مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

عمل نکردن دکمه در وب فرم

شنبه, 23 شهریور 1398 10:39

عمل نکردن دکمه در وب فرم

سلام

من یک دکمه جستجو در صفحه دارم وقتی کلیک میشه هیچ عکس العملی نشون نمیده کسی میدونه برای چی هست؟

در رویداد کلیکش دستور زیر را نوشتم

                   <asp:Button ID="btnQuickSearch" runat="server" Text="جستجو" class="btn btn-primary w-100" type="submit" OnClick="btnQuickSearch_Click" />


  protected void btnQuickSearch_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    Response.Redirect("About");
    //string alert="";
    //ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "YourUniqueScriptKey", "alert('" + alert + "');", true);
  }

ولی وقتی کلیک میکنم این توی آدرس بار نشون داده میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

http://localhost:17350/Default.aspx?ctl00%24ContentPlaceHolder1%24btnQuickSearch=%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88

شنبه, 23 شهریور 1398 12:18

من کد شما تست کردم مشکلی نداشت که

دوشنبه, 25 شهریور 1398 13:10

سلام

والا شما اولش میگیی دکه هیچ عکس المعلمی نشون نمیده بعد پایین یه خط کد میذاری میگی اینو توی آدرس بار نشون میده!!! پس عکس العمل نشون میده دیگه!!!!!!

کدت در ظاهر ایراد نداره اما شما توی اون مسیر صفحه ی جدید توی کد هات اینجوری بنویس:

 Response.Redirect("/About");

ارسال پاسخ برای این تاپیک