نمایش و پنهان کردن دکمه ها با استفاده از متریال در اندروید

در این مقاله قصد داریم که با استفاده از 3 دکمه بتوانیم یه سری از دکمه ها را نمایش و یا مخفی کنیم یعنی کاربر با زدن دکمه بتواند دکمه ها را نمایش دهد و یا اینکه آن ها را مخفی کند که ما با استفاده از تریال دیزاین ها این کار را انجام می دهیم.

نمایش و پنهان کردن دکمه ها با استفاده از متریال در اندروید

ابتدا در کلاس gradle قطعه کد زیر را قرار دهید:

compile 'com.android.support:appcompat-v7:24.0.0'
compile 'com.android.support:design:24.0.0'

متد زیر برای باز کدن view از پایین است:

bottomSheetBehavior.setState(BottomSheetBehavior.STATE_EXPANDED);

و این متد برای بستن ان استفاده می شود:

bottomSheetBehavior.setState(BottomSheetBehavior.STATE_COLLAPSED);

و متد زیر برای باز کردن با استفاده از حالت dialog:

BottomSheetDialog bottomSheetDialog = new BottomSheetDialog(MainActivity.this);

View view1 = getLayoutInflater().inflate(R.layout.bottom_sheet_layout, null);

bottomSheetDialog.setContentView(view1);

bottomSheetDialog.show();

داخل کلاس قطعه کد زیر را بنویسید:

import android.support.design.widget.BottomSheetBehavior;
import android.support.design.widget.BottomSheetDialog;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  Button button1, button2, button3 ;

  BottomSheetBehavior bottomSheetBehavior ;

  BottomSheetDialog bottomSheetDialog ;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    button1 = (Button)findViewById(R.id.button1);
    button2 = (Button)findViewById(R.id.button2);
    button3 = (Button)findViewById(R.id.button3);

    bottomSheetBehavior = BottomSheetBehavior.from(findViewById(R.id.RelativeLayoutSheet));

    button1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {

        bottomSheetBehavior.setState(BottomSheetBehavior.STATE_EXPANDED);

      }
    });

    button2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {

        bottomSheetBehavior.setState(BottomSheetBehavior.STATE_COLLAPSED);

      }
    });

    button3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {

        bottomSheetDialog = new BottomSheetDialog(MainActivity.this);

        View view1 = getLayoutInflater().inflate(R.layout.bottom_sheet_layout, null);

        bottomSheetDialog.setContentView(view1);

        bottomSheetDialog.show();

      }
    });


  }
}

و در لایه ی xml قطعه کد زیر را بنویسید:

<android.support.design.widget.CoordinatorLayout
android:id="@+id/CoordinatorLayout1"
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:fitsSystemWindows="true">


<RelativeLayout
  android:id="@+id/RelativeLayout1"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior">

  <Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Show Bottom Sheet View"/>

  <Button
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_below="@+id/button1"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hide Bottom Sheet View"/>

  <Button
    android:id="@+id/button3"
    android:layout_below="@+id/button2"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Show Bottom Sheet Dialog"/>

</RelativeLayout>

  <include layout="@layout/bottom_sheet_layout" />


</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

کد xml برای دکمه هایی که از صفحه پایین نمایش داده می شود به صورت زیر است:

<RelativeLayout
  android:id="@+id/RelativeLayoutSheet"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="250dp"
  app:layout_behavior="@string/bottom_sheet_behavior"
  android:background="#2196F3"
  app:behavior_hideable="true"
  >


  <Button
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Button 1 on Bottom Sheet"
    android:id="@+id/buttonSheet1"
    android:layout_centerHorizontal="true" />

  <Button
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Button 2 on Bottom Sheet"
    android:id="@+id/buttonSheet2"
    android:layout_below="@+id/buttonSheet1"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true" />

  <Button
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Button 3 on Bottom Sheet"
    android:id="@+id/buttonSheet3"
    android:layout_below="@+id/buttonSheet2"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true" />

  <Button
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Button 4 on Bottom Sheet"
    android:id="@+id/buttonSheet4"
    android:layout_below="@+id/buttonSheet3"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true" />

  <Button
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Button 5 on Bottom Sheet"
    android:id="@+id/buttonSheet5"
    android:layout_below="@+id/buttonSheet4"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true" />


</RelativeLayout>

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه