• 14 ثبت تشکر
  • 19 دریافت تشکر
  • 5 مقالات ارسالی

junior Front End Developer
Loves coding </>
Skills :
Html
Css
JavaScript
jQuery
Sass
Bootstrap
PureCss
--------------------------------
MyCodePen : codepen.io/alireza82

جهت ارسال پیام به 'علیرضا محمدی' باید هویت شما شناسایی شده باشد ، میتوانید از طریق گزینه ورود به سایت وارد سایت شوید.