اسلاید شو تصاویر با استفاده از Url در اندروید

در این مقاله قصد داریم یک اسلاید شوی ساده ایجاد نماییم این اسلاید شو عکس ها را پشت سر هم نمایش می دهد و لی به صورت آنلاین کار می کند و از آدرسی که شما برای نمایش عکس ها بدهید از همان جا عکس ها را لود می کند و نمایش می دهد.

اسلاید شو تصاویر با استفاده از Url در اندروید

ابتدا پروژه ی خود را باز کرده  و مانند تصویر زیر Build.gardle را باز نمایید

قطعه کد زیر را قرار دهید:

compile 'com.android.support:appcompat-v7:24.2.1'
compile 'com.squareup.picasso:picasso:2.3.2'
compile 'com.nineoldandroids:library:2.4.0'
compile 'com.daimajia.slider:library:1.1.5@aar'

حالا permission های زیر را در قسمت android.manifest قرار دهید:

<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

در کلاس main قطعه کد زیر را قرار دهید:

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.widget.Toast;
import com.daimajia.slider.library.Animations.DescriptionAnimation;
import com.daimajia.slider.library.SliderLayout;
import com.daimajia.slider.library.SliderTypes.BaseSliderView;
import com.daimajia.slider.library.SliderTypes.TextSliderView;
import com.daimajia.slider.library.Tricks.ViewPagerEx;
import java.util.HashMap;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements BaseSliderView.OnSliderClickListener, ViewPagerEx.OnPageChangeListener{

  SliderLayout sliderLayout;
  HashMap<String,String> Hash_file_maps ;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

    super.onCreate(savedInstanceState);

    setContentView(R.layout.activity_main);

    Hash_file_maps = new HashMap<String, String>();

    sliderLayout = (SliderLayout)findViewById(R.id.slider);

    Hash_file_maps.put("Android CupCake", "http://androidblog.esy.es/images/cupcake-1.png");
    Hash_file_maps.put("Android Donut", "http://androidblog.esy.es/images/donut-2.png");
    Hash_file_maps.put("Android Eclair", "http://androidblog.esy.es/images/eclair-3.png");
    Hash_file_maps.put("Android Froyo", "http://androidblog.esy.es/images/froyo-4.png");
    Hash_file_maps.put("Android GingerBread", "http://androidblog.esy.es/images/gingerbread-5.png");

    for(String name : Hash_file_maps.keySet()){

      TextSliderView textSliderView = new TextSliderView(MainActivity.this);
      textSliderView
          .description(name)
          .image(Hash_file_maps.get(name))
          .setScaleType(BaseSliderView.ScaleType.Fit)
          .setOnSliderClickListener(this);
      textSliderView.bundle(new Bundle());
      textSliderView.getBundle()
          .putString("extra",name);
      sliderLayout.addSlider(textSliderView);
    }
    sliderLayout.setPresetTransformer(SliderLayout.Transformer.Accordion);
    sliderLayout.setPresetIndicator(SliderLayout.PresetIndicators.Center_Bottom);
    sliderLayout.setCustomAnimation(new DescriptionAnimation());
    sliderLayout.setDuration(3000);
    sliderLayout.addOnPageChangeListener(this);
  }
  @Override
  protected void onStop() {

    sliderLayout.stopAutoCycle();

    super.onStop();
  }

  @Override
  public void onSliderClick(BaseSliderView slider) {

    Toast.makeText(this,slider.getBundle().get("extra") + "",Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

  @Override
  public void onPageScrolled(int position, float positionOffset, int positionOffsetPixels) {}

  @Override
  public void onPageSelected(int position) {

    Log.d("Slider Demo", "Page Changed: " + position);
  }

  @Override
  public void onPageScrollStateChanged(int state) {}
}

حالا باید کد xml را قرار بدهید:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_main"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="com.android_examples.autoimageslider_android_examplescom.MainActivity">


  <com.daimajia.slider.library.SliderLayout
    android:id="@+id/slider"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="320dp"
    />

</RelativeLayout>

manifest به صورت زیر خواهد بود:

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.android_examples.autoimageslider_android_examplescom">

  <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

خروجی کار به صورت زیر خواهد بود:

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید