آپلود فایل با استفاده از JQuery Progress Bar در MVC

در این مقاله قصد داریم که به شما نحوه پیاده سازی jquery progress bar در کنترل فایل آپلود در ASP.Net MVC را به صورت گام به گام و تصویری و مطرح کردن یک مثال آموزش بدهیم.

آپلود فایل با استفاده از JQuery Progress Bar در MVC

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

گام اول) ما باید یک پروژه mvc در visual studio ایجاد کنیم.برای انجام اینکار،visual studio را باز کنید و New Project را انتخاب کنید ویک پنجره دیالوگ جدید برای شما ظاهر میشود ، از سمت چپ آن  را انتخاب کنید سپس Web  را انتخاب کنید و بعد از آن ASP.NET MVC 4 Application را انتخاب کرده و یک نام برای پروژه خود انتخاب کنید و بر روی OK کلیک کنید.

دوباره یک پنجره دیالوگ برای شما باز خواهد شد.در این پنجره Internet Application را انتخاب کنید.

تصاویر زیر را رفرنس کار خود قرار دهید:

گام دوم)در حال حاضر شما فایل های پروژه خود را در سمت راست visual studio مشاهده میکنید.به تصاویر زیر توجه کنید:

گام سوم ) فولدر controller را باز کنید.ما در آن کنترلرهای پیشفرض Home و Account را داریم.اینها زمانی که یک پروژه جدید asp mvc ایجاد کردیم ، ایجاد شده اند.

اگر شما کنترلر Home را باز کنید، میتوانید کدهای پیش فرض آن را مشاهده کنبد.به تصاویر زیر دقت کنید:

گام چهارم)در پوشه View ما میتوانیم فولدر Home  را مشاهده کنیم و میتوانیم View به نام Index را مشاهده کنیم.این زمانی که که پروژه را ایجاد کردیم ، ایحاد شده است.

اگر شما میخواهید یک View برای Action Result خود ایجاد کنید ، فقط بر روی action result راست کلیک کنید و گزینه Add View را انتخاب کنید.به تصاویر زیر دقت کنید:

گام پنجم)حالا کدهای Index را بسته به نیاز خود تغییر دهید.

لطفا کدهای زیر را کپی و در ویو Index قرار دهید.

توجه)ما در اینجا css  و  script  های مربوط به ProgressBar را با استفاده از CDN افزوده ایم.

@{ 
  ViewBag.Title = "Home Page"; 
} 
<link href="https://code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/ui-lightness/jquery-ui.css" 
  rel="stylesheet">  @*I got this link from Tutorials point*@ 
<link href="../../Content/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> @*Download Bootstrap from Nuget Package manager*@ 
<link href="../../Content/bootstrap-theme.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<style> 
  .ui-widget-header 
  { 
    background: #cedc98; 
    border: 1px solid #DDDDDD; 
    color: #333333; 
    font-weight: bold; 
  } 
  .progress-label 
  { 
    position: absolute; 
    left: 50%; 
    top: 13px; 
    font-weight: bold; 
    text-shadow: 1px 1px 0 #fff; 
  } 
  .red 
  { 
    color: red; 
  } 
</style> 
<div class="container"> 
  <h1> 
    File Upload Demo</h1> 
  <div id="FileBrowse"> 
    <div class="row"> 
      <div class="col-sm-4"> 
        <input type="file" id="Files" /> 
      </div> 
      <div class="col-sm-2"> 
        <input type="button" id="UploadBtn" class="btn btn-danger" value="Upload" /> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
  <div class="row"> 
    <div class="col-sm-4"> 
      <div id="progressbar-5"> 
        <div class="progress-label"> 
        </div> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
  <br /> 
  <div class="row"> 
    <div class="col-sm-6"> 
      <table class="table" id="ListofFiles"> 
        <tr> 
          <th> 
            Files 
          </th> 
          <th> 
            Action 
          </th> 
        </tr> 
      </table> 
    </div> 
  </div> 
  <br /> 
  <br /> 
  <br /> 
  <br /> 
</div> 
@section scripts{ 
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>  
  <script src="https://code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script> 
  <script> 
     
    $('#UploadBtn').click(function () { 
 
      var fileUpload = $("#Files").get(0); 
      var files = fileUpload.files; 
      // Create FormData object  
      var fileData = new FormData(); 
      // Looping over all files and add it to FormData object  
      for (var i = 0; i < files.length; i++) { 
        fileData.append(files[i].name, files[i]); 
      } 
      $.ajax({ 
        url: '/Home/UploadFiles', 
        type: "POST", 
        contentType: false, // Not to set any content header  
        processData: false, // Not to process data  
        data: fileData, 
        async: false, 
        success: function (result) { 
          if (result != "") { 
            $('#FileBrowse').find("*").prop("disabled", true); 
            LoadProgressBar(result); //calling LoadProgressBar function to load the progress bar. 
          } 
        }, 
        error: function (err) { 
          alert(err.statusText); 
        } 
      }); 
 
    }); 
 
    function LoadProgressBar(result) { 
      var progressbar = $("#progressbar-5"); 
      var progressLabel = $(".progress-label"); 
      progressbar.show(); 
      $("#progressbar-5").progressbar({ 
        //value: false, 
        change: function () { 
          progressLabel.text( 
           progressbar.progressbar("value") + "%"); // Showing the progress increment value in progress bar 
        }, 
        complete: function () { 
          progressLabel.text("Loading Completed!");  
          progressbar.progressbar("value", 0); //Reinitialize the progress bar value 0 
          progressLabel.text("");  
          progressbar.hide(); //Hiding the progress bar 
          var markup = "<tr><td>" + result + "</td><td><a href='#' onclick='DeleteFile(\"" + result + "\")'><span class='glyphicon glyphicon-remove red'></span></a></td></tr>"; // Binding the file name 
          $("#ListofFiles tbody").append(markup); 
          $('#Files').val(''); 
          $('#FileBrowse').find("*").prop("disabled", false); 
        } 
      }); 
      function progress() { 
        var val = progressbar.progressbar("value") || 0; 
        progressbar.progressbar("value", val + 1); 
        if (val < 99) { 
          setTimeout(progress, 25); 
        } 
      } 
      setTimeout(progress, 100); 
    } 
 
    function DeleteFile(FileName) {  
     
    //Write your delete logic here 
    } 
   
  </script> 
} 

به درک کدهای جدید میپردازیم ، ما از یک کنترل file input و  html input button استفاده کرده ایم.کد ها را در زیر مشاهده میکنید:

<div id="FileBrowse"> 
    <div class="row"> 
      <div class="col-sm-4"> 
        <input type="file" id="Files" /> 
      </div> 
      <div class="col-sm-2"> 
        <input type="button" id="UploadBtn" class="btn btn-danger" value="Upload" /> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
  <div class="row"> 
    <div class="col-sm-4"> 
      <div id="progressbar-5"> 
        <div class="progress-label"> 
        </div> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 

ما از یک جدول html  برای نمایش لیست فایل ها استفاده کرده ایم.کدهای مربوط به آن را در زیر مشاهده میکنید:

<div class="row"> 
    <div class="col-sm-6"> 
      <table class="table" id="ListofFiles"> 
        <tr> 
          <th> 
            Files 
          </th> 
          <th> 
            Action 
          </th> 
        </tr> 
      </table> 
    </div> 
  </div> 

در jquery  ما برای دکمه آپلود یک رویداد cLICK نوشته ایم و فایل را با استفاده از یک متد ajax به کنترلر پاس میدهیم.به کدهای زیر دقت کنید:

$('#UploadBtn').click(function () { 
 
      var fileUpload = $("#Files").get(0); 
      var files = fileUpload.files; 
      // Create FormData object  
      var fileData = new FormData(); 
      // Looping over all files and add it to FormData object  
      for (var i = 0; i < files.length; i++) { 
        fileData.append(files[i].name, files[i]); 
      } 
      $.ajax({ 
        url: '/Home/UploadFiles', 
        type: "POST", 
        contentType: false, // Not to set any content header  
        processData: false, // Not to process data  
        data: fileData, 
        async: false, 
        success: function (result) { 
          if (result != "") { 
            $('#FileBrowse').find("*").prop("disabled", true); 
            LoadProgressBar(result); //calling LoadProgressBar function to load the progress bar. 
          } 
        }, 
        error: function (err) { 
          alert(err.statusText); 
        } 
      }); 
 
    }); 

بیایید اکشن UploadFiles را در کنترلر برای دریافت فایل از درخواست و ذخیره آن در پوشه Uploads ایجاد کنیم.کدهای زیر را مشاهده کنید:

public ActionResult UploadFiles() 
    { 
      string FileName=""; 
      HttpFileCollectionBase files = Request.Files; 
      for (int i = 0; i < files.Count; i++) 
      { 
        //string path = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "Uploads/";  
        //string filename = Path.GetFileName(Request.Files[i].FileName);  
 
        HttpPostedFileBase file = files[i]; 
        string fname; 
 
        // Checking for Internet Explorer  
        if (Request.Browser.Browser.ToUpper() == "IE" || Request.Browser.Browser.ToUpper() == "INTERNETEXPLORER") 
        { 
          string[] testfiles = file.FileName.Split(new char[] { '\\' }); 
          fname = testfiles[testfiles.Length - 1]; 
        } 
        else 
        { 
          fname = file.FileName; 
          FileName = file.FileName; 
        } 
 
        // Get the complete folder path and store the file inside it.  
        fname = Path.Combine(Server.MapPath("~/Uploads/"), fname); 
        file.SaveAs(fname); 
      } 
      return Json(FileName, JsonRequestBehavior.AllowGet); 
    } 

در رویداد Button Click ما تابع "LoadProgressbar" را برای بارگیری progress bar و پیوستن فیلدها در جدول، فراخوانی می کنیم.

تمام کدها در LoadProgressBar نوشته شده است.کدهای زیر را مشاهده کنید:

function LoadProgressBar(result) { 
      var progressbar = $("#progressbar-5"); 
      var progressLabel = $(".progress-label"); 
      progressbar.show(); 
      $("#progressbar-5").progressbar({ 
        //value: false, 
        change: function () { 
          progressLabel.text( 
          progressbar.progressbar("value") + "%"); // Showing the progress increment value in progress bar 
        }, 
        complete: function () { 
          progressLabel.text("Loading Completed!");  
          progressbar.progressbar("value", 0); //Reinitialize the progress bar value 0 
          progressLabel.text("");  
          progressbar.hide(); //Hiding the progress bar 
          var markup = "<tr><td>" + result + "</td><td><a href='#' onclick='DeleteFile(\"" + result + "\")'><span class='glyphicon glyphicon-remove red'></span></a></td></tr>"; // Binding the file name 
          $("#ListofFiles tbody").append(markup); 
          $('#Files').val(''); 
          $('#FileBrowse').find("*").prop("disabled", false); 
        } 
      }); 
      function progress() { 
        var val = progressbar.progressbar("value") || 0; 
        progressbar.progressbar("value", val + 1); 
        if (val < 99) { 
          setTimeout(progress, 25); 
        } 
      } 
      setTimeout(progress, 100); 
    } 

حالا ، برنامه را اجرا کنید.

با تشکر از شما برای مطالعه این مقاله ، امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه