نحوه ذخیره تصویر در پایگاه داده و نمایش آن درView با استفاده از MVC

در این مقاله قصد داریم که نحوه ذخیره عکس در پایگاه داده و نمایش آن در view در MVC 5 را با بیان یک مثال و به صورت گام به گام به شما آموزش بدهیم.

نحوه ذخیره تصویر در پایگاه داده و نمایش آن درView با استفاده از MVC

تصاویر به صورت داده باینری ذخیره میشوند و به صورت ارایه ای از BYTE ها آوزده میشوند و سپس آرایه BYTE تبدیل به رشته BASE 64 میشود و سپس در View در ASP.NET MVC 5 نمایش داده می شود.

استفاده از Entity Framework برای افزودن جدول و رشته اتصال

با استفاده از مراحل  Data->ADO.NET Entity Data Model و رشته اتصال ، آن به صورت خودکار در web.config بروز میشود و جدول به صورت یک کلاس و ستون ها به صورت ویژگی نگاشت میشوند.

این جدول که برای ذخیره تصاویر و جزئیات استفاده می شود ، نوع داده ستون BinaryPhoto به صورت (Varbinary(max  برای ذخیره تصویر در پایگاه داده با فرمت بایت است و نوع داده ستون PathPhoto برای ذخیره url و آدرس  تصویر به صورت (nvarchar(50 است.

در  index .cshtml

ما جزئیات را ارسال میکنیم  و  از "type=”file برای تصویر استفاده میکنیم.

<h2>Index</h2> @using (Html.BeginForm("Index", "Default", FormMethod.Post, new { enctype = "multipart/form-data" }))
{
  <div class="container">
    <table>
     
      <tr>
        <td style="width:250px;height:50px"><label>عکس باینری</label><input type="file" name="file1" id="file1" style="width: 100%;" /> <br /></td>
        <td><input style="padding:2px 48px" type="submit" value="ثبت" /></td>
      </tr>
    </table>
  </div> 
} 

در اکشن متد کنترلر

 testEntities db = new testEntities();
    //  
    public ActionResult Index()
    {
      return View();
    }
    [HttpPost]
    public ActionResult Index(Person Details, HttpPostedFileBase File1)
    {


      if (File1 != null && File1.ContentLength > 0)
      {
        Details.image = new byte[File1.ContentLength];
        File1.InputStream.Read(Details.image, 0, File1.ContentLength);
        string ImageName = System.IO.Path.GetFileName(File1.FileName);
        string physicalPath = Server.MapPath("~/img/" + ImageName);
        File1.SaveAs(physicalPath);
        Details.imagepath = "img/" + ImageName;
        db.Person.Add(Details);
        db.SaveChanges();
        return PartialView("detail", db.Person);
      }
      else
      { //if both file1 and file2 are null then we can store others details without any image 
        db.Person.Add(Details);
        db.SaveChanges();
        return PartialView("detail", db.Person);
      }
    } 

در detail.cshtml / برای نمایش عکس و سایر جزئیات

@model IEnumerable<ذخیره_عکس_در_پایگاه_داده.Models.Person>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <link href="~/Content/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body class="container" style="margin-top:50px">

  <table class="table table-bordered">
    <tr style="background-color:gray">
      <th style="text-align:center"><h2>تصویر</h2></th>
      <th style="text-align:center"><h2>آدرس تصویر</h2></th>
    </tr>
    @foreach (var detail in Model)
    {
      <tr>
        <th style="text-align:center">
          <label style="text-align:center">@detail.imagepath</label>
        </th>
        <th style="text-align:center">
          @{var base64 = Convert.ToBase64String(detail.image);
            var imgsrc = string.Format("data:image/jpg;base64,{0}", base64);
            <img src='@imgsrc' style="width:100%;height:100%;max-width:150px;max-height:150px" />
          }
        </th>

      </tr>
            }
  </table>
</body>
</html>

خروجی

در پایگاه داده به صورت زیر ذخیره میشود.

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه