تغییر رنگ text Input با استفاده از متریال دیزاین در اندروید

در این مقاله قصد داریم که با استفاده از متریال دیزاین ها یک صفحه ی لاگین اجاد نماییم که در این صفحه ی لاگین زمانی که کاربر بر روی edittext آن زد رنگ آن عوض شود و کوچک تر شود.

تغییر رنگ text Input با استفاده از متریال دیزاین در اندروید

داخل build.gradle قطعه کد زیر را قرار دهید:

داخل آن قطعه کد زیر را قرار دهید:

compile 'com.android.support:appcompat-v7:24.0.0'
compile 'com.android.support:design:24.2.1'

داخل style.xml قطعه کد زیر را قرار دهید:

<item name="colorControlActivated">#009688</item>
<item name="colorControlNormal">#2196F3</item>

برای اینکه زیر متن را یک خط کشیده شود از کد بالا استفاده می شود.

در کلاس قطعه کد زیر را قرار دهید:

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  }
}

در xml قطعه کد زیر را قرار دهید:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_main"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  app:context="com.android_examples.floatingedittextunderline_android_examplescom.MainActivity">

  <android.support.design.widget.TextInputLayout
    android:id="@+id/TextInputLayout2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <EditText
      android:id="@+id/edittext2"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:hint="Enter Password"
      android:layout_below="@+id/TextInputLayout1"

       />

  </android.support.design.widget.TextInputLayout>

  <android.support.design.widget.TextInputLayout
    android:id="@+id/TextInputLayout1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@+id/TextInputLayout2">

    <EditText
      android:id="@+id/edittext1"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:hint="Enter Username"
      android:layout_below="@+id/TextInputLayout1"

      />

  </android.support.design.widget.TextInputLayout>

</RelativeLayout>

داخل فایل style قطعه کد زیر را قرار دهید:

<resources>

  <!-- Base application theme. -->
  <style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar">
    <!-- Customize your theme here. -->
    <item name="colorPrimary">@color/colorPrimary</item>
    <item name="colorPrimaryDark">@color/colorPrimaryDark</item>
    <item name="colorAccent">@color/colorAccent</item>

    <item name="colorControlNormal">#2196F3</item>

    <item name="colorControlActivated">#009688</item>

  </style>

</resources>

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه