استفاده از کتابخانه MpAndroidChart در اندروید

در این مقاله قصد داریم با استفاده از کتابخانه MpAndroidChart یک برنامه ایجاد کنیم که به ما نمودار نمایش دهد این برنامه با قابلیتی هست که اگر کاربر آن را به صورت افقی قرار دهد افقی نمایش می دهد و اگر عمودی نشان دهد به صورت عمودی نمایش داده می شود.

استفاده از کتابخانه MpAndroidChart در اندروید

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

کتابخانه build.gradle را ایجاد نمایید.

repositories {
 maven { url "https://jitpack.io" }
}

dependencies {
 compile 'com.github.PhilJay:MPAndroidChart:v2.2.4'
}

کلاس به صورت زیر خواهد بود:

import java.util.ArrayList;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import com.github.mikephil.charting.charts.BarChart;
import com.github.mikephil.charting.data.BarData;
import com.github.mikephil.charting.data.BarDataSet;
import com.github.mikephil.charting.data.BarEntry;
import com.github.mikephil.charting.utils.ColorTemplate;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  BarChart chart ;
  ArrayList<BarEntry> BARENTRY ;
  ArrayList<String> BarEntryLabels ;
  BarDataSet Bardataset ;
  BarData BARDATA ;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    chart = (BarChart) findViewById(R.id.chart1);

    BARENTRY = new ArrayList<>();

    BarEntryLabels = new ArrayList<String>();

    AddValuesToBARENTRY();

    AddValuesToBarEntryLabels();

    Bardataset = new BarDataSet(BARENTRY, "Projects");

    BARDATA = new BarData(BarEntryLabels, Bardataset);

    Bardataset.setColors(ColorTemplate.COLORFUL_COLORS);

    chart.setData(BARDATA);

    chart.animateY(3000);

  }

  public void AddValuesToBARENTRY(){

    BARENTRY.add(new BarEntry(2f, 0));
    BARENTRY.add(new BarEntry(4f, 1));
    BARENTRY.add(new BarEntry(6f, 2));
    BARENTRY.add(new BarEntry(8f, 3));
    BARENTRY.add(new BarEntry(7f, 4));
    BARENTRY.add(new BarEntry(3f, 5));

  }

  public void AddValuesToBarEntryLabels(){

    BarEntryLabels.add("January");
    BarEntryLabels.add("February");
    BarEntryLabels.add("March");
    BarEntryLabels.add("April");
    BarEntryLabels.add("May");
    BarEntryLabels.add("June");

  }
}

فایل xml به صورت زیر خواهد بود:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.android_examples.barchart_android_examplescom.MainActivity">

  <com.github.mikephil.charting.charts.BarChart
    android:id="@+id/chart1"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent" />

</RelativeLayout>

فایل های ضمیمه