پاس دادن انواع متغییرها در اندروید

در این مقاله می خواهیم ارسال پارامتر را توضیح دهیم 3 متغییر عدد و رشته و اعشاری را می خواهیم پاس دهیم متغییر عدد همان int متغییر اعشاری float و متغییر رشته string می باشد.

پاس دادن انواع متغییرها در اندروید

ابتدا در اولین قسمت از 3 دکمه برای نمایش استفاده می کنیم:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent" >

  <TextView
      android:id="@+id/textView1"
      android:textSize="20dp"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_alignParentTop="true"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:layout_marginTop="24dp"
      android:text="Message Passing" />

  <Button
      android:id="@+id/button1"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_below="@+id/textView1"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:layout_marginTop="40dp"
      android:text="Float Value Pass" />

  <Button
      android:id="@+id/button2"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_below="@+id/button1"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:layout_marginTop="40dp"
      android:text="Int Value Pass" />

  <Button
      android:id="@+id/button3"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_below="@+id/button2"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:layout_marginTop="40dp"
      android:text="String Value Pass" />


</RelativeLayout>

حالا در کلاس جاوا برای 3 دکمه مورد نظر رویداد تعریف می کنیم برای دکمه int و دکمه string و دکمه float و در رویداد آن کد های زیر را نشان می دهیم و پارامتر های ارسالی را از یک toast استفاده می کنیم:


import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity {

  Button b1, b2, b3;
  String value;

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);

    b1 = (Button) findViewById(R.id.button1);
    b2 = (Button) findViewById(R.id.button2);
    b3 = (Button) findViewById(R.id.button3);

    final SubClass obj = new SubClass();

    b1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {
        // TODO Auto-generated method stub

        float value1 = obj.float_pass((float) 11.20);
        value = String.valueOf(value1);

        Toast.makeText(getBaseContext(), value, Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });

    b2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {
        // TODO Auto-generated method stub

        int value1 = obj.int_pass(52);
        value = String.valueOf(value1);

        Toast.makeText(getBaseContext(), value, Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });

    b3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {
        // TODO Auto-generated method stub

        value = obj.String_pass("Hello ");

        Toast.makeText(getBaseContext(), value, Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });
  }


}

class SubClass {

  float float_pass(float a) {

    a = a*a;

    return a;
  }

  int int_pass(int a) {

    a = a*a;

    return a;
  }

  String String_pass(String str) {

    str = str.concat("Friends");

    return str;
  }
}

در کلاس بالا از یک کلاس subclass هم استفاده کردیم که دو عدد را در هم ضرب می کند مثلا اعداد int,float و رشته را پاس میدهد و در کلاس اصلی از کلاس Subclass یک شی ایجاد می نماییم و ان را صدا می زنیم و بعد مقدارها را پاس می دهیم توسط این کلاس نوشته شده است

class SubClass {

  float float_pass(float a) {

    a = a*a;

    return a;
  }

  int int_pass(int a) {

    a = a*a;

    return a;
  }

  String String_pass(String str) {

    str = str.concat("Friends");

    return str;
  }
}

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

بعد از اجرا کردن برنامه خروجی برنامه به صورت toast نمایش داده می شود.

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید