• 34 ثبت تشکر
  • 26 دریافت تشکر
  • 15 مقالات ارسالی

Native Android programmer ( Java)
Cryptographer
Web Designer
Web Developer
Server management
PINP programming team

جهت ارسال پیام به 'حمیدرضا قهرمانی' باید هویت شما شناسایی شده باشد ، میتوانید از طریق گزینه ورود به سایت وارد سایت شوید.