خواندن فایل Notepad از یک آدرس و نمایش آن در TextView

در این مقاله قصد داریم یک فایل Notepad را که در یک آدرس در نت بار گذاری شده با زدن یک کلیک خوانده شود و متن مورد نظر را در یک textview نمایش دهیم معمولا این را در اپلیکیشن هایی که نیاز به آدرس اینترنتی دارد نمایش می دهیم.

خواندن فایل Notepad از یک آدرس و نمایش آن در TextView

این متن مورد نظر در آدرس مورد نظر ذخیره می شود و هر موقع بخواهید دنبال آدرس رفته و متن در یک textview بار گذاری و نمایش داده می شود برای این کار باید یک مجوز دسترسی داده شود.

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

کلاس مورد نظر به صورت زیر می باشد

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import android.os.AsyncTask;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  String TextFileURL = "http://www.android-examples.com/wp-content/uploads/2016/11/sample-text-file.txt" ;
  TextView textView ;
  Button button ;
  URL url ;
  String TextHolder = "" , TextHolder2 = "";
  BufferedReader bufferReader ;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    textView = (TextView)findViewById(R.id.textView);

    button = (Button)findViewById(R.id.button);

    button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {

        new GetNotePadFileFromServer().execute();

      }
    });

  }

  public class GetNotePadFileFromServer extends AsyncTask<Void, Void, Void>{

    @Override
    protected Void doInBackground(Void... params) {

      try {
        url = new URL(TextFileURL);

        bufferReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(url.openStream()));

        while ((TextHolder2 = bufferReader.readLine()) != null) {

          TextHolder += TextHolder2;
        }
        bufferReader.close();

      } catch (MalformedURLException malformedURLException) {

        // TODO Auto-generated catch block
        malformedURLException.printStackTrace();
        TextHolder = malformedURLException.toString();

      } catch (IOException iOException) {

        // TODO Auto-generated catch block
        iOException.printStackTrace();

        TextHolder = iOException.toString();
      }

      return null;

    }

    @Override
    protected void onPostExecute(Void finalTextHolder) {

      textView.setText(TextHolder);

      super.onPostExecute(finalTextHolder);
    }

  }


}

لایه ی xml به صورت زیر است

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_main"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="com.android_examples.readtextfromurl_android_examplescom.MainActivity"
  android:background="#FFF8E1">


  <Button
    android:text="Click here to show online Notepad file into textview "
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:id="@+id/button" />

  <TextView
    android:text="Your Text File text disply here"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/textView"
    android:textColor="#000000"
    android:textSize="20dp"
    android:gravity="center"
    android:layout_marginBottom="74dp"
    android:padding="5dp"
    android:layout_above="@+id/button"
    android:layout_centerHorizontal="true" />

</RelativeLayout>

کلاس android manifest در آخر به صورت زیر خواهد بود

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.android_examples.readtextfromurl_android_examplescom">

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

خروجی کار به صورت زیر است:

فایل های ضمیمه