ایجاد Paging با استفاده از LINQ در #C

شنبه 22 مهر 1396

در این مقاله ما نحوه صفحه بندی در اپلیکیشن های دسکتاپ را با استفاده از LINQ و زبان برنامه نویسی #C را آموزش خواهیم داد. در مجموعه ای بزرگ از داده ها Paging یک روش مناسب برای پیدا کردن رکورد ها از یک لیست است.

ایجاد Paging با استفاده از LINQ در #C

پس با یک آموزش گام به گام برای صفحه بندی یک dataGridView با ما همراه باشید.

گام 1: Visual Studio خود را باز کرده و یک پروژه جدید ایجاد کنید.

گام 2: اکنون یک فرم جدید ایجاد و آن را به این شکل طراحی کنید.

گام 3: یک کلاس به نام SampleData.cs ایجاد کرده و کد زیر را وارد نمایید.

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
  public class SampleData 
  { 
    public int ID; 
    public string Name; 
    public string Age; 
    public string Address; 
 
    public SampleData() 
    { 
    } 
  } 
} 

گام 4: کد زیر را در کلاس فرم خود وارد نمایید.

List<SampleData> _sampleDataList = new List<SampleData>();

گام 5: در زمان ایجاد constructor کد زیر را وارد نمایید.

    int currentPage = 0;
    int currentSize = 10;

    public SampleForm()
    {
      InitializeComponent();

      CreateDummy();    
      currentPage = 0;
      Paging(currentPage, currentSize);
    }

گام 6: اکنون توابع  زیر را اضافه کنید.

private void Paging(int pagenum, int pagesize)
    {

      if (currentPage < 0) { currentPage = 0; return; }

      flowLayoutPanel1.Controls.OfType<Label>().Where(e => e.Tag.ToString() != (pagenum + 1).ToString())
        .ToList().ForEach((element) =>
        {
          element.ForeColor = Color.Black;
        });

      flowLayoutPanel1.Controls.OfType<Label>().Where(e => e.Tag.ToString() == (pagenum + 1).ToString())
        .First().ForeColor = Color.Red;      textBox1.Text = " صفحه " + (pagenum + 1) + " از " + (int)(_sampleDataList.Count / pagesize);

      var products = from p in _sampleDataList.Skip(pagenum * pagesize).Take(pagesize)
              select new { شناسه = p.ID, نام = p.Name, سن = p.Age, آدرس = p.Address };

      dataGridView1.DataSource = products.ToList();
    }
private void CreateDummy()
    {
      Enumerable.Range(1, 100).ToList().ForEach((element) =>
      {
        SampleData s = new SampleData();
        s.ID = element;
        s.Name = "نام کاربر" + element;
        s.Age = new Random().Next(10, 80).ToString();
        s.Address = "ایران";

        _sampleDataList.Add(s);
      });

      Enumerable.Range(1, (_sampleDataList.Count() / currentSize)).ToList().ForEach((element) =>
      {
        Label lbl = new System.Windows.Forms.Label();
        lbl.AutoSize = true;
        lbl.Location = new System.Drawing.Point(3, 0);
        lbl.Name = "lbl" + element;
        lbl.Size = new System.Drawing.Size(61, 13);
        lbl.Text = element.ToString();
        lbl.Tag = element;

        lbl.Click += new EventHandler(lbl_Click);

        this.flowLayoutPanel1.Controls.Add(lbl);
      });
    }

کد زیر برای کلیک روی شماره صفحه است.

void lbl_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      flowLayoutPanel1.Controls.OfType<Label>().ToList().ForEach((element) =>
      {
        element.ForeColor = Color.Black;
      });

      Label lbl = (Label)sender;

      lbl.ForeColor = Color.Red;

      currentPage = int.Parse(lbl.Tag.ToString()) - 1;
      Paging(currentPage, currentSize);
    }

گام 7: کد زیر را در event مربوط به click کلید های 1، 2، 3 و 4 وارد کنید.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      currentPage = 0;
      Paging(currentPage, currentSize);
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      currentPage = (currentPage - currentSize) < 0 ? (currentPage - 1) : 0;
      Paging(currentPage, currentSize);
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      currentPage = ((currentPage + 1) * currentSize) < _sampleDataList.Count() ?
        (currentPage + 1) : currentPage;
      Paging(currentPage, currentSize);
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      currentPage = (_sampleDataList.Count() / currentSize) - 1;
      Paging(currentPage, currentSize);
    }

گام 8: اکنون پروژه خود را اجرا نمایید. نتیجه کار شما شبیه به تصویر زیر خواهد بود.

آموزش سی شارپ

فایل های ضمیمه

برنامه نویسان

نویسنده 3355 مقاله در برنامه نویسان
 • C#.net
 • 3k بازدید
 • 12 تشکر

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید