کلاس Math در سی شارپ

کلاس Math در سی شارپ همانطور که از نامش معلوم است برای کار های محاسباتی ریاضی مورداستفاده قرار میگیرد.

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

کلاس Math یک کلاس استاتیک است و شامل متد هایی است که هر کدام کار مختلفی را انجام میدهد 

متد های کلاس Math شامل : 

Abs - Ceiling- Sqrt - DivRem - Cos - Floor - Log10 - Max- Min - Pow-Round-Sin-Tan

برای مثال متد Sqrt جذر یک عدد را بر میگرداند :

using System;
public class Program{
public static void Main(string[] args){
double answer = Math.Sqrt(16);
}
}

Abs : قدر مطلق یک عدد را بر میگرداند

Ceiling : کوچکترین مقدار صحیحی که بزرگتر یا مساوی با عدد مورد نظر ما باشد را بر میگرداند

Cos : کوسینوس یک زاویه را بر میگرداند

DivRem : خارج قسمت 2 عدد صحیح را محاسبه میکند

Floor : بزرگترین مقدار صحیحی که کوچکتر یا مساوی با عدد مورد نظر باشد را بر میگرداند

Log10 : لگاریتم یک عدد بر مبنای 10 را بر میگرداند

Max : بزرگترین عدد در بین چند عدد را بر میگرداند

Min : کوچکترین عدد در بین چند عدد را بر میگرداند

Pow : برا به توان رساندن یک عدد به کار میرود

Round : گرد کردن یک عدد اعشاری به نزدیک ترین مقدار عدد صحیح

Sin : سینوس یک زاویه را بر میگرداند

Sqrt : جذر یک عدد را بر میگرداند

Tan : تانژانت یک زاویه را بر میگرداند