سورس کامل مجموعه ی انیمیشن ها در اندروید

در این مقاله می خواهیم یک سورس کامل و بی نظیر مربوط به انیمیشن ها بگذاریم این سورس تمام انیمیشن هایی که ما می خواهیم را دارد مثل زوم کردن ، کوچک کردن چرخاندن نمایش مخفی کردن و ... در این سورس نمایش داده می شود.

سورس کامل مجموعه ی انیمیشن ها در اندروید

لیستی از انیمیشن هایی که اینجا نمایش می دهیم:

Blinking Animation .

Bounce Animation .

Fade In Animation .

Fade Out Animation .

Object Move Animation .

Rotate Animation .

Sequential Animation .

Slide UP Animation .

Slide Down Animation  .

Together Animation .

Zoom In Animation .

Zoom Out Animation

کلاس های این پروژه :

MainActivity.java .

BlinkingActivity.java .

BounceActivity.java .

FadeOUTActivity.java .

FadINActivity.java .

MoveActivity.java .

RotateActivity.java .

SequentialActivity.java .

SlideDownActivity.java .

SlideUpActivity.java .

TogetherActivity.java .

ZoomINActivity.java .

ZoomOUTActivity.java

لایه هایی که استفاده می کنیم:

activity_main.xml .

activity_blinking.xml .

activity_bounce.xml .

activity_fad_in.xml .

activity_fade_out.xml .

activity_move.xml .

activity_rotate.xml .

activity_sequential.xml .

activity_slide_down.xml .

activity_slide_up.xml .

activity_together.xml .

activity_zoom_in.xml .

activity_zoom_out.xml

xml فایل انیمیشن ی که استفاده می کنیم:

ابتدا در پوشه ی res یک پوشه ی جدید به نام anim می سازیم و xml های مربوطه را اضافه می نماییم:

کلاس اصلی ما دکمه ها تعریف شده است و رویدادهای مربوط به دکمه ها اونجا صدا زده می شود:

import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  Button buttonBlinking, buttonBounce, buttonFadIN, buttonFadeOUT, buttonMove, buttonRotate, buttonSequential,
      buttonSlideUP, buttonSlideDown, buttonTogether, buttonZoomIN, buttonZoomOUT ;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    buttonBlinking = (Button)findViewById(R.id.button_blinking);
    buttonBounce = (Button)findViewById(R.id.button_bounce);
    buttonFadIN = (Button)findViewById(R.id.button_fade_in);
    buttonFadeOUT = (Button)findViewById(R.id.button_fade_out);
    buttonMove = (Button)findViewById(R.id.button_move);
    buttonRotate = (Button)findViewById(R.id.button_rotate);
    buttonSequential = (Button)findViewById(R.id.button_sequential);
    buttonSlideUP = (Button)findViewById(R.id.button_slide_up);
    buttonSlideDown = (Button)findViewById(R.id.button_slide_down);
    buttonTogether = (Button)findViewById(R.id.button_together);
    buttonZoomIN = (Button)findViewById(R.id.button_zoom_in);
    buttonZoomOUT = (Button)findViewById(R.id.button_zoom_out);


    buttonBlinking.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {

        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, BlinkingActivity.class);
        startActivity(intent);

      }
    });

    buttonBounce.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {

        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, BounceActivity.class);
        startActivity(intent);

      }
    });

    buttonFadIN.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {

        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, FadINActivity.class);
        startActivity(intent);

      }
    });

    buttonFadeOUT.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {

        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, FadeOUTActivity.class);
        startActivity(intent);

      }
    });

    buttonMove.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {

        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, MoveActivity.class);
        startActivity(intent);

      }
    });

    buttonRotate.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {

        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, RotateActivity.class);
        startActivity(intent);

      }
    });

    buttonSequential.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {

        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, SequentialActivity.class);
        startActivity(intent);

      }
    });

    buttonSlideDown.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {

        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, SlideDownActivity.class);
        startActivity(intent);

      }
    });

    buttonSlideUP.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {

        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, SlideUPActivity.class);
        startActivity(intent);

      }
    });

    buttonTogether.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {

        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, TogetherActivity.class);
        startActivity(intent);

      }
    });

    buttonZoomIN.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {

        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, ZoomINActivity.class);
        startActivity(intent);

      }
    });

    buttonZoomOUT.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {

        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, ZoomOUTActivity.class);
        startActivity(intent);

      }
    });

  }
}

چون کلاس ها زیاد است ما فقط یکی از کلاس ها را توضیح می دهیم:

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.animation.Animation;
import android.view.animation.AnimationUtils;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

public class BlinkingActivity extends AppCompatActivity {

  Button button ;
  TextView textView ;
  Animation animation ;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_blinking);

    button = (Button)findViewById(R.id.buttonblinkingActivity);
    textView = (TextView)findViewById(R.id.textViewblinking);

    button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {


        animation = AnimationUtils.loadAnimation(BlinkingActivity.this,
            R.anim.animation_blinking);

        textView.startAnimation(animation);

      }
    });
  }
}

بقیه کلاس ها هم به همین شکل است باید فایل xml مربوطه را صدا بزنیم.

xml ای که در کلاس بالا در پوشه ی anim نوشته شده است:

<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <alpha android:fromAlpha="0.0"
    android:toAlpha="1.0"
    android:interpolator="@android:anim/accelerate_interpolator"
    android:duration="700"
    android:repeatMode="reverse"
    android:repeatCount="infinite"/>
</set>

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه