• 4 ثبت تشکر
  • 0 دریافت تشکر
  • 0 مقالات ارسالی

دنیا شاید حاصل کد نویسی یک دانشجوی برنامه نویسیه

جهت ارسال پیام به 'بهار محمدی' باید هویت شما شناسایی شده باشد ، میتوانید از طریق گزینه ورود به سایت وارد سایت شوید.