ArrayAdapter<String> adapter3 =
	 	     new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, array3);
	    ArrayAdapter<String> adapter4 =
		 	     new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, array4);
	    ArrayAdapter<String> adapter5 =
		 	     new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, array5);
	    ArrayAdapter<String> adapter6 =
		 	     new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, array6);
	    
	    m_listview.setAdapter(adapter3);
	    m_listview = (ListView) findViewById(R.id.list4);
	    m_listview.setAdapter(adapter4);
	    m_listview = (ListView) findViewById(R.id.list5);
	    m_listview.setAdapter(adapter5);
	    m_listview = (ListView) findViewById(R.id.list6);
	    m_listview.setAdapter(adapter6);
	    
	    mTabHost.addTab(mTabHost.newTabSpec("tab_test1").setIndicator("Three Letter").setContent(R.id.list));
	    mTabHost.addTab(mTabHost.newTabSpec("tab_test2").setIndicator("Four Letter").setContent(R.id.list4));
	    mTabHost.addTab(mTabHost.newTabSpec("tab_test3").setIndicator("Five Letter").setContent(R.id.list5));
	    mTabHost.addTab(mTabHost.newTabSpec("tab_test3").setIndicator("Six Letter").setContent(R.id.list6));
	    mTabHost.setCurrentTab(0);
	     
	    Log.d("arjun",Integer.toString(me.length));
	     Button bt=(Button) findViewById(R.id.save);
	     bt.setOnClickListener(this);
	     bt.setVisibility(View.VISIBLE);
	   
	 }
		@Override
		public void onBackPressed() {
			 // android.os.Process.killProcess(android.os.Process.myPid()) ;
		
			finish();
		}
		@Override
		public void onClick(View v) {
			// TODO Auto-generated method stub
			ArrayList<String> words = new ArrayList<String>();
			if(v.getId()==R.id.save){
				int duration = Toast.LENGTH_SHORT;

		    if(pressed==0){
				pressed=1;
				Log.d("possible","created missed");
				myDB=this.openOrCreateDatabase("missed.db", MODE_PRIVATE, null);
				myDB.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS MISSED" +" (WORD VARCHAR);");
				Cursor c = myDB.rawQuery("SELECT * FROM MISSED", null);
				Toast toast = Toast.makeText(getApplication()
		    		, "The List has been saved", duration);
		    toast.setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL, 0, 0);
		    toast.show();
		    Log.d("possible","before cursor");
		    Log.d("possible",wordClass.wordDuplicate);
		    if (c != null ) {
		    	Log.d("possible",Boolean.toString(c.moveToFirst()));
		       if (c.moveToFirst()) {
		          do {
		          	String firstName = c.getString(c.getColumnIndex("WORD"));
		          	words.add(firstName);
		          	Log.d("possible",firstName);
		          }while (c.moveToNext());
		       }
		       else{
		      	 flag=1;
		       }
		     }
		    else{
		    	Log.d("possible","else part");
		    	flag=1;
		    }
		    	
				if(words.contains(wordClass.wordDuplicate)&&(words.size()!=0)){
					Log.d("possible","2ndif part " +wordClass.wordDuplicate + Boolean.toString(words.contains(wordClass.wordDuplicate)));
					Log.d("possible",wordClass.wordDuplicate);
				}
				else{
					Log.d("possible","2ndelse part");
					flag=1;
				}
				Log.d("possible","flag value "+ flag+"words size "+ words.size());
				if(flag==1){
				myDB.execSQL("INSERT INTO MISSED Values ('"+wordClass.wordDuplicate+"');");
				Log.d("possible",wordClass.wordDuplicate);
				myDB.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS " +wordClass.wordDuplicate +" (WORD VARCHAR);");
		    for(int i=0;i<me.length;i++){
		    	myDB.execSQL("INSERT INTO "+wordClass.wordDuplicate+" Values ('"+me[i]+"');"); 	
		    	Log.d("possible",me[i]+" "+wordClass.wordDuplicate);
		    }
		    
		    	
				
			}}}
			
			
		}
		

}

در این کلاس ابتدا داخل دیتابیس یک جدول ایجاد می کند بعد از آن به صورت متنی کلمات مورد نطر را در پوشه ی assest قرار می دهد و زمانی که کاربر حروف مورد نطر را می زند داخل فابل های متنی دیتابیس چک می شود اگر بود به او پیغام می دهد و در غیر این صورت پیغام می دهد موجود نمی باشد البته این کلاس بیشتر در زمینه تولید جدول و اضافه کردن کلمات و نمایش کلمات است.

خروجی کار به صورت زیر است:

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید