مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

استفاده از یک CookieHelper در یک view

پنج شنبه, 03 اسفند 1396 13:59

استفاده از یک CookieHelper در یک view

سلام

من کلاس زیر را تعریف کرده ام

using System;
using System.Web;

namespace WebApplication10.Helpers
{
  public static class CookieHelper
  {
    public static void AddCookie(this HttpContextBase httpContextBase, string cookieName, string value)
    {
      httpContextBase.AddCookie(cookieName, value, DateTime.Now.AddDays(30));
    }

    public static void RemoveCookie(this HttpContextBase httpContextBase, string cookieName)
    {
      var cookie = new HttpCookie(cookieName)
      {
        Expires = DateTime.Now.AddDays(-1)
      };
      httpContextBase.Response.Cookies.Set(cookie);
    }

    public static void UpdateCookie(this HttpContextBase httpContextBase, string cookieName, string value, bool httpOnly = false)
    {
      var cookie = new HttpCookie(cookieName)
      {
        Value = httpContextBase.Server.UrlEncode(value),
        HttpOnly = httpOnly
      };
      httpContextBase.Response.Cookies.Set(cookie);
    }
    public static void AddCookie(this HttpContextBase httpContextBase, string cookieName, string value, DateTime expires, bool httpOnly = false)
    {
      var cookie = new HttpCookie(cookieName)
      {
        Expires = expires,
        Value = httpContextBase.Server.UrlEncode(value),// For Cookies and Unicode characters
        HttpOnly = httpOnly
      };
      httpContextBase.Response.Cookies.Add(cookie);
    }

    public static string GetCookieValue(this HttpContextBase httpContext, string cookieName)
    {
      var cookie = httpContext.Request.Cookies[cookieName];
      if (cookie == null)
        return string.Empty; //cookie doesn't exist

      // For Cookies and Unicode characters
      return httpContext.Server.UrlDecode(cookie.Value);
    }
  }
}

و در کنترلر هم کد زیر را نوشته ام

  public ActionResult Index()
    {
      var cook = "asp";
      HttpContext.AddCookie("post",cook.Protect("test"), DateTime.Now.AddSeconds(45));
      var cook1 = HttpContext.GetCookieValue("post");
   
      return View();
    }

که درست کار میکند 

اما وقتی در view می خواهم کد زیر را بنویسم

@{
  ViewBag.Title = "Home Page";
}


<div class="row">
  <div class="col-md-4">
    <h2>Getting started</h2>
    <p>
      cookie Value:@(HttpContext.GetCookieValue("post"))
    </p>
  </div>
  
</div>
GetCookieValue را نمیشناسد 

کدهای کلاس را باید چگونه تغییر بدهم تا در viewهم بتوانم استفاده کنم

پنج شنبه, 03 اسفند 1396 15:48

به این صورت عمل کنید: 

@ViewContext.RequestContext.HttpContext.GetCookieValue("post");

کسانی که از این پست تشکر کرده اند : iran,

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید