آموزش کدنویسی فیلد های الزامی در php

دوشنبه 26 شهریور 1397

فیلد های الزامی در php از بخش های مهم فرم های ورودی هستند. کدنویسی فیلد های الزامی در php تنها نیاز به دقت و تمرین داشته و باید اصول و قواعد رعایت شود.

 آموزش کدنویسی فیلد های الزامی در php

بحث کنترل فرم در php همیشه گزینه مهمی محسوب می شود به این ترتیب قصد داریم آموزش فیلد های الزامی در php را به همراه کدهای برنامه نویسی مجزا برای شما فراهم سازیم. بارها و بارها در سایت های مختلف دیده ایم که اجازه خالی گذاشتن برخی از فیلدها فراهم نمی شود، به این ترتیب نیاز است که نحوه کدنویسی فیلد های الزامی در php را بیاموزیم.

معرفی فیلد های الزامی در php

فیلد های الزامی در php به چه معنی است؟ این موضوع را با یک مثال به شما گزارش می دهیم، در نظر داشته باشید که به عنوان مثال شما فیلدی دارید که دارای بخش های نام ، ایمیل، وب سایت و نظرات است، به این ترتیب برای اینکه سیستم اعتبار سنجی صحیحی برای شما فراهم شود باید یک سری قوانین مشخص شود، مثلاً برای بخش نام شرط مهم می تواند استفاده از حروف الفبا و خط فاصله باشد، از طرفی در بخش ایمیل نیاز است که فرمت ایمیل صحیح اعلام شود و برای بخش وب سایت نیز باید بررسی شود که فرمت URL به طور دقیق اعمال شود، در نظر داشته باشید که این بخش می تواند طبق صلاحدید کدنویس و شرایط فرم اختیاری باشد.

در بخش نظرات هم می توانید این شرط را قرار دهید که چندین خط می بایست حتماً وجود داشته باشد، در صورتی که برای فرم فیلد جنسیت تعیین شود می توان این قانون را اعمال کرد که حتماً یکی از موارد باید انتخاب شوند. اگر درک این موضوعات کمی برایتان دشوار است بخش بعدی کدنوسی مربوط را ارائه می دهد.

کدنویسی فیلد های الزامی در php

برای اینکه بتوانید اصول فیلد های الزامی در php به طور دقیق بیاموزیم به سراغ نوشتن چند خط کد ساده رفتیم.

<?php

// تعریف متغیر ها و نسبت دادن مقدار تهی به آن ها

$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";

$name = $email = $gender = $comment = $website = "";


if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {

if (empty($_POST["name"])) {

$nameErr = "Name is required";

} else {

$name = test_input($_POST["name"]);

}


if (empty($_POST["email"])) {

$emailErr = "Email is required";

} else {

$email = test_input($_POST["email"]);

}


if (empty($_POST["website"])) {

$website = "";

} else {

$website = test_input($_POST["website"]);

}


if (empty($_POST["comment"])) {

$comment = "";

} else {

$comment = test_input($_POST["comment"]);

}


if (empty($_POST["gender"])) {

$genderErr = "Gender is required";

} else {

$gender = test_input($_POST["gender"]);

}

}

?>

در این کد شرایط به این صورت است که در واقع متغیر جدیدی به نام های nameErr$ و emailErr$ و genderErr$ موجود هستند که به نوعی متغیر خطا نامیده می شوند. این متغیرها متن خطا را برای فیلدهای الزامی به صورت ذخیره نگه می دارد. برای هر متغیر POST_$ از دستور شرطی استفاده شده است تا بتواند چک کند که متغیر اعلام شده خالی است یا خیر. در صورتی که خالی نبود مقدار برگشتی تابع در متغیر مربوطه ذخیره می شود.

نمایش متن خطا برای فیلد های الزامی در php

در فرم HTML نیاز است که یک اسکریپت اضافه شود، به این ترتیب برای هر فیلد اجباری باید کدهای زیر را تکرار کنید تا به چاپ کد خطای مناسب برسید.

<!DOCTYPE HTML>

<html>

<head>

<style>

.error {color: #FF0000;}

</style>

</head>

<body>


<?php

// define variables and set to empty values

$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";

$name = $email = $gender = $comment = $website = "";


if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {

if (empty($_POST["name"])) {

$nameErr = "Name is required";

} else {

$name = test_input($_POST["name"]);

}


if (empty($_POST["email"])) {

$emailErr = "Email is required";

} else {

$email = test_input($_POST["email"]);

}


if (empty($_POST["website"])) {

$website = "";

} else {

$website = test_input($_POST["website"]);

}


if (empty($_POST["comment"])) {

$comment = "";

} else {

$comment = test_input($_POST["comment"]);

}


if (empty($_POST["gender"])) {

$genderErr = "Gender is required";

} else {

$gender = test_input($_POST["gender"]);

}

}


function test_input($data) {

$data = trim($data);

$data = stripslashes($data);

$data = htmlspecialchars($data);

return $data;

}

?>


<h2>PHP Form Validation Example</h2>

<p><span class="error">* required field.</span></p>

<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">

Name: <input type="text" name="name">

<span class="error">* <?php echo $nameErr;?></span>

<br><br>

E-mail: <input type="text" name="email">

<span class="error">* <?php echo $emailErr;?></span>

<br><br>

Website: <input type="text" name="website">

<span class="error"><?php echo $websiteErr;?></span>

<br><br>

Comment: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"></textarea>

<br><br>

Gender:

<input type="radio" name="gender" value="female">Female

<input type="radio" name="gender" value="male">Male

<span class="error">* <?php echo $genderErr;?></span>

<br><br>

<input type="submit" name="submit" value="Submit">

</form>


<?php

echo "<h2>Your Input:</h2>";

echo $name;

echo "<br>";

echo $email;

echo "<br>";

echo $website;

echo "<br>";

echo $comment;

echo "<br>";

echo $gender;

?>


</body>

</html>

نکات طلایی فیلد های الزامی در php

در نظر داشته باشید که فیلد های الزامی در php باید طوری طراحی شود که با منطق کاربر سازگار باشد، استفاده از شروط غیر استاندارد و افرادی سبب می شود که کاربر دچار چالش شود و به طور کلی از ارسال فرم منصرف شود. در نظر داشته باشید که برای یادگیری دقیق بخش فیلد های الزامی در php باید سعی کنید قطعه کدهای مربوط به فیلد های الزامی در php را یک بار خودتان اجرا بگیرید.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم از ضرورت فیلد های الزامی در php صحبت کنید و با توجه به اینکه اغلب افراد نگران دشواری های کدنویسی فیلدهای الزامی در php هستند بخش های مجزایی را به عنوان کدنویسی نیز فراهم ساخته ایم.

برنامه نویسان

نویسنده 3355 مقاله در برنامه نویسان
  • PHP
  • 2k بازدید
  • 1 تشکر

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید