آپلود انواع مختلف فایل ها در اندروید

در این مقاله می خواهیم با استفاده از این سورس تمام انواع مختلف فایل های ذخیره شده را باز نماییم با استفاده از file manager های مختلف در بعضی مواقع شما می خواهید یک نوع از فایل را باز نمایید و با استفاده از Toast پیغام برای شما نمایش داده می شود.

آپلود انواع مختلف فایل ها در اندروید

در واقع با استفاده از settype شما می توانید نوع فایل مورد نظر را انتحاب نمایید و با هر فرمتی دلخواه می توانید فایل های ذخیره ی شده ی خود را باز نمایید.

ابتدا در کلاس جاوا قطعه کد مورد نظر را قرار دهید:

package com.android_examples.pickfile_android_examplescom;
import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  Button button ;
  Intent intent ;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    button = (Button)findViewById(R.id.button) ;

    button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {

        intent = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
        intent.setType("*/*");
        startActivityForResult(intent, 7);

      }
    });

  }

  @Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    // TODO Auto-generated method stub

    switch(requestCode){

      case 7:

        if(resultCode==RESULT_OK){

          String PathHolder = data.getData().getPath();

          Toast.makeText(MainActivity.this, PathHolder , Toast.LENGTH_LONG).show();

        }
        break;

    }
  }

}

بعد از آن xml مورد نظر را قرار دهید:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_main"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.android_examples.pickfile_android_examplescom.MainActivity"
  android:background="#FFF8E1">

  <Button
    android:text="Click here to open file manager explorer and pick any file "
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:id="@+id/button" />
</RelativeLayout>

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه