ساخت دکمه با استفاده از کدنویسی main دراندروید

در این مقاله می خواهیم با استفاده از کد نویسی یک دکمه ایجاد نماییم و نمی خواهیم از خود دکمه هایی که در ابزار اندروید وجود دارد استفاده نماییم می خواهیم یک دکمه داینامیک ایجاد نماییم.

ساخت دکمه با استفاده از کدنویسی main دراندروید

در کلاس جاوا قطعه کد زیر را قرار می دهید:

package com.android_examples.com.dynamicbuttonandroid;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Gravity;
import android.widget.Button;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.LinearLayout.LayoutParams;

public class MainActivity extends Activity {

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 
 LinearLayout linearLayout = new LinearLayout(this);
 Button button = new Button(this);
 button.setText(" Button Programmatically ");
 button.setTextSize(20);
 button.setGravity(Gravity.CENTER);
 
 linearLayout.addView(button);
 
 this.setContentView(linearLayout, new LinearLayout.LayoutParams(
 LayoutParams.MATCH_PARENT, LayoutParams.MATCH_PARENT));

 }
}

در لایه ی main هم قطعه کد زیر را قرار دهید:

 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
 android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
 tools:context="com.android_examples.com.dynamicbuttonandroid.MainActivity" >

</RelativeLayout>

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه