عملیات Crud با استفاده از Generic Repository و jQuery در MVC

در این مقاله نحوه پیاده سازی عملیات های اضافه،حذف،ویرایش و واکشی اطلاعات را در یک صفحه در MVC فرا می گیریم که با استفاده از jquery و Generic Repository انجام میشود.

عملیات Crud با استفاده از Generic Repository و jQuery در MVC

به نظر ایده خوبیه که  عملیات های update,delete,insert  را در یک صفحه انجام بدیم.راه های زیادی برای انجام این کار مثل ساختن partial views،استفاده از bootstrap popup ، بارگزاری partial views با استفاده از ajax وجود دارد. در این مقاله ما نحوه انجام این کار را با استفاده از jquery و الگوی generic repository و entity framework code first را فرا میگیریم.

الگوی repository

مابین دامین و لایه data mapping که برای دسترسی به اشیا دامین از یک مجموعه ای از اینترفیس استفاده می کند.

بیایید شروع کنیم

قدم اول : ایجاد پروژه mvc

ویژوال استودیو را باز می کنیم ، یک پروژه جدید از نوع asp.net ایجاد  و  پروژه  را mvc_crud  نام گذاری می کنیم. سپس کلید ok را کلیک کرده و الگوی mvc را انتخاب می کنیم. نوع اعتبار  سنجی را authentication off حفظ می کنیم.

قدم دوم :

نصب entity framework  و fluent validation با استفاده از NuGet Package .

قدم سوم

اضافه کردن مدل کلاس

اکنون ما کلاس جدیدی در زیر مجموعه models به نام employee ایجاد می کنیم.


  namespacemvc_CRUD.Models { 
    publicclassEmployee { 
      publicint Id { 
        get; 
        set; 
      } 
      publicstring Phone { 
        get; 
        set; 
      } 
      publicstringFirstName { 
        get; 
        set; 
      } 
      publicstringLastName { 
        get; 
        set; 
      } 
      publicstring Email { 
        get; 
        set; 
      } 
      publicDepartmentDepartment { 
        get; 
        set; 
      } 
      publicGenderGender { 
        get; 
        set; 
      } 
      publicboolIsActive { 
        get; 
        set; 
      } 
    } 
  } 
  publicenumDepartment { 
    Sales, 
    Management, 
    Security 
  } 
  publicenumGender { 
    Male, 
    Female 
  } 

قدم 4

ایجاد کلاس اعتبار سنجی

پوشه جدیدی به نام validation می سازیم.سپس با کلیک راست بر روی این پوشه کلاس جدیدی با نام EmployeeValidation اضافه می کنیم.


  publicclassEmployeeValidation AbstractValidator < Employee > { 
    publicEmployeeValidation() { 
      RuleFor(e => e.FirstName).NotEmpty().Length(0, 8); 
      RuleFor(e => e.LastName).NotEmpty().Length(0, 8); 
      RuleFor(e => e.Phone).Length(10).WithMessage("Enter valid number"); 
      RuleFor(s => s.Email).NotEmpty().WithMessage("Email address is required").EmailAddress().WithMessage("A valid email is required"); 
    } 
  } 

قدم 5 ساختن کلاس DbContext

حالا بیایید پوشه جدیدی به نام dal بسازیم.سپس کلاس جدیدی به نام EmployeeContext می سازیم که از آن ارث بری کرده است.

publicclassEmployeeContext DbContext { 

  publicEmployeeContext() 

  base("EmployeeDB") {} 

  publicDbSet < Employee > Empoyees { 

    get; 

    set; 

  } 

} 

قدم 6 ایجاد کلاس Repository Interface

سپس یک  generic interface را ایجاد می کنیم.


  publicinterfaceIRepository < T > whereT class { 
    IEnumerable < T > GetAll(); 
    TFindBy(object id); 
    void Add(Tobj); 
    void Update(Tobj); 
    void Delete(object id); 
    void Save(); 
  } 

قدم 7 ساخت Repository Base class

سپس ما یک ابسترکت کلاس repository ایجاد می کنیم بوسیله پیاده سازی مجازی از اینترفیس IRepositary .برای تمام Repository های دیگر ، ما بعدا بوسیله overriding کردن متدها در این کلاس ابسترکت پیاده سازی را انجام می دهیم.


  publicabstractclassRepositoryBase < T > whereT class { 
    protectedEmployeeContext _context; 
    protectedDbSet < T > dbSet; 
    publicRepositoryBase() { 
      this._context = newEmployeeContext(); 
      dbSet = _context.Set < T > (); 
    } 
    publicRepositoryBase(EmployeeContext _dataContext) { 
      this._context = _dataContext; 
      dbSet = _dataContext.Set < T > (); 
    } 
    publicvirtualIEnumerable < T > GetAll() { 
      returndbSet.ToList(); 
    } 
    publicTFindBy(object id) { 
      returndbSet.Find(id); 
    } 
    publicvirtualvoid Add(Tobj) { 
      dbSet.Add(obj); 
    } 
    publicvirtualvoid Update(Tobj) { 
      dbSet.Attach(obj); 
      _context.Entry(obj).State = EntityState.Modified; 
    } 
    publicvirtualvoid Delete(object id) { 
      T existing = dbSet.Find(id); 
      dbSet.Remove(existing); 
    } 
    publicvirtualvoid Save() { 
      _context.SaveChanges(); 
    } 
  } 

قدم 8 ساخت کلاس repository

حالا بیایید پوشه جدید به نام repository بسازیم.سپس کلاس EmployeeRepository را اضافه می کنیم که از ابسترکتی همراه با generic repository base و اینترفیس IEmployeeRepository ارث بری کرده است


  namespacemvc_CRUD.Repository { 
    publicclassEmployeeRepository RepositoryBase < Employee > , IEmployeeRepository {} 
    publicinterfaceIEmployeeRepository IRepository < Employee > {} 
  } 

قدم 9 اضافه کردن رشته اتصال

حالا نوبت اضافه کردن رشته اتصال به فایل web.config می باشد.

<connectionStrings> 
  <addname="EmployeeDB" connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;InitialCatalog=EmployeeDB;Integrated Security=True;MultipleActiveResultSets=true" providerName="System.Data.SqlClient" /> </connectionStrings> 

قدم 10

در  packet manager console دستورات زیر را اجرا کنید.

enable-migrations

add-migration "initial-migration"

update-database -verbose

قدم 11 اضافه کردن کلاس Controller

حالا باید HomeController  ویراش و کد های زیر را اضافه کنیم.


  publicclassHomeController Controller { 
    publicreadonlyIEmployeeRepository _employeeRepository; 
    publicHomeController(IEmployeeRepository _employeeRepository) { 
      this._employeeRepository = _employeeRepository; 
    } 
    publicActionResult Index() { 
      varemp = _employeeRepository.GetAll(); 
      return View(emp); 
    } 
    publicActionResult Create() { 
        return View(); 
      } 
      [HttpPost] 
    publicActionResult Create(Employeeobj) { 
        EmployeeValidationval = newEmployeeValidation(); 
        ValidationResult model = val.Validate(obj); 
        if (model.IsValid) { 
          _employeeRepository.Add(obj); 
          _employeeRepository.Save(); 
        } else { 
          foreach(ValidationFailure _error inmodel.Errors) { 
            ModelState.AddModelError(_error.PropertyName, _error.ErrorMessage); 
          } 
        } 
        return View(obj); 
      } 
      // GET Employees/Edit/5 
    publicActionResult Update(int id) { 
        varemp = _employeeRepository.FindBy(id); 
        return View(emp); 
      } 
      [HttpPost] 
      [ValidateAntiForgeryToken] 
    publicActionResult Update(Employeeemp) { 
        if (ModelState.IsValid) { 
          _employeeRepository.Update(emp); 
          _employeeRepository.Save(); 
          returnRedirectToAction("Index"); 
        } 
        return View(emp); 
      } 
      // GET Employees/Delete/5 
    publicActionResult Delete(int id) { 
        varemp = _employeeRepository.FindBy(id); 
        return View(emp); 
      } 
      [HttpPost, ActionName("Delete")] 
      [ValidateAntiForgeryToken] 
    publicActionResultDeleteConfirmed(int id) { 
      _employeeRepository.Delete(id); 
      _employeeRepository.Save(); 
      returnRedirectToAction("Index"); 
    } 
  } 

قدم 12 اضافه کردن Dependency Container

قبل از اینکه view ها رو بسازیم ، باید Dependency Container را ایجاد کنیم. UnityMvc5 را با استفاده از NuGet Package نصب کنید و کلاس  unityConfig که در پوشه App_Start قرار دارد ویرایش کنید


  publicstaticclassUnityConfig { 
    publicstaticvoidRegisterComponents() { 
      var container = newUnityContainer(); 
      // register all your components with the container here 
      // it is NOT necessary to register your controllers 
      // e.g. container.RegisterType<ITestService, TestService>(); 
      container.RegisterType < IEmployeeRepository, EmployeeRepository > (); 
      DependencyResolver.SetResolver(newUnityDependencyResolver(container)); 
    } 
  } 

سپس ثبت رو در فایل global.asax انجام دهید.

UnityConfig.RegisterComponents(); 

قدم 13 اضافه کردن Index view

حالا باید Index view را اضافه کنیم. در متد action کلیک راست کنید ، سپس بر روی add view کلیک کنید.سپس  create strongly-typed انتخاب کنید.

ما از  index برای بارگذاری سایر صفحات بوسیله jquery استفاده می کنیم ، اما قبل از آن ما باید  jqueryreveal را دریافت کنیم.ما احتیاج داریم که فایل های jqueryreveal.js و reveal.css در layout اضافه کنیم و در نهایت ویو های create,update و  delete رو بسازیم.

@model IEnumerable<mvc_CRUD.Models.Employee> 
@{ 
  ViewBag.Title = "Index"; 
} 
<div id="main_div" class="panel panel-primary"> <div class="panel-heading">Employee List</div> 
  <div class="panel-body"> 
    <div class="col-md-6"><a href="#" data-reveal-id="Create" class="CreateBtn"><i class="glyphicon glyphicon-file">Add</i></a><br />     </div> 
    <div class="table table-responsive"> 
      <table class="table table-striped table-condensed flip-content"> 
        <thead class="flip-content"> 
          <tr> 
            <th>Phone</th> 
            <th>First name</th> 
            <th>Last name</th> 
            <th>Email</th> 
            <th>Department</th> 
            <th>Gender</th> 
            <th>Is Active</th> 
            <th></th> 
          </tr> 
        </thead> 
        <tbody> 
          @foreach (var item in Model) 
          { 
            <tr> 
              <td> @Html.DisplayFor(modelItem => item.Phone) </td> 
              <td> @Html.DisplayFor(modelItem => item.FirstName) </td> 
              <td> @Html.DisplayFor(modelItem => item.LastName) </td> 
              <td> @Html.DisplayFor(modelItem => item.Email)</td> 
              <td>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Department) </td> 
              <td> @Html.DisplayFor(modelItem => item.Gender) </td> 
              <td> @Html.DisplayFor(modelItem => item.IsActive)</td> 
             <td> 
           <a href="#" id="@item.Id" data-reveal-id="Update" class="UpdateBtn"><i class="glyphicon glyphicon-edit"></i</a> 
           <a href="#" id="@item.Id" data-reveal-id="Delete" class="DeleteBtn"><i class="glyphicon glyphicon-remove"></i></a> 
            </td> 
           </tr> 
          } 
        </tbody> 
      </table> 
    </div> 
  </div> 
</div> 
<div id="Update" class="reveal-modal"></div> 
<div id="Delete" class="reveal-modal"></div> 
<a href="#" id="Create" class="reveal-modal"></a> 

برای بارگزاری سایر Viewها ، کد های جی کوئری زیر را در بخش اسکریپت در انتهای View، index اضافه می کنیم.


  @section Scripts{ 
    <script type="text/javascript"> 
      $(document).ready(function () { 
        $('.UpdateBtn').click(function () { 
          var url = '@Url.Action("Update","Home")'; 
          url = url + "?Id=" + this.id; 
          $('#Update').load(url); 
        }); 
      }); 
    </script> 
    <script type="text/javascript"> 
      $(document).ready(function () { 
        $('.DeleteBtn').click(function () { 
          var url = '@Url.Action("Delete","Home")'; 
          url = url + "?Id=" + this.id; 
          $('#Delete').load(url); 
        }); 
      }); 
    </script> 
    <script type="text/javascript"> 
      $(document).ready(function () { 
        $('.CreateBtn').click(function () { 
          var url = '@Url.Action("Create","Home")'; 
          $('#Create').load(url); 
        }); 
      }); 
    </script> 
  } 

قدم 14

حالا پروژه را اجرا می کنیم

update view

delete view

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب