افزودن آیکون در پیغام Toast در اندروید

در این مقاله قصد داریم یک آیکون در کنار ادیت تکس خود قرار دهیم یعنی زمانی که کاربر بخواهد یک پیغام toast را تایید یا رد کند در کنار پیغام آن یک لوگو قرار گرفته است با هم این نمونه را بررسی می کنیم.

افزودن آیکون در پیغام Toast در اندروید

شما می توانید آیکون مورد نظر را در راست یا چپ قرار دهید:

ابتدا باید در پوشه ی drawable آیکون های خود را قرار دهید

در کلاس جاوا قطعه کد زیر را قرار دهید:

package com.android_examples.com.buttonwithimageinside;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;

public class MainActivity extends Activity {

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);
 }
}

در کلاس layout هم باید قطعه کد زیر را قرار دهید:

 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
 android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
 tools:context="com.android_examples.com.buttonwithimageinside.MainActivity" >

 <Button
 android:id="@+id/button1"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_centerHorizontal="true"
 android:layout_centerVertical="true"
 android:text="Button with left side image inside"
 android:drawableLeft="@drawable/ic_launcher" />

 <Button
 android:id="@+id/button2"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_alignLeft="@+id/button1"
 android:layout_below="@+id/button1"
 android:drawableRight="@drawable/ic_launcher"
 android:text="Button with right side image inside" />

</RelativeLayout>

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه