ساخت گالری عکس در اندروید

این مقاله قصد داریم یک گالری عکس متفاوت بسازیم که عکس ها به صورت افقی حرکت می کند و با زدن روی هر عکس آن عکس نمایش داده می شود از این گالری عکس در قسمت نمایش محصولات و یا عکس هایی که به هم مربوط می شود می توان استفاده کرد.

ساخت گالری عکس در اندروید

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

ابتدا باید عکس ها را در پوشه ی عکس قرار دهید:

در کلاس قطعه کد زیر را قرار دهید:

 package com.androidgallery_android_examples.com;
import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.Gallery;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
import android.widget.ImageView.ScaleType;

public class MainActivity extends Activity {
 @SuppressWarnings("deprecation")
 Gallery Imagegallery;
 Integer[] GalleryImagesList = 
 {
 R.drawable.one,
 R.drawable.two,
 R.drawable.three,
 R.drawable.four,
 R.drawable.five,
 R.drawable.six,
 R.drawable.seven
 };
 ImageView imgGalleryImage;
 
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) 
 {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);
 
 imgGalleryImage = (ImageView)findViewById(R.id.imgGalleryImage);
 imgGalleryImage.setImageResource(R.drawable.one);
 
 Imagegallery = (Gallery)findViewById(R.id.gallery);
 Imagegallery.setAdapter(new ImageAdapter(this));
 Imagegallery.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener()
 {
 @Override
 public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view,
 int position, long id) 
 {
 imgGalleryImage.setImageResource(GalleryImagesList[position]);
 }
 });
 }
 
 private class ImageAdapter extends BaseAdapter
 {
 Context context;
 public ImageAdapter(Context context) 
 {
 this.context = context;
 }
 @Override
 public int getCount() 
 {
 return GalleryImagesList.length;
 }

 @Override
 public Object getItem(int position) 
 {
 return GalleryImagesList[position];
 }

 @Override
 public long getItemId(int position) 
 {
 return position;
 }

 @Override
 public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) 
 {
 ImageView imageView = new ImageView(this.context);
 imageView.setImageResource(GalleryImagesList[position]);
 imageView.setLayoutParams(new Gallery.LayoutParams(150, 200));
 imageView.setScaleType(ScaleType.FIT_XY);
 
 return imageView;
 }
 
 }
}

در کلاس res هم باید قطعه کد زیر را قرار دهید:

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
 android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
 tools:context="com.androidgallery_android_examples.com.MainActivity"
 android:orientation="vertical" >
 
 <Gallery 
 android:id="@+id/gallery"
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="wrap_content"/>

 <ImageView 
 android:id="@+id/imgGalleryImage"
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="fill_parent"/>

</LinearLayout>

خروجی کار به صورت زیر می باشد:

فایل های ضمیمه