ساخت Image Slider سه بعدی با استفاده از jQuery در MVC

در این مقاله ما یک Image Slider سه بعدی Responsive در صفحات ASP.NET MVC و با استفاده از Adaptor خواهیم ساخت. هدف Adaptor ایجاد slider با استفاده از انیمیشن های دوبعدی یا سه بعدی با رابط کاربری ساده برای توسعه دهنده ها است.

ساخت Image Slider سه بعدی با استفاده از jQuery در MVC

گام اول:

یک پروژه ASP.NET MVC ایجاد و نام آن را JQueryImageSlider قرار دهید.

فایل های پلاگین مورد نظر را دانلود نمایید و تمام فولدر های  css, img, js را به پروژه خود اضافه کنید.

گام دوم:

در _Layout.cshtml  فایل های Adaptor 3D slider را اضافه کنید.

گام سوم:

اکنون یک مدل به نام ImageModel بسازید. این مدل شامل اطلاعات slider شما از database است.

public class Imagemodel
  {
    public int ImageID { get; set; }
    public string ImageName { get; set; }
    public string ImagePath { get; set; }
  }

گام چهارم:

لیستی از تصاویر را از repository برای اتصال به slider بسازید.

List<Imagemodel> imageList = new List<Imagemodel>();
      imageList.Add(new Imagemodel { ImageID = 1, ImageName = "Image 1", ImagePath = "/img/the-battle.jpg" });
      imageList.Add(new Imagemodel { ImageID = 2, ImageName = "Image 2", ImagePath = "/img/hiding-the-map.jpg" });
      imageList.Add(new Imagemodel { ImageID = 3, ImageName = "Image 3", ImagePath = "/img/theres-the-buoy.jpg" });
      imageList.Add(new Imagemodel { ImageID = 4, ImageName = "Image 4", ImagePath = "/img/finding-the-key.jpg" });
      imageList.Add(new Imagemodel { ImageID = 5, ImageName = "Image 5", ImagePath = "/img/lets-get-out-of-here.jpg" });
      return View(imageList);

گام پنجم:

کد HTML زیر را به View مورد نظر اضافه نمایید.

<div id="page" class="row">
    <section>

      <div id="viewport">
        <div id="box">
          @foreach (var item in Model)
          {
            <figure class="slide">
              <img src=@item.ImagePath class="img-responsive">

            </figure>
          }
        </div>
      </div>
      <footer>
        <nav class="slider-controls">
          <a class="increment-control" href="#" id="prev" title="go to the next slide">&laquo; قبلی</a>
          <a class="increment-control" href="#" id="next" title="go to the next slide">بعدی &raquo;</a>
          <ul id="controls">
            @{int index = 0;}
            @foreach (var item in Model)
            {

              string cssClass = index.Equals(0) ? "goto-slide current" : "goto-slide";

              <li><a class="@cssClass" href=" #" data-slideindex="@index"></a></li>
              index = index + 1;
            }
          </ul>
        </nav>
      </footer>
    </section>
    <aside dir="rtl" id="effect-switcher">
      <h2>نوع انیمیشن را انتخاب کنید</h2>
      <ul id="effect-list">
        <li><a href="#" class="effect current" data-fx="scrollVert3d">چرخش عمودی<span class="new-effect">3D</span></a></li>
        <li><a href="#" class="effect" data-fx="scrollHorz3d">چرخش افقی<span class="new-effect">3D</span></a></li>
        <li><a href="#" class="effect" data-fx="tile3d">چرخش کاشی <span class="new-effect">3D</span></a></li>
        <li><a href="#" class="effect" data-fx="tile">چرخش کاشی</a></li>
        <li><a href="#" class="effect" data-fx="scrollVert">چرخش عمودی</a></li>
        <li><a href="#" class="effect" data-fx="scrollHorz">چرخش افقی</a></li>
        <li><a href="#" class="effect" data-fx="blindLeft">حرکت به چپ</a></li>
        <li><a href="#" class="effect" data-fx="blindDown">حرکت به پایین</a></li>
        <li><a href="#" class="effect" data-fx="fade">محو شدن</a></li>
      </ul>
    </aside>
  </div>

گام ششم:

script زیر را به View مورد نظر اضافه نمایید.

@section scripts{
  <script type="text/javascript">

    $(function () {
      var switchIndicator = function ($c, $n, currIndex, nextIndex) {
        $timeIndicator.stop().css('width', 0);
        $indicators.removeClass('current').eq(nextIndex).addClass('current');
      };
      var startTimeIndicator = function () {
        $timeIndicator.animate({ width: '100%' }, slideInterval);
      };
      var $box = $('#box')
       , $indicators = $('.goto-slide')
       , $effects = $('.effect')
       , $timeIndicator = $('#time-indicator')
       , slideInterval = 5000
       , defaultOptions = {
         speed: 1200
         , autoScroll: true
         , timeout: slideInterval
         , next: '#next'
         , prev: '#prev'
         , pause: '#pause'
         , onbefore: switchIndicator
         , onafter: startTimeIndicator
       }
       , effectOptions = {
         'blindLeft': { blindCount: 15 }
        , 'blindDown': { blindCount: 15 }
        , 'tile3d': { tileRows: 6, rowOffset: 80 }
        , 'tile': { tileRows: 6, rowOffset: 80 }
       };
      $box.boxSlider(defaultOptions);
      startTimeIndicator();
      $('#controls').on('click', '.goto-slide', function (ev) {
        $box.boxSlider('showSlide', $(this).data('slideindex'));
        ev.preventDefault();
      });
      $('#effect-list').on('click', '.effect', function (ev) {
        var $effect = $(this)
         , fx = $effect.data('fx')
         , extraOptions = effectOptions[fx];

        $effects.removeClass('current');
        $effect.addClass('current');
        switchIndicator(null, null, 0, 0);
        $box
         .boxSlider('destroy')
         .boxSlider($.extend({ effect: fx }, defaultOptions, extraOptions));
        startTimeIndicator();

        ev.preventDefault();
      });
    });

  </script>
}

اگر در Slider خود نیاز به عنوان برای هر تصویر داشتید میتوانید از figcaption استفاده نمایید.

@foreach (var item in Model)
          {
            <figure class="slide">
              <figcaption>برنامه نویسان</figcaption>
              <img src=@item.ImagePath class="img-responsive">

            </figure>
          }

اکنون شما یک Slider سه بعدی و Responsive دارید که به خوبی در صفحات ASP.NET MVC کار میکند.

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب