استفاده از انیمیشن های ایموشن در اندروید

در این مقاله قصد داریم که داخل یک ادیت تکست زمانی که متنی که نوشتیم بتوانیم یک استیکر و یا یک عکس قرار دهیم برای این کار شما باید یک سری ایموشن از سایت دانلود نمایید و در پوشه ی drawable خود قرار دهید.

استفاده از انیمیشن های ایموشن در اندروید

ابتدا از تصاویر زیر در قسمت drawable خودتان قرار می دهید:

عکس هاس خودتان را در پوشه ی drawble خود قرار دهید:

در کلاس جاوا قطعه کد زیر را قرار دهید:

import android.graphics.drawable.Drawable;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.text.Spannable;
import android.text.SpannableStringBuilder;
import android.text.style.ImageSpan;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ImageView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  EditText editText ;
  ImageView angrySmiley, laughingSmiley, loveSmiley, smilingSmiley ;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    editText = (EditText)findViewById(R.id.editText);

    angrySmiley = (ImageView)findViewById(R.id.imageView);
    laughingSmiley = (ImageView)findViewById(R.id.imageView2);
    loveSmiley = (ImageView)findViewById(R.id.imageView3);
    smilingSmiley = (ImageView)findViewById(R.id.imageView4);

    angrySmiley.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {

        SmileyInToEditText(angrySmiley.getDrawable());

      }
    });

    laughingSmiley.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {

        SmileyInToEditText(laughingSmiley.getDrawable());

      }
    });

    loveSmiley.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {

        SmileyInToEditText(loveSmiley.getDrawable());

      }
    });

    smilingSmiley.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {

        SmileyInToEditText(smilingSmiley.getDrawable());

      }
    });

  }

  public void SmileyInToEditText(Drawable drawableHolder) {

    int EditTextCursor;

    SpannableStringBuilder spannableStringBuilder ;

    drawableHolder.setBounds(0, 0, drawableHolder.getIntrinsicWidth(), drawableHolder.getIntrinsicHeight());

    EditTextCursor = editText.getSelectionStart();

    editText.getText().insert(EditTextCursor, ".");

    EditTextCursor = editText.getSelectionStart();

    spannableStringBuilder = new SpannableStringBuilder(editText.getText());

    spannableStringBuilder.setSpan(new ImageSpan(drawableHolder),
        EditTextCursor - ".".length(),
        EditTextCursor,
        Spannable.SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE
    );

    editText.setText(spannableStringBuilder);

    editText.setSelection(EditTextCursor);
  }

}

همه ابزارهای استفاده شده را تعریف می کنیم برای اینکه به ادیت تکس ما اضافه شود برای هر کدام یک متد تعریف می کنیم و وقتی که آن متد را نوشتیم زمانی که روی دکمه ها کلیک کردیم متد را صدا می زنیم و عکس مورد نظر با استفاده از getdrawable صدا زده می شود.

حالا در لایه ی layout قطعه کد زیر را قرار دهید:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.android_examples.smileyinedittext_android_examplescom.MainActivity">

  <ImageView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:src="@drawable/angry"
    />

  <ImageView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/imageView2"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_alignParentEnd="true"
    android:src="@drawable/laughing" />

  <ImageView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/imageView3"
    android:src="@drawable/love"
    android:layout_marginLeft="49dp"
    android:layout_marginStart="49dp"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_toRightOf="@+id/imageView"
    android:layout_toEndOf="@+id/imageView" />

  <ImageView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/imageView4"
    android:src="@drawable/smiling"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_toLeftOf="@+id/imageView2"
    android:layout_toStartOf="@+id/imageView2"
    android:layout_marginRight="40dp"
    android:layout_marginEnd="40dp" />

  <EditText
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/editText"
    android:hint="Type Your Text Here"
    android:gravity="center"
    android:layout_below="@+id/imageView"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_marginTop="39dp" />


</RelativeLayout>

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه