ساخت collapsing در اندروید

در این مقاله قصد داریم با استفاده از متریال دیزان برای شما یک نمونه قرار دهیم به این صورت که شما یک لیست ویو دارید و بالای آن عکس وقتی لیست ویو را به سمت بالا بکشید عکس جمع می شود و متن مورد نظرتان در قسمت بالا به صورت title قرار می گیرد.

ساخت collapsing در اندروید

ابتدا شما باید app.build را باز نمایید:

حالا قطعه کد زیر را قرار دهید:

compile 'com.android.support:appcompat-v7:24.0.0'
compile 'com.android.support:design:24.0.0'

باید در قسمت app.build قطعه کد زیر را بنویسید:

کلاس شما به صورت زیر خواهد بود

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout;
import android.support.v7.widget.Toolbar;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  Toolbar toolbar;
  CollapsingToolbarLayout collapsingToolbarLayout;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

    super.onCreate(savedInstanceState);

    setContentView(R.layout.activity_main);

    toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar1);
    collapsingToolbarLayout = (CollapsingToolbarLayout) findViewById(R.id.CollapsingToolbarLayout1);

    setSupportActionBar(toolbar);

    collapsingToolbarLayout.setTitle("Collapsing Toolbar");

  }
}

در قسمت layout قطعه کد زیر را قرار دهید:

<android.support.v4.widget.DrawerLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:id="@+id/drawerlayout1">

  <android.support.design.widget.CoordinatorLayout
    android:id="@+id/coordinatorlayout"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    app:expandedTitleMarginStart="70dp">

    <android.support.design.widget.AppBarLayout
      android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="230dp">

      <android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout
        android:id="@+id/CollapsingToolbarLayout1"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        app:layout_scrollFlags="scroll|exitUntilCollapsed">

        <ImageView
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="match_parent"
          android:scaleType="centerCrop"
          android:src="@drawable/background_image_new"
          />

        <android.support.v7.widget.Toolbar
          android:id="@+id/toolbar1"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="?attr/actionBarSize"
          app:popupTheme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Light"
          app:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar"
          app:layout_collapseMode="pin"
          android:minHeight="?attr/actionBarSize"/>

      </android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout>

    </android.support.design.widget.AppBarLayout>

    <android.support.v4.widget.NestedScrollView
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:fillViewport="true"
      app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior">

      <LinearLayout
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical">

        <TextView
          android:text="TextView 1"
          android:id="@+id/textview1"
          android:layout_width="fill_parent"
          android:layout_height="70dp"
          android:layout_centerHorizontal="true"
          android:layout_centerVertical="true"
          android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
          android:gravity="center"
          android:background="#F44336"
          android:textColor="#FAFAFA"/>

        <TextView
          android:text="TextView 2"
          android:id="@+id/textview2"
          android:layout_width="fill_parent"
          android:layout_height="70dp"
          android:layout_centerHorizontal="true"
          android:layout_centerVertical="true"
          android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
          android:gravity="center"
          android:background="#E91E63"
          android:textColor="#FAFAFA"/>

        <TextView
          android:text="TextView 3"
          android:id="@+id/textview3"
          android:layout_width="fill_parent"
          android:layout_height="70dp"
          android:layout_centerHorizontal="true"
          android:layout_centerVertical="true"
          android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
          android:gravity="center"
          android:background="#2196F3"
          android:textColor="#FAFAFA"/>


        <TextView
          android:text="TextView 4"
          android:id="@+id/textview4"
          android:layout_width="fill_parent"
          android:layout_height="70dp"
          android:layout_centerHorizontal="true"
          android:layout_centerVertical="true"
          android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
          android:gravity="center"
          android:background="#FF9800"
          android:textColor="#FAFAFA"/>

        <TextView
          android:text="TextView 5"
          android:id="@+id/textview5"
          android:layout_width="fill_parent"
          android:layout_height="70dp"
          android:layout_centerHorizontal="true"
          android:layout_centerVertical="true"
          android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
          android:gravity="center"
          android:background="#009688"
          android:textColor="#FAFAFA"/>

        <TextView
          android:text="TextView 6"
          android:id="@+id/textview6"
          android:layout_width="fill_parent"
          android:layout_height="70dp"
          android:layout_centerHorizontal="true"
          android:layout_centerVertical="true"
          android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
          android:gravity="center"
          android:background="#F4FF81"
          android:textColor="#000000"/>

        <TextView
          android:text="TextView 7"
          android:id="@+id/textview7"
          android:layout_width="fill_parent"
          android:layout_height="70dp"
          android:layout_centerHorizontal="true"
          android:layout_centerVertical="true"
          android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
          android:gravity="center"
          android:background="#FFEB3B"
          android:textColor="#000000"/>

      </LinearLayout>

    </android.support.v4.widget.NestedScrollView>

  </android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

</android.support.v4.widget.DrawerLayout>

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه