• 0 ثبت تشکر
  • 2 دریافت تشکر
  • 1 مقالات ارسالی

تازه شروع کردم به برنامه نویسی و دوست دارم فعلا یاد بگیرم و یادداشت کنم

جهت ارسال پیام به 'آیدا غفاری' باید هویت شما شناسایی شده باشد ، میتوانید از طریق گزینه ورود به سایت وارد سایت شوید.