نحوه ذخیره تصویر در پایگاه داده و نمایش آن درView با استفاده از MVC

سه شنبه 18 مهر 1396

در این مقاله قصد داریم که نحوه ذخیره عکس در پایگاه داده و نمایش آن در view در MVC 5 را با بیان یک مثال و به صورت گام به گام به شما آموزش بدهیم.

نحوه ذخیره تصویر در پایگاه داده و نمایش آن درView با استفاده از MVC

تصاویر به صورت داده باینری ذخیره میشوند و به صورت ارایه ای از BYTE ها آوزده میشوند و سپس آرایه BYTE تبدیل به رشته BASE 64 میشود و سپس در View در ASP.NET MVC 5 نمایش داده می شود.

استفاده از Entity Framework برای افزودن جدول و رشته اتصال

با استفاده از مراحل  Data->ADO.NET Entity Data Model و رشته اتصال ، آن به صورت خودکار در web.config بروز میشود و جدول به صورت یک کلاس و ستون ها به صورت ویژگی نگاشت میشوند.

این جدول که برای ذخیره تصاویر و جزئیات استفاده می شود ، نوع داده ستون BinaryPhoto به صورت (Varbinary(max  برای ذخیره تصویر در پایگاه داده با فرمت بایت است و نوع داده ستون PathPhoto برای ذخیره url و آدرس  تصویر به صورت (nvarchar(50 است.

در  index .cshtml

ما جزئیات را ارسال میکنیم  و  از "type=”file برای تصویر استفاده میکنیم.

<h2>Index</h2> @using (Html.BeginForm("Index", "Default", FormMethod.Post, new { enctype = "multipart/form-data" }))
{
  <div class="container">
    <table>
     
      <tr>
        <td style="width:250px;height:50px"><label>عکس باینری</label><input type="file" name="file1" id="file1" style="width: 100%;" /> <br /></td>
        <td><input style="padding:2px 48px" type="submit" value="ثبت" /></td>
      </tr>
    </table>
  </div> 
} 

در اکشن متد کنترلر

 testEntities db = new testEntities();
    //  
    public ActionResult Index()
    {
      return View();
    }
    [HttpPost]
    public ActionResult Index(Person Details, HttpPostedFileBase File1)
    {


      if (File1 != null && File1.ContentLength > 0)
      {
        Details.image = new byte[File1.ContentLength];
        File1.InputStream.Read(Details.image, 0, File1.ContentLength);
        string ImageName = System.IO.Path.GetFileName(File1.FileName);
        string physicalPath = Server.MapPath("~/img/" + ImageName);
        File1.SaveAs(physicalPath);
        Details.imagepath = "img/" + ImageName;
        db.Person.Add(Details);
        db.SaveChanges();
        return PartialView("detail", db.Person);
      }
      else
      { //if both file1 and file2 are null then we can store others details without any image 
        db.Person.Add(Details);
        db.SaveChanges();
        return PartialView("detail", db.Person);
      }
    } 

در detail.cshtml / برای نمایش عکس و سایر جزئیات

@model IEnumerable<ذخیره_عکس_در_پایگاه_داده.Models.Person>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <link href="~/Content/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body class="container" style="margin-top:50px">

  <table class="table table-bordered">
    <tr style="background-color:gray">
      <th style="text-align:center"><h2>تصویر</h2></th>
      <th style="text-align:center"><h2>آدرس تصویر</h2></th>
    </tr>
    @foreach (var detail in Model)
    {
      <tr>
        <th style="text-align:center">
          <label style="text-align:center">@detail.imagepath</label>
        </th>
        <th style="text-align:center">
          @{var base64 = Convert.ToBase64String(detail.image);
            var imgsrc = string.Format("data:image/jpg;base64,{0}", base64);
            <img src='@imgsrc' style="width:100%;height:100%;max-width:150px;max-height:150px" />
          }
        </th>

      </tr>
            }
  </table>
</body>
</html>

خروجی

در پایگاه داده به صورت زیر ذخیره میشود.

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه

برنامه نویسان

نویسنده 3355 مقاله در برنامه نویسان

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید