پیاده‌سازی JWT Auth در Web API

ما در حال تلاش برای پیاده‌سازی JWT Auth در Web API در برنامه سمت کلاینت Angular 2 خود بودیم. اما وقتی در اینترنت جستجو می‌کردیم، راه‌حل ساده‌ای را پیدا نکردیم. سرانجام این فرآیند را آموختیم و با موفقیت آن را اجرا کردیم. در این مقاله مراحل مربوط به حل این مسأله را به اشتراک می‌گذاریم. این مقاله به شما کمک خواهد کرد و در وقت‌تان صرفه‌جویی می‌شود.

پیاده‌سازی JWT Auth در Web API

پیش‌نیازها

1. Web API در ASP.NET Core با سولوشن پروژه JWT Authentication

2. Angular2/4 برای برنامه سمت کلاینت

ساختار پروژه زیر را ببینید.

مرحله 1. ایجاد پروژه ASP.NET Core Web API

1. ویژوال استودیو 2017 را باز کرده و به File << New << Project بروید.

2. قالب پروژه را انتخاب کنید.

3. روی Solution Explorer راست کلیک کرده و Add << New Project << Class Librabry را انتخاب کنید.

پروژه Fitness.JWT.API

ما می‌خواهیم قسمت‌هایی که در سورس کد زیر برای فعال‌سازی JWT Authentication نشان داده شده است را توضیح دهیم.

استفاده از کد

بلوک‌های کد باید اینگونه باشند.

startup.cs

تنظیمات کلید رمز، اجازه دادن cross-origin (اجازه به کاربر برای دسترسی به منابع انتخاب شده در مبدأ) و اعمال سیاست احراز هویت کاربر.

  // 
   public IConfigurationRoot Configuration { get; } 
      //SecretKey for Authentication 
      private const string SecretKey = "ABCneedtogetthisfromenvironmentXYZ"; 
      private readonly SymmetricSecurityKey _signingKey = new SymmetricSecurityKey(Encoding.ASCII.GetBytes(SecretKey)); 
      // This method gets called by the runtime. Use this method to add services to the container. 
      public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
      { 
        // Add framework services. 
        // services.AddMvc(); 
        // Add framework services. 
        // Add framework services. 
        services.AddCors(options => 
        { 
          options.AddPolicy("CorsPolicy",//Allow Cross origin 
            builder => builder.AllowAnyOrigin() 
            .AllowAnyMethod() 
            .AllowAnyHeader() 
            .AllowCredentials()); 
        }); 
   
        services.AddOptions(); 
   
        // Make authentication compulsory across the board (i.e. shut 
        // down EVERYTHING unless explicitly opened up). 
        services.AddMvc(config => 
        { 
          var policy = new AuthorizationPolicyBuilder() 
                   .RequireAuthenticatedUser() 
                   .Build(); 
          config.Filters.Add(new AuthorizeFilter(policy)); 
        }); 
   
        // Use policy auth. 
        services.AddAuthorization(options => 
        { 
          options.AddPolicy("FitnessJWT", 
                   policy => policy.RequireClaim("FitnessJWT", "FitnessUser")); 
        }); 
   
        // Get options from app settings 
        var jwtAppSettingOptions = Configuration.GetSection(nameof(JwtIssuerOptions)); 
   
        // Configure JwtIssuerOptions 
        services.Configure<JwtIssuerOptions>(options => 
        { 
          options.Issuer = jwtAppSettingOptions[nameof(JwtIssuerOptions.Issuer)]; 
          options.Audience = jwtAppSettingOptions[nameof(JwtIssuerOptions.Audience)]; 
          options.SigningCredentials = new SigningCredentials(_signingKey, SecurityAlgorithms.HmacSha256); 
        }); 
      } 
  // 

JwtIssuerOptions.cs

این فایل کلاسی است که مسئول ایجاد برچسب منحصربه‌فرد احراز هویت روی سرور می‌‌باشد.

  // 
   public class JwtIssuerOptions 
  { 
    /// <summary> 
    /// "iss" (Issuer) Claim 
    /// </summary> 
    /// <remarks>The "iss" (issuer) claim identifies the principal that issued the 
    ///  JWT. The processing of this claim is generally application specific. 
    ///  The "iss" value is a case-sensitive string containing a StringOrURI 
    ///  value. Use of this claim is OPTIONAL.</remarks> 
    public string Issuer { get; set; } 
   
    /// <summary> 
    /// "sub" (Subject) Claim 
    /// </summary> 
    /// <remarks> The "sub" (subject) claim identifies the principal that is the 
    ///  subject of the JWT. The claims in a JWT are normally statements 
    ///  about the subject. The subject value MUST either be scoped to be 
    ///  locally unique in the context of the issuer or be globally unique. 
    ///  The processing of this claim is generally application specific. The 
    ///  "sub" value is a case-sensitive string containing a StringOrURI 
    ///  value. Use of this claim is OPTIONAL.</remarks> 
    public string Subject { get; set; } 
   
    /// <summary> 
    /// "aud" (Audience) Claim 
    /// </summary> 
    /// <remarks>The "aud" (audience) claim identifies the recipients that the JWT is 
    ///  intended for. Each principal intended to process the JWT MUST 
    ///  identify itself with a value in the audience claim. If the principal 
    ///  processing the claim does not identify itself with a value in the 
    ///  "aud" claim when this claim is present, then the JWT MUST be 
    ///  rejected. In the general case, the "aud" value is an array of case- 
    ///  sensitive strings, each containing a StringOrURI value. In the 
    ///  special case when the JWT has one audience, the "aud" value MAY be a 
    ///  single case-sensitive string containing a StringOrURI value. The 
    ///  interpretation of audience values is generally application specific. 
    ///  Use of this claim is OPTIONAL.</remarks> 
    public string Audience { get; set; } 
   
    /// <summary> 
    /// "nbf" (Not Before) Claim (default is UTC NOW) 
    /// </summary> 
    /// <remarks>The "nbf" (not before) claim identifies the time before which the JWT 
    ///  MUST NOT be accepted for processing. The processing of the "nbf" 
    ///  claim requires that the current date/time MUST be after or equal to 
    ///  the not-before date/time listed in the "nbf" claim. Implementers MAY 
    ///  provide for some small leeway, usually no more than a few minutes, to 
    ///  account for clock skew. Its value MUST be a number containing a 
    ///  NumericDate value. Use of this claim is OPTIONAL.</remarks> 
    public DateTime NotBefore => DateTime.UtcNow; 
   
    /// <summary> 
    /// "iat" (Issued At) Claim (default is UTC NOW) 
    /// </summary> 
    /// <remarks>The "iat" (issued at) claim identifies the time at which the JWT was 
    ///  issued. This claim can be used to determine the age of the JWT. Its 
    ///  value MUST be a number containing a NumericDate value. Use of this 
    ///  claim is OPTIONAL.</remarks> 
    public DateTime IssuedAt => DateTime.UtcNow; 
   
    /// <summary> 
    /// Set the timespan the token will be valid for (default is 3 min/180 seconds) 
    /// </summary> 
    public TimeSpan ValidFor { get; set; } = TimeSpan.FromMinutes(1); 
   
    /// <summary> 
    /// "exp" (Expiration Time) Claim (returns IssuedAt + ValidFor) 
    /// </summary> 
    /// <remarks>The "exp" (expiration time) claim identifies the expiration time on 
    ///  or after which the JWT MUST NOT be accepted for processing. The 
    ///  processing of the "exp" claim requires that the current date/time 
    ///  MUST be before the expiration date/time listed in the "exp" claim. 
    ///  Implementers MAY provide for some small leeway, usually no more than 
    ///  a few minutes, to account for clock skew. Its value MUST be a number 
    ///  containing a NumericDate value. Use of this claim is OPTIONAL.</remarks> 
    public DateTime Expiration => IssuedAt.Add(ValidFor); 
   
    /// <summary> 
    /// "jti" (JWT ID) Claim (default ID is a GUID) 
    /// </summary> 
    /// <remarks>The "jti" (JWT ID) claim provides a unique identifier for the JWT. 
    ///  The identifier value MUST be assigned in a manner that ensures that 
    ///  there is a negligible probability that the same value will be 
    ///  accidentally assigned to a different data object; if the application 
    ///  uses multiple issuers, collisions MUST be prevented among values 
    ///  produced by different issuers as well. The "jti" claim can be used 
    ///  to prevent the JWT from being replayed. The "jti" value is a case- 
    ///  sensitive string. Use of this claim is OPTIONAL.</remarks> 
    public Func<Task<string>> JtiGenerator => 
     () => Task.FromResult(Guid.NewGuid().ToString()); 
   
    /// <summary> 
    /// The signing key to use when generating tokens. 
    /// </summary> 
    public SigningCredentials SigningCredentials { get; set; } 
  } 
  // 

JwtController.cs

این کنترلی است که در آن کاربران ناشناس وارد می‌شوند و توکن (رمز) امنیتی JWT را ایجاد کرده، آن را رمزگذاری می‌کند، و به عنوان یک پاسخ با سیاست (Policy) مربوطه به کلاینت ارسال می‌کند.

identity.FindFirst("FitnessJWT")

به کد زیر نگاه کنید.

  [HttpPost] 
      [AllowAnonymous] 
      public async Task<IActionResult> Get([FromBody] ApplicationUser applicationUser) 
      { 
        var identity = await GetClaimsIdentity(applicationUser); 
        if (identity == null) 
        { 
          _logger.LogInformation($"Invalid username ({applicationUser.UserName}) or password ({applicationUser.Password})"); 
          return BadRequest("Invalid credentials"); 
        } 
   
        var claims = new[] 
        { 
      new Claim(JwtRegisteredClaimNames.Sub, applicationUser.UserName), 
      new Claim(JwtRegisteredClaimNames.Jti, await _jwtOptions.JtiGenerator()), 
      new Claim(JwtRegisteredClaimNames.Iat, ToUnixEpochDate(_jwtOptions.IssuedAt).ToString(), ClaimValueTypes.Integer64), 
      identity.FindFirst("FitnessJWT") 
     }; 
   
        // Create the JWT security token and encode it. 
        var jwt = new JwtSecurityToken( 
          issuer: _jwtOptions.Issuer, 
          audience: _jwtOptions.Audience, 
          claims: claims, 
          notBefore: _jwtOptions.NotBefore, 
          expires: _jwtOptions.Expiration, 
          signingCredentials: _jwtOptions.SigningCredentials); 
   
        var encodedJwt = new JwtSecurityTokenHandler().WriteToken(jwt); 
   
        // Serialize and return the response 
        var response = new 
        { 
          access_token = encodedJwt, 
          expires_in = (int)_jwtOptions.ValidFor.TotalSeconds, 
          State=1, 
          expire_datetime= _jwtOptions.IssuedAt 
        }; 
   
        var json = JsonConvert.SerializeObject(response, _serializerSettings); 
        return new OkObjectResult(json); 
      } 

JwtAuthTestController.cs

این کنترلی است که در آن سیاست‌ها تعریف شده‌اند [Authorize(Policy = "FitnessJWT")]. بنابراین وقتی کاربری درخواستی را به کنترلر می‌فرستد، سیاست و کلید رمز را مطابقت می‌دهد. سپس فقط پاسخ به کلاینت ارسال می‌شود.

  [HttpGet("[action]")] 
     [Authorize(Policy = "FitnessJWT")] 
     public IActionResult WeatherForecasts() 
     { 
       var rng = new Random(); 
   
       List<WeatherForecast> lstWeatherForeCast = new List<WeatherForecast>(); 
       for (int i = 0; i < 5; i++) 
       { 
         WeatherForecast obj = new WeatherForecast(); 
         obj.DateFormatted = DateTime.Now.AddDays(i).ToString("d"); 
         obj.TemperatureC = rng.Next(-20, 55); 
         obj.Summary = Summaries[rng.Next(Summaries.Length)]; 
         lstWeatherForeCast.Add(obj); 
       } 
   
       var response = new 
       { 
         access_token = lstWeatherForeCast, 
         State = 1 
       }; 
   
       var json = JsonConvert.SerializeObject(response, _serializerSettings); 
       return new OkObjectResult(json); 
   
     } 

مرحله 2. Angular2/4 برای برنامه سمت کلاینت

باید این را بگوییم که ما روی بخش UI زیاد متمرکز نشده‌ایم اما سعی کردیم JWT Auth را با برنامه Angular 2/4 پیاده‌سازی کنیم.

سولوشن Fitness.App.UI

login.component.ts

این یک ماژول ورودی با TypeScript است که در آن کاربر را با ارسال نام کاربری و کلمه عبور اعتبارسنجی می‌کنیم.

 import { Component } from '@angular/core'; 
import { Router } from '@angular/router'; 
import { AuthService } from "../../../app/services/auth.service"; 
import { LoginModel } from "../../model/login.model"; 
@Component({ 
  selector: 'Fitness-Login', 
  templateUrl: './login.component.html', 
  styleUrls: ['./login.component.css'], 
  providers: [AuthService] 
}) 
export class LoginComponent { 
  loginModel = new LoginModel(); 
  constructor(private router: Router, private authService: AuthService) { 
  } 
  login() { 
    this.authService.login(this.loginModel.userName, this.loginModel.password) 
      .then(result => { 
        if (result.State == 1) { 
          this.router.navigate(["/nav-menu"]); 
        } 
        else { 
          alert(result.access_token); 
        } 
      }); 
  } 
} 

auth.service.ts

سرویس احراز هویت، گواهی‌ها (credentials) را اعتبارسنجی کرده و به صفحه اصلی می‌فرستد.

  login(userName: string, password: string): Promise<ResponseResult> { 
    let data = { 
      "userName": userName, 
      "password": password 
    } 
    let headers = new Headers({ 'Content-Type': 'application/json' }); 
    let applicationUser = JSON.stringify(data); 
    let options = new RequestOptions({ headers: headers }); 
   
    if (this.checkLogin()) { 
      return this.authPost(this.localUrl + '/api/Jwt', applicationUser, options); 
    } 
    else { 
      return this.http.post(this.localUrl + '/api/Jwt', applicationUser, options).toPromise() 
        .then( 
        response => { 
          let result = response.json() as ResponseResult; 
          if (result.State == 1) { 
            let json = result.access_token as any; 
            localStorage.setItem(this.tokeyKey, json); 
            localStorage.setItem(this.tokeyExpKey, result.expire_datetime); 
            this.sg['isUserExist'] = true; 
          } 
          return result; 
        } 
        ) 
        .catch(this.handleError); 
    } 
  } 

app.module.client.ts

{ provide: 'ORIGIN_URL', useValue: 'http://localhost:57323' }، مسیر در JWT WEB API.

شما باید localhost API را بر اساس URL دستگاه خود تغییر دهید.

 @NgModule({ 
  bootstrap: sharedConfig.bootstrap, 
  declarations: sharedConfig.declarations, 
  imports: [ 
    BrowserModule, 
    FormsModule, 
    HttpModule, 
    ...sharedConfig.imports 
  ], 
  providers: [ 
    //{ provide: 'ORIGIN_URL', useValue: location.origin }, 
    { provide: 'ORIGIN_URL', useValue: 'http://localhost:57323' }, 
    AuthService, AuthGuard, SimpleGlobal 
  ] 
}) 
export class AppModule { 
} 

برای اجرای برنامه باید پروژه را مانند زیر تنظیم کنید.

سولوشن را با تنظیمات در قسمت multiple startup projects اجرا کنید. سپس در مروگر، برنامه کلاینت و سرویس Web API در دو تب آغاز خواهد شد.

خروجی برنامه در زیر نشان داده شده است.

User Name: Test

Password – Test

سپس، همانند تصویر زیر به صفحه منو هدایت می‌شوید.

سورس کد کامل در GitHub موجود است.