• 12 ثبت تشکر
  • 3 دریافت تشکر
  • 0 مقالات ارسالی

بخشی از حوزه ی فعالیت های من:

BackEnd Software Developer

Asp.net webForm

Asp.net MVC

Sql Server 2014

Nhibernate

HTML5

JavaScript

Jquery

جهت ارسال پیام به 'sammir' باید هویت شما شناسایی شده باشد ، میتوانید از طریق گزینه ورود به سایت وارد سایت شوید.