چک کردن پر یا خالی بودن EditText در اندروید

در این مقاله قصد داریم که یک نمونه برای شما قرار دهیم به این صورت که شما می توانید با پر یا خالی بودن edittext خودتان را با استفاده از یک دکمه متوجه شوید که آیا خالی هست یا پر شده است.

چک کردن پر یا خالی بودن EditText در اندروید

برای این سورس ابتدا در کلاس جاوا قطعه کد زیر را قرار دهید:

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.text.TextUtils;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity {

 EditText edittext;
 Button button;
 String GetEditText;
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);
 
 button = (Button)findViewById(R.id.button1);
 edittext = (EditText)findViewById(R.id.editText1);
 
 button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 
 @Override
 public void onClick(View v) {
 // TODO Auto-generated method stub
 
 GetEditText = edittext.getText().toString();
 
 if(TextUtils.isEmpty(GetEditText)){
 
 Toast.makeText(MainActivity.this, "EditText is Empty", Toast.LENGTH_LONG).show();
 
 }
 else {
 
 Toast.makeText(MainActivity.this, "EditText is Not Empty", Toast.LENGTH_LONG).show();
 
 }
 }
 });
 }

}

حالا در قسمت layout قطعه کد زیر را قرار دهید:

 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
 android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
 tools:context="com.checkedittextemptyornot_android_examples.com.MainActivity" >

 <EditText
 android:id="@+id/editText1"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_alignParentTop="true"
 android:layout_centerHorizontal="true"
 android:layout_marginTop="139dp"
 android:ems="10" >

 </EditText>

 <Button
 android:id="@+id/button1"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_below="@+id/editText1"
 android:layout_centerHorizontal="true"
 android:layout_marginTop="28dp"
 android:text="Click Here to Check whether EditText is empty or not in android" />

</RelativeLayout>

خروجی کار به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه