سورس بازی سودوکو در اندروید

در این مقاله می خواهیم سورس بازی سودوکو در اندروید را قرار دهیم این بازی به 3 مرحله تقسیم می شود مرحله اول ساده و متوسط و سخت را دارد شما باید اعداد را طوری قرار دهید که به صورت افقی و عمودی تکراری نباشد.

سورس بازی سودوکو در اندروید

در این بازی 4 تا layout دارد.

که من یکی از آن ها را توضیح می دهم:

<LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:orientation="horizontal"
  android:padding="85dip"
  android:background="@drawable/sudoku_1"
>
<LinearLayout
  android:orientation="vertical"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_gravity="center"
>
<TextView
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_gravity="center"
  android:layout_marginBottom="25dip"
  android:textSize="24.5sp"
/>
<Button
  android:id="@+id/continue_button"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="@string/continue_label" 
  android:layout_margin="5dip"
  android:background="@drawable/btn" 
/>
<Button
  android:id="@+id/new_button"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="@string/new_game_label" 
  android:layout_margin="5dip"
  android:background="@drawable/btn"
/>
<Button
  android:id="@+id/about_button"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="@string/about_label" 
  android:layout_margin="5dip"
  android:background="@drawable/btn"
/>
<Button
  android:id="@+id/exit_button"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="@string/exit_label"
  android:background="@drawable/btn"
  android:layout_margin="5dip"
/>
</LinearLayout>
</LinearLayout>

لایه ی انتخاب شده لایه ی اول است که در آن از 4 تا دکمه برای ادامه بازی و شروع بازی مجدد و ... نمایش داده می شود.

این بازی 6 کلاس دارد که در اینجا یک کلاس را توضیح می دهم و اگر سوالی بود در مورد کلاس ها در انجمن آن را مطرح نمایید:

import android.app.Activity;
import android.app.Dialog;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.Gravity;
import android.widget.Toast;

public class Game extends Activity {
  private static final String TAG = "Sudoku";

  public static final String KEY_DIFFICULTY =
   "org.example.sudoku.difficulty";
  public static final int DIFFICULTY_EASY = 0;
  public static final int DIFFICULTY_MEDIUM = 1;
  public static final int DIFFICULTY_HARD = 2;

  private int puzzle[] = new int[9 * 9];

  
  
  private final String easyPuzzle =
   "360000000004230800000004200" +
   "070460003820000014500013020" +
   "001900000007048300000000045";
  private final String mediumPuzzle =
   "650000070000506000014000005" +
   "007009000002314700000700800" +
   "500000630000201000030000097";
  private final String hardPuzzle =
   "009000000080605020501078000" +
   "000000700706040102004000000" +
   "000720903090301080000000600";
  

  
  private PuzzleView puzzleView;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   Log.d(TAG, "onCreate");

   int diff = getIntent().getIntExtra(KEY_DIFFICULTY,
      DIFFICULTY_EASY);
   puzzle = getPuzzle(diff);
   calculateUsedTiles();

   puzzleView = new PuzzleView(this);
   setContentView(puzzleView);
   puzzleView.requestFocus();
  }
  // ...
  

  
  /** Given a difficulty level, come up with a new puzzle */
  private int[] getPuzzle(int diff) {
   String puz;
   // TODO: Continue last game
   switch (diff) {
   case DIFFICULTY_HARD:
     puz = hardPuzzle;
     break;
   case DIFFICULTY_MEDIUM:
     puz = mediumPuzzle;
     break;
   case DIFFICULTY_EASY:
   default:
     puz = easyPuzzle;
     break;
   }
   return fromPuzzleString(puz);
  }
  

  
  /** Convert an array into a puzzle string */
  static private String toPuzzleString(int[] puz) {
   StringBuilder buf = new StringBuilder();
   for (int element : puz) {
     buf.append(element);
   }
   return buf.toString();
  }

  /** Convert a puzzle string into an array */
  static protected int[] fromPuzzleString(String string) {
   int[] puz = new int[string.length()];
   for (int i = 0; i < puz.length; i++) {
     puz[i] = string.charAt(i) - '0';
   }
   return puz;
  }
  

  
  /** Return the tile at the given coordinates */
  private int getTile(int x, int y) {
   return puzzle[y * 9 + x];
  }

  /** Change the tile at the given coordinates */
  private void setTile(int x, int y, int value) {
   puzzle[y * 9 + x] = value;
  }
  

  
  /** Return a string for the tile at the given coordinates */
  protected String getTileString(int x, int y) {
   int v = getTile(x, y);
   if (v == 0)
     return "";
   else
     return String.valueOf(v);
  }
  

  
  /** Change the tile only if it's a valid move */
  protected boolean setTileIfValid(int x, int y, int value) {
   int tiles[] = getUsedTiles(x, y);
   if (value != 0) {
     for (int tile : tiles) {
      if (tile == value)
        return false;
     }
   }
   setTile(x, y, value);
   calculateUsedTiles();
   return true;
  }
  

  
  /** Open the keypad if there are any valid moves */
  protected void showKeypadOrError(int x, int y) {
   int tiles[] = getUsedTiles(x, y);
   if (tiles.length == 9) {
     Toast toast = Toast.makeText(this,
        R.string.no_moves_label, Toast.LENGTH_SHORT);
     toast.setGravity(Gravity.CENTER, 0, 0);
     toast.show();
   } else {
     Log.d(TAG, "showKeypad: used=" + toPuzzleString(tiles));
     Dialog v = new Keypad(this, tiles, puzzleView);
     v.show();
   }
  }
  

  
  /** Cache of used tiles */
  private final int used[][][] = new int[9][9][];

  /** Return cached used tiles visible from the given coords */
  protected int[] getUsedTiles(int x, int y) {
   return used[x][y];
  }
  

  
  /** Compute the two dimensional array of used tiles */
  private void calculateUsedTiles() {
   for (int x = 0; x < 9; x++) {
     for (int y = 0; y < 9; y++) {
      used[x][y] = calculateUsedTiles(x, y);
      // Log.d(TAG, "used[" + x + "][" + y + "] = "
      // + toPuzzleString(used[x][y]));
     }
   }
  }
  

  
  /** Compute the used tiles visible from this position */
  private int[] calculateUsedTiles(int x, int y) {
   int c[] = new int[9];
   // horizontal
   for (int i = 0; i < 9; i++) { 
     if (i == y)
      continue;
     int t = getTile(x, i);
     if (t != 0)
      c[t - 1] = t;
   }
   // vertical
   for (int i = 0; i < 9; i++) { 
     if (i == x)
      continue;
     int t = getTile(i, y);
     if (t != 0)
      c[t - 1] = t;
   }
   // same cell block
   int startx = (x / 3) * 3; 
   int starty = (y / 3) * 3;
   for (int i = startx; i < startx + 3; i++) {
     for (int j = starty; j < starty + 3; j++) {
      if (i == x && j == y)
        continue;
      int t = getTile(i, j);
      if (t != 0)
        c[t - 1] = t;
     }
   }
   // compress
   int nused = 0; 
   for (int t : c) {
     if (t != 0)
      nused++;
   }
   int c1[] = new int[nused];
   nused = 0;
   for (int t : c) {
     if (t != 0)
      c1[nused++] = t;
   }
   return c1;
  }
  
  
}

این کلاس که بالای هر متد آن یک کامنت نوشته شده است برای تبدیل کردن آرایه به رشته و بر عکس باز کردن کیبورد و نمایش اعداد و... نوشته شده است.

خروجی به صورت زیر است:

فایل های ضمیمه