مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

خطا در آپلود فیلم

جمعه, 19 خرداد 1396 17:20

خطا در آپلود فیلم

با سلام

من یک FileUploder دارم که میخوام محدودش کنم که فقط عکس و فیلم بتوونه انتخاب کنه برا عکس خیلی درست و خوب جواب میده اما وقتی فیلم انتخاب می کنم اصلا چیزی ارسال نمیشه

اینم اررورم

@using (Html.BeginForm("AddGallery", "Admin", FormMethod.Post, new { enctype = "multipart/form-data", id = "MyUpload1" }))
{
 @Html.Upload("UploadImage")

اگر کدم ایراد داره چرا عکس درست آپلود و ذخره میشه اما فیلم نه

 [HttpPost]
    [AjaxOnly]
    public ActionResult AddGallery(Gallery entity, HttpPostedFileBase UploadImage)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        blGallery = new GalleryRepository();

        string imageeePath = "";
        bool flag_film = false;

        if (UploadImage != null)
        {

          if (!(UploadImage.FileName.Contains("\\")))
          {
            if (!(blGallery.ExistImage(UploadImage.FileName)))
            {
              string ext = System.IO.Path.GetExtension(UploadImage.FileName).ToLower();

              if (!blGallery.CheckImageFilm(ext))
              {
                return MessageBox.Show("فقط می توانید عکس/فیلم انتخاب نمایید", MessageType.Warning);
              }

              entity.Gallery_ImagePath = UploadImage.FileName;

              if (ext == ".jpg" || ext == ".bmp" || ext == ".png" || ext == ".gif" || ext == ".jpeg")

                flag_film = false;

              else
                flag_film = true;

              imageeePath = Server.MapPath("~") + "Content\\UploadImages\\Gallery\\" + UploadImage.FileName;            }
            else
            {
              return MessageBox.Show("نام عکس/فیلم تکراری است، لطفاً ابتدا نام عکس/فیلم را تغییر دهید", MessageType.Alert);
            }
          }
          else
          {

            string[] imagename = UploadImage.FileName.Split('\\');

            if (!(blGallery.ExistImage(imagename[imagename.Length - 1])))
            {

              string ext = System.IO.Path.GetExtension(imagename[imagename.Length - 1]).ToLower();

              if (!blGallery.CheckImageFilm(ext))
              {

                return MessageBox.Show("فقط می توانید عکس/فیلم انتخاب نمایید", MessageType.Warning);

              }
              if (ext == ".jpg" || ext == ".bmp" || ext == ".png" || ext == ".gif" || ext == ".jpeg")

                flag_film = false;

              else
                flag_film = true;

              imageeePath = Server.MapPath("~") + "Content\\UploadImages\\Gallery\\" + imagename[imagename.Length - 1];
              entity.Gallery_ImagePath = imagename[imagename.Length - 1];


            }
            else
            {
              return MessageBox.Show("نام عکس/فیلم تکراری است، لطفاً ابتدا نام عکس/فیلم را تغییر دهید", MessageType.Alert);
            }

          }
        }
        else
        {
          //return MessageBox.Show("لطفاً تصویر را انتخاب نمایید", MessageType.Error);
          entity.Gallery_ImagePath = "";

        }


        if (blGallery.Add(entity))
        {
          if (imageeePath != ""&&flag_film==false )
            UploadImage.InputStream.ResizeImage(400, 300, imageeePath);
          else
            if (imageeePath != "" && flag_film == true)
            {
             UploadImage.SaveAs(imageeePath);
            }

          return MessageBox.Show("عکس/فیلم با موفقیت ثبت شد", MessageType.Success);
        }
        else
        {
          if (System.IO.File.Exists(imageeePath))
          {
            System.IO.File.Delete(imageeePath);
          }

          return MessageBox.Show("عکس/فیلم ثبت نشد", MessageType.Error);
        }
      }
      else
      {
        return MessageBox.Show(ModelState.GetErrors(), MessageType.Warning);
      }

    }

شنبه, 20 خرداد 1396 10:16

در متن به حجم فایل اشاره شده

باید در وب کانفیگ حجم آپلود را افزایش دهید

<configuration>
  <system.web>
    <httpRuntime maxRequestLength="1048576" />
  </system.web>
</configuration>

ارسال پاسخ برای این تاپیک